9 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เจ้านายไล่เขาออกเพราะเขาละเลยต่อหน้าที่ The boss fired him out for neglect of his duty. 

老板以玩忽职守为由把他开除了。

Lǎo bǎn yǐ wàn hū zhí shǒu wéi yóu bǎ tā kāi chú le.

*玩忽职守 Wàn hū zhí shǒu ละเลยหน้าที่ ;บกพร่องต่อหน้าที่

*开除 Kāi chú ไล่ออก ;เลิกจ้าง 

 

คุณไม่มีอำนาจที่จะไล่ฉันออก ในทางกลับกัน  ตอนนี้ฉันสามารถไล่คุณออกได้ You're not in a position to remove me. The boot is now on the other foot. 

你没有权力开除我。相反,我现在可以开除你。

Nǐ méi yǒu quán lì kāi chú wǒ. Xiāng fǎn, wǒ xiàn zài kě yǐ kāi chú nǐ.

*相反 Xiāng fǎn ในทางตรงกันข้าม ;ในทางกลับกัน

 

เขาไล่พนักงานออกสามคน He sacked three employees. 

他开除了三名雇员。

Tā kāi chú le sān míng gù yuán.

 

ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันข้าม Exactly the opposite is true. ;The facts are just the opposite. The opposite is the case. 

事实恰恰相反。

Shì shí qià qià xiāng fǎn.

 

พวกเราค้นพบว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง We found it just the opposite. 

我们发现事实恰恰相反。

men fā xiàn shì shí qià qià xiāng fǎn. 


เขากำลังคิดว่า อิทธิพลต่างๆสามารถลบล้างซึ่งกันและกันได้หรือไม่ He wonders if the different influences might not cancel each other out. 

他在想,各种影响能不能相互抵消。

Tā zài xiǎng, gè zhǒng yǐng xiǎng néng bù néng xiāng hù dǐ xiāo.

*抵消 Dǐ xiāo หักล้างกัน ;ลบล้างกัน ; ล้างกัน ;แก้กัน

 

ความจริงนี้ไม่มีใครจะสามารถมองข้ามไปได้ This fact cannot be denied.

这个事实也抹杀不了。

Zhè gè shì shí yě mǒ shā bù liǎo.

*抹杀 Mǒ shā มองข้าม; ยกเลิก

 

ใครก็ไม่สามารถมองข้ามความสำเร็จของพวกคุณไม่ได้ No one can deny your achievements.

谁也抹杀不了你们的成绩。

Shéi yě mǒ shā bù liǎo nǐ men de chéng jì.

 

เขามองข้ามจิตวิญญาณขององค์กร He killed the spirit of the group. 

他抹杀了团体的精神。

Tā mǒ shā le tuán tǐ de jīng shén.

*团体 Tuán tǐ  คณะ; องค์กร

*精神 Jīng shén จิตวิญญาณ ;จิตใจ

 

หนังสือที่คุณยืมไปนั้นได้เลยกำหนดเวลาไปตั้งนานแล้ว The book you borrowed is out of date.

你借的书早过期了。

Nǐ jiè de shū zǎo guò qī le.

*过期 Guò qī เกินกำหนด ;เกินเวลา ;หมดอายุ

 

หนังสือเดินทางของฉันหมดอายุ My passport is expired. 

我的护照已经过期了。

Wǒ de hù zhào yǐ jīng guò qī le.

 

วีซ่าของฉันกำลังจะหมดอายุในสัปดาห์นี้ My visa is going to expire this week. 

我的签证这个星期就过期了。

Wǒ de qiān zhèng zhè gè xīng qī jiù guò qī le.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...