13 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอต้องการโอกาสมากมายที่จะลองในชีวิตของเธอ She needs plenty of room for experiment in her life. 

她一生需要很多尝试的机会。

Tā yì shēng xū yào hěn duō cháng shì de jī huì. 

*尝试 Cháng shì ลอง ;ทดลอง

 

เธอลองครั้งแรกก็ชนะแล้ว She won on her first go.

她第一次尝试就赢了。

Tā dì yī cì cháng shì jiù yíng le.

 


ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะลองวิธีการใหม่ ๆ I think it's time we tried a fresh approach. 

我认为是尝试新方法的时候了。

Wǒ rèn wéi shì cháng shì xīn fāng fǎ de shí hòu le. 

 


ช่างทำให้อารมณ์เสียจริงๆ 

How disappointing! 

真叫人扫兴!

Zhēn jiào rén sǎo xìng!

*扫兴 Sǎo xìng อารมณ์เสีย ;ทำให้เสียอารมณ์ ;หมดอารมณ์อย่ามาทำให้หมดอารมณ์ 

Don't be such a killjoy! 

别那么扫兴!

Bié nà me sǎo xìng!

 

โอ้แม่เจ้า ผู้หญิงคนนี้ช่างทำให้อารมณ์เสียได้จริงๆ Oh, my God, this woman is such a wet blanket.

天啊,这个女人可真会让人扫兴。

Tiān a, zhè ge nǚ rén kě zhēn huì ràng rén sǎo xìng.


ฉันมีเรื่องที่จะทำให้คุณอารมณ์เสีย I've a disappointment for you. 

我有件使你扫兴的事。

Wǒ yǒu jiàn shǐ nǐ sǎo xìng de shì.

 


เขาบั่นทอนความคิดของฉัน ซึ่งมันทำให้ฉันอารมณ์เสีย I felt very discouraged when he threw cold water on my idea. 

他对我的想法泼冷水,使我很扫兴。

Tā duì wǒ de xiǎng fǎ pō lěng shuǐ, shǐ wǒ hěn sǎo xìng.

*泼冷水  lěng shuǐ บั่นทอนกำลังใจ ;บั่นทอนความกระตือรือร้นของผู้อื่น(เหมือนเอาน้ำเย็นราด)

 


อย่าเชิญเธอมาเธอเลย เธอเป็นคนที่ทำให้คนหมดอารมณ์ 

Don't invite her. She’s such a killjoy. 

别请她来,她是个令人扫兴的人。

Bié qǐng tā lái, tā shì gè lìng rén sǎo xìng de rén.

 

เราไม่สามารถบั่นทอนกับความกระตือรือร้นของพวกเขา  We must not pour cold water on their enthusiasm.

我们不能给他们的热情泼冷水。

Wǒ men bù néng gěi tā men de rè qíng pō lěng shuǐ. 

 

เมื่อพวกเขาบั่นทอนความคิดของเขา แต่เขาก็ไม่ได้สูญเสียกำลังใจเลย

He wasn't discouraged when they threw cold water on his ideas.

他们对他的想法泼冷水时,他并不泄气。

men duì tā de xiǎng fǎ pō lěng shuǐ shí, tā bìng bú xiè qì.

*泄气 Xiè qì สูญเสียกำลังใจและอารมณ์ฮึกเหิมในการทำงาน; ท้อถอย


 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...