6 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็รอแค่คุณคนเดียว 

You are the only one we are waiting for. 

就等你一个人了。

Jiù děng nǐ yí gè rén le.

 

เขารออย่างร้อนใจ 

He was impatient of all this waiting. 

他等得心急了。

Tā děng de xīn jí le.

 

บอกพวกเขาไปว่าไม่ต้องรอ 

Tell them not to wait. 

告诉他们别等了。

Gào sù tā men bié děng le.

 


ฉันรอฟังผลลัพธ์มาโดยตลอด 

I had waited to hear the result. 

我一直等着听结果。

Wǒ yì zhí děng zhe tīng jié guǒ.

 


รอจนถึงสัปดาห์หน้า สถานการณ์ทุกอย่างก็จะชัดเจนขึ้น 

It will be clear by next week.

等到下个星期情况就很清楚了。

Děng dào xià gè xīng qī qíng kuàng jiù hěn qīng chǔ le.

 


อย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วถึงจะตัดสินใจ 

Don't leave your decision to the last moment. 

别等到最后一刻才来作决定。

Bié děng dào zuì hòu yí kè cái lái zuò jué dìng. 

 


อย่าแกะของขวัญจนกว่าจะถึงวันเกิดของคุณ 

Don't unwrap your present until your birthday. 

生日礼物要等到你生日那天才可打开。

Shēng rì lǐ wù yào děng dào nǐ shēng rì nà tiān cái kě dǎ kāi. 

 


พวกเราต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดตกก่อนจึงจะออกไปได้ 

We're waiting for the rain to stop before we go out. 

我们要等到雨停了再出去。

men yào děng dào yǔ tíng le zài chū qù.

 


เขาอาจจะรอจนถึงนาทีสุดท้าย 

He will probably wait until the last minute. 

他也许会等到最后一刻。

Tā yě xǔ huì děng dào zuì hòu yí kè. 

 

สัญชาตญาณของฉันบอกกับฉันว่าฉันควรรออยู่ที่นี่ 

My sixth sense told me to stay here and wait.

直觉告诉我应该待在这儿等着。

Zhí jué gào sù wǒ yīng gāi dài zài zhèr děng zhe.

*直觉 

Zhí jué  

สัญชาตญาณ;

สัมผัสที่หก

 


พวกเราก็เลยต้องรอเป็นเวลายาวนาน 

We had to wait a heck of a long time! 

我们只好等了很长时间!

Wǒ men zhǐ hǎo děng le hěn cháng shí jiān!

 


รอให้คุณพูดให้จบ แล้วบางทีฉันอาจจะพูดอะไรบ้าง 

When you're done, perhaps I can say something.

等你说完,也许我可以说点什么。

Děng nǐ shuō wán, yě xǔ wǒ kě yǐ shuō diǎn shén me.ถ้าต้องรอต่อไปอีก  ฉันคงจะบ้าแน่ ๆ 

I'll go bonkers if I have to wait any longer. 

如果再等下去,我非发疯不可。

guǒ zài děng xià qù, wǒ fēi fā fēng bù kě. 💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...