12 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ล่อเขาให้ติดกับ Lure him to the bait.

引诱他上钩。

Yǐn yòu tā shàng gōu.

*引诱 Yǐn yòu  ล่อ; ล่อใจ; ล่อลวง; หลอกล่อ (หลอกล่อด้วยเหยื่อ เร้าใจด้วยเหยื่อ)

*上钩 Shàng gōu  ปลาติดเบ็ด อุปมาว่า ติดกับ; ถูกหลอก

 

ฉันควรแสดงความยินดีกับคุณที่คุณต่อต้านสิ่งล่อใจนี้ I should congratulate you that you resisted the temptation. 

我应向你祝贺,你抗住了这种引诱。

Wǒ yīng xiàng nǐ zhù hè, nǐ kàng zhù le zhè zhǒng yǐn yòu.

* Kàng ต่อต้าน ;ต้านทาน

 

เธอทนต่อการล่อลวงของเงินไม่ไหวก็เลยถูกดึงไปให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี She couldn't withstand the lure of money and was dragged into the mire.

她经不起金钱的引诱,被拉下水了。

Tā jīng bù qǐ jīn qián de yǐn yòu, bèi lā xià shuǐ le.

*经不起 Jīng bù qǐ  ทน….ไม่ไหว ;ทนไม่ไหว

*拉下水 Lā xià shuǐ   ถูกดึงให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนเลว

 

เขาไม่ใช่คนไม่ดี แต่เป็นฉันเองที่ล่อลวงเขา He's not a bad person. I seduced him. 

他不是坏人,是我引诱他的。

Tā bú shì huài rén, shì wǒ yǐn yòu tā de.

 

คุณกำลังลองล่อลวงพวกเราใช่ไหม Are you trying to seduce us? 

你是在试着引诱我们吗?

Nǐ shì zài shì zhe yǐn yòu wǒ men ma?

 

หากคุณยอมรับว่าผู้หญิงคนนั้นล่อลวงคุณคดีนี้จะถูกปิด If you just admit it, the case will all be over. 

如果你承认那女人引诱你,这个案子就结了。

guǒ nǐ chéng rèn nà nǚ rén yǐn yòu nǐ, zhè gè àn zi jiù jié le.

*案子 Àn zi  คดี

 

เขาติดกับดักได้ง่ายเลยหละ He could easily be hooked. 

他容易上钩。

Tā róng yì shàng gōu. 


ถ้าพวกเขาไม่ติดกับ พวกเราก็จบเห่ If we don't get them we're toast. 

如果他们不上钩我们就完了。

Rú guǒ tā men bú shàng gōu wǒ men jiù wán le.

 


นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันต้องถูกหลอกนี่   Doesn't mean I have to take the bait. 

那不意味着我一定要上钩的。

Nà bú wèi zhe wǒ yì dìng yào shàng gōu de.

 

ฉันจะไม่ยอมให้คุณพูดพล่อยๆอย่างนั้นอีก I don't want you talking nonsense.

我不许你在胡说了。

Wǒ bù xǔ nǐ zài hú shuō le.

*胡说 Hú shuō พูดเพ้อเจ้อ; พูดพล่อยๆ; พูดมั่ว; พูดสุ่มสี่สุ่มห้า; พูดซี้ซั้วเพ้อ (ละเมอตอนที่มีไข้ตัวร้อนหนัก)💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...