9 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แก้วใบนี้มีรอยร้าว This cup has a crack in it. 

这杯子有一道裂痕。

Zhè bēi zi yǒu yí dào liè hén. 

*裂痕 Liè hén รอยร้าว ; ร้าวฉาน

 

ความร้าวฉานเริ่มจะปรากฏขึ้นในชีวิตแต่งงานของพวกเขา Their marriage is getting a little frayed around the edges. 

他们的婚姻开始出现裂痕。

Tā men de hūn yīn kāi shǐ chū xiàn liè hén.

 

ความบาดหมางระหว่างพวกเขาไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง The breach between them never really healed.

他们之间的裂痕从来没有真正弥合。

men zhī jiān de liè hén cóng lái méi yǒu zhēn zhèng mí hé. 

*弥合 Mí hé แก้ไข ;กู้คืน(สถานการณ์ที่ไม่ดี) ;รักษา

 

พวกเขาหวังว่าจะจะสามารถแก้ไขรอยร้าวระหว่างพวกเขาและพ่อของพวกเขาThey hope to heal the rift with their father. 

他们希望能够弥合和父亲之间的裂痕。

men xī wàng néng gòu mí hé hé fù qīn zhī jiān de liè hén.

 

ความร้าวฉานของพวกเขายังไม่ได้หมดไปแม้แต่น้อย The rift between them has not yet been completely healed. 

他们之间的裂痕还没有完全消除。

men zhī jiān de liè hén hái méi yǒu wán quán xiāo chú.

*消除 Xiāo chú ขจัดแก้

 

ฉันในตอนนั้นเจ็บปวดรวดร้าวใจแทบอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไป I was prostrate with grief. 

我当时痛不欲生。

Wǒ dāng shí tòng bú shēng.

*痛不欲生 Tòng bú yù shēng เจ็บปวดรวดร้าวใจแทบอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไป; เจ็บปวดจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป

 

เนื่องจากพ่อของเขาเสียชีวิตเขาจึงเจ็บปวดจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป He was mourning over his dead father. 

由于他爸爸的死,他痛不欲生。

Yóu yú tā bà ba de sǐ, tā tòng bú yù shēng.

 

เธอดูเหมือนแทบจะหมดหวังจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป She had looked so utterly grief-stricken. 

她看上去几乎痛不欲生了。

Tā kàn shàng qù jī hū tòng bú yù shēng le.

 


ทำให้ชีวิตคุณอยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิต You'll be pissing fire for the rest of your life. 

让你这辈子都痛不欲生。

Ràng nǐ zhè bèi zi dōu tòng bú yù shēng.

 

หลังจากการตายของสามีของเธอ เธอก็หมดหวังกับชีวิตจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่She cried her heart out after her husband had passed away. 

她的丈夫去世后,她痛不欲生。

Tā de zhàng fu qù shì hòu, tā tòng bú yù shēng. 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...