16 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาใช้ชีวิตอยู่ลำพังคนเดียว He lives on his own.

他独自一人生活。

Tā dú zì yì rén shēng huó.

*独自 Dú zì คนเดียว ;โดยตัวของตัวเอง ;ลำพัง (เฉพาะตน)

 

หากกระเป๋าของคุณหนักเกินไป คุณต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่ม If your luggage is overweight, you'll have to pay extra. 

假如你的行李过重了,你得付额外的运费。

Jiǎ rú nǐ de xíng lǐ guò zhòng le, nǐ děi fù é wài de yùn fèi.

*额外 É wài พิเศษ ;นอกเหนือจากจำนวนหรือปริมาณที่กำหนด

*运费 Yùn fèi  ค่าขนส่ง

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม There are no hidden extras. 

没有隐性的额外费用。

Méi yǒu yǐn xìng de huò é wài fèi yòng.

 

อาจจะมีคนด่าฉันว่าฉันลำเอียง I might be accused of being partial. 

可能会有人骂我偏心。

néng huì yǒu rén mà wǒ piān xīn.

*偏心 Piān xīn ลำเอียง; เข้าข้าง; การมีใจเอนเอียง; การขาดความยุติธรรม

 

ครูมีใจเอนเอียงไปทางเขา The teacher shows partiality to him. 

老师对他偏心。

Lǎo shī duì tā piān xīn.

 

เขาไม่ลำเอียงแม้แต่น้อย He's absolutely impartial.; He is free from any bias. 

他丝毫不偏心。

Tā sī háo bù piān xīn.

*丝毫 Sī háo น้อยมาก; น้อยเหลือเกิน; นิดเดียว; น้อยนิด

 

แต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นพรหมลิขิตตั้งแต่ต้นแล้ว But really, it was doomed from the start. 

但确实,这是从一开始就注定的。

Dàn què shí, zhè shì cóng yī kāi shǐ jiù zhù dìng de.

*确实 Què shí อย่างแท้จริง; จริงๆ ;เป็นจริง

*注定 Zhù dìng  กำหนด(ล่วงหน้า); ลิขิต(ล่วงหน้า);  พรหมลิขิต

 

การเจอกันของเรานั้นเหมือนโชคชะตาที่ได้ลิขิตไว้แล้ว It's seemed like a fatalistic across between us.

我们的相遇,就像是命运中早已注定的。

Wǒ men de xiāng yù, jiù xiàng shì mìng yùn zhōng zǎo yǐ zhù dìng de.

*相遇 Xiāng yù เจอกัน; พบกัน 

*命运 Mìng yùn โชคชะตา; ดวง ;พรหมลิขิต


ความรักของเราเป็นสิ่งที่ฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว That our love is just heaven-sent.

我们的爱是上天注定的。

Wǒ men de ài shì shàng tiān zhù dìng de.

 

ขอให้เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีโชคชะตาเป็นของตนเองEvery living creature has a destiny, be sure of it! 

请你相信,每个人都有自己注定的命运。

Qǐng nǐ xiāng xìn, měi gè rén dōu yǒu zì jǐ zhù dìng de mìng yùn.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...