9 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คนกลุ่มหนึ่งได้รุมล้อมเขาไว้ A crowd surrounded him. 

一群人围着他。

Yì qún rén wéi zhe tā.

 


ฤดูการแต่งงานใกล้เข้ามาถึงแล้ว The wedding season is upon us. 

结婚旺季就要来了。

Jié hūn wàng jì jiù yào lái le.

*旺季 Wàng jì ฤดูที่คึกคัก; ช่วงเวลาที่คึกคัก; ฤดูที่เฟื่อง; ฤดูกาลที่กิจการรุ่งเรืองดี

 


ถ้าคุณจะไปที่นั่นในช่วงฤดูท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายจะแพงมาก It's expensive if you go there in season. 

如果你在旅游旺季去那儿,费用很贵。

Rú guǒ nǐ zài lǚ yóu wàng jì qù nàr, fèi yòng hěn guì.

*旅游旺季 Lǚ yóu wàng jì ฤดูท่องเที่ยว; ไฮซีซั่น (High season); ฤดูที่การท่องเที่ยวได้รับความนิยมสูงสุด 

 


พวกเรายังคงลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง We are continuing to make lots of investments.

我们正继续进行大量投资。

Wǒbmen zhèng jì xù jìn xíng dà liàng tóu zī.

*投资 Tóu zī การลงทุน

 


ลงทุนน้อยได้กำไรเร็ว Less investment and faster economic effect.

投资少,收效快。

Tóu zī shǎo, shōu xiào kuài.

 


ในเมื่อวิธีนี้ใช้ไม่ได้ เราก็ลองใช้วิธีอย่างอื่นดูก็ได้ Since this method doesn't work, let's try another one.

既然这种方法不行,我们就试试别的方法吧。

Jì rán zhè zhǒng fāng fǎ bù xíng, wǒmen jiù shì shi bié de fāng fǎ ba.

 


การแชร์ความลับนี้กับผู้อื่นสามารถลดภาระของตัวเองได้ In sharing this secret you lighten your burden.

和别人分享这个秘密可以减轻自己的负担。

Hé bié rén fēn xiǎng zhè gè mì mì kě yǐ jiǎn qīng zì jǐ de fù dān.

*减轻 Jiǎn qīng ลด (ทำให้เบาบางลง); บรรเทา ;ลดลง

*分享 Fēn xiǎng  แชร์เรื่องดีๆ ;แบ่งปันความสุข

*负担 Fù dān 1.รับ; รับผิดชอบ (ต่อภาระหน้าที่ การงานและค่าใช้จ่าย) 2. ภาระที่จะต้องรับผิดชอบ(ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ)

 


เพื่อบรรเทาความโศกเศร้าของภรรยาเขาได้พาเธอไปเที่ยวยุโรป To assuage his wife's grief, he took her on a tour of Europe 

为了减轻妻子的悲痛,他带她去了欧洲旅游。

Wèi le jiǎn qīng qī zi de bēi tòng, tā dài tā qù le ōu zhōu lǚ yóu.

*悲痛 Bēi tòng ความโศกเศร้า

 


ลดเวลาในการประชุม 

Reduce meeting time.

减少开会时间。

Jiǎn shǎo kāi huì shí jiān.

*减少Jiǎn shǎo ลดลง ;ลดน้อยลง; ลด

 


ปีที่แล้วรายได้ของเขาลดลง 20%  Last year there was a 20% decrease in his earnings. 

去年他的收入减少了20%

Qù nián tā de shōu rù jiǎn shǎo le 20%.

*收入Shōu rù รายได้💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...