18 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เวลาแห่งความสุข Happy time!

快乐的时间!

Kuài lè de shí jiān!

 

เวลาแห่งความสุขผ่านได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว A happy moment always elapses quickly. 

快乐的时间过得太快了。

Kuài lè de shí jiān guò de tài kuài le. 

 

พวกเขาไม่ให้ฉันบอกคุณ They won't let me tell you.

他们不让我告诉你。

men bú ràng wǒ gào sù nǐ.

 

พวกคุณฟังให้ดี You all heard it.

你们都听到了。

men dōu tīng dào le.

 

โปรดให้โอกาสครั้งนี้กับฉันเถอะ Please give me this chance.

请你给我这个机会。

Qǐng nǐ gěi wǒ zhè gè huì.

 

เธอตัดสินใจว่าพอมีโอกาสก็จะทำทันที She resolved to do it at the first opportunity.

她决定一有机会就去做。

Tā jué dìng yī yǒu jī huì jiù qù zuò.

 

มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันไหม Does it have anything to do with me?

跟我有关系吗?

Gēn wǒ yǒu guān xi ma?

 

ช่วงนี้ฉันไม่มีรายได้ I have no income recently.

我最近没有收入。

Wǒ zuì jìn méi yǒu shōu rù.

 

ฉันให้เวลาคุณสามวัน I'll give you three days.

我给你三天的时间。

Wǒ gěi nǐ sān tiān de shí jiān.

 

ฉันจะไม่ให้เวลาคุณมากไปกว่านี้ I can't spare you any more time. 

我不会给你更多的时间了。

Wǒ bú huì gěi nǐ gèng duō de shí jiān le.

 

ฉันอายุมากขึ้นและเริ่มจะขี้ลืมแล้วI'm getting forgetful in my old age. 

我上了年纪,变得健忘了。

Wǒ shàng le nián jì, biàn de jiàn wàng le. 

*上年纪 Shàng nián  มีอายุ

 

เธออายุมากแล้ว She's getting on in years. 

她已经上年纪了。

Tā yǐ jīng shàng nián le. 

 

อย่าไปโทษพวกเขาเลย;อย่าไปตำหนิพวกเขาเลย Don't blame them.

不要责怪他们。

Bú yào zé guài tā men.


🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...