31 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยังไม่เอาออกไปอีก Take it away!

还不拿走。

Hái bù ná zǒu.

 

ใจเย็นๆ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะClam down, not so serious.

 淡定,淡定,不至于。

Dàn dìng, dàn dìng, bù zhì yú.

 

อวดดี เดี๋ยวฉันเปลี่ยนวิธี  You are so effeminate. Let me change another way.

娇气,我换个方法。

Jiāo qì, wǒ huàn gè fāng fǎ.

 

เหงื่อออกแล้ว Sweating. Sweating!

发汗了,发汗了。

Fā hàn le, fā hàn le.

 

ลืมบิดน้ำออก I forgot to wring it out.

忘拧了。

Wàng nǐng le.

 

คุณก็แค่เคยเห็นในฝันเท่านั้น  You just saw her in your dream.

你都只是在梦里见过而已。

Nǐ dōu zhǐ shì zài mèng lǐ jiàn guò ér yǐ.

 

คุณดื่มเองได้ยังไง ฉันช่วยคุณเอง  You can’t drink it by yourself. I’ll help you.

你自己来什么来,我来帮你。

Nǐ zì jǐ lái shén me lái, wǒ lái bāng nǐ.

 

คุณนี่เซ่อชะมัด You are so stupid.

你太傻了。

Nǐ tài shǎ le.

 

ฉันทำบาปกรรมอะไรไว้เนี่ย Who have I offended?

我招谁惹谁了呀。

Wǒ zhāo shéi rě shéi le ya.

 

แต่ว่า คุณแน่ใจจริงๆเหรอ ว่าคนๆนี้มีตัวตนอยู่ But are you really sure this person exists?

可是你真的确定这个人存在吗?

Kě shì nǐ zhēn de què dìng zhè gè rén cún zài ma?

 

แค่คล้ายๆแต่ไม่ใช่เสียทั้งหมด It’s just similar. But not her.

只是有些相似。但都不是。

Zhǐ shì yǒu xiē xiāng sì. Dàn dōu bú shì.

 

ก็ได้ นายบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ฉันจะช่วยนายตามหาต่อ  All right. It’s up to you. I’ll keep an eye on it for you.

行吧。你说不是就不是,我再接着帮你留意。

Xíng ba. Nǐ shuō bú shì jiù bú shì, wǒ zài jiē zhe bāng nǐ liú yì.

 

พูดจบหรือยัง พูดจบก็ไปได้แล้ว Are you finished? You can leave.

说完了?说完了就走了。

Shuō wán le? Shuō wán le jiù zǒu le.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยังดีที่เขาไม่เห็น 

Fortunately, he didn’t see it.

还好没发现。

Hái hǎo méi fāxiàn.

 


ไม่งั้นต้องหักเงินฉันอีกแน่ๆ 

Otherwise, I’ll be charged again.

不然又要扣我钱了。

rán yòu yào kòu wǒ qián le.

 


ทำไมเวียนหัวขนาดนี้นะ  

Why is my head so dizzy?

头怎么这么晕?

Tóu zěn me zhè me yūn?

 


ถ้าจะเผือกก็ต้องเผือกให้ถึงที่สุด 

The gossip is on me.

吃瓜永远吃到自己头上。

Chī guā yǒng yuǎn chī dào zì jǐ tóu shàng.

 


ตอนนี้ฉันรู้สึกว่า โดยรวมคุณดูน่ารักขึ้นมาแล้ว 

I think you are getting cute now.

我现在觉得你整个人都变得可爱起来。

Wǒ xiàn zài jué dé nǐ zhěng gè rén dōu biàn dé kě ài qǐ lái.

 


เมื่อกี้เห็นสีหน้าคุณไม่ค่อยดี ไม่สบายใช่ไหม 

I just saw that you didn’t look very well. Do you feel uncomfortable?

刚刚看你脸色不太好,是不是不舒服呀?

Gāng gāng kàn nǐ liǎn sè bú tài hǎo, shì bú shì bú shū fú ya?

 


คุณเป็นคนหลอกลวง 

You are a liar.

你就是个骗子。

Nǐ jiù shì gè piàn zi.

 


คุณแอบใช้ใช่ไหม 

Did you use it secretly?

你是不是偷用了?

Nǐ shì bú shì tōu yòng le?

 


คุณนี่จริงๆเลย 

You’re such…..

你真是。

Nǐ zhēn shì.

 


ป่วยแล้วยังไม่ลืมทฤษฎีอีกนะ พูดหลักการออกมาฉอดๆ 

You are sick and still here to lecture me. Set by set.

生病好不忘大道理。一套一套的。

Shēng bìng hǎo bú wàng dà dào lǐ. Yí tào yí tào de.

 


ไปโรงพยาบาล ให้น้ำเกลือ 

Go to the hospital for a drip.

去医院,打点滴。

Qù yī yuàn, dǎ diǎn dī.

 


ไม่เป็นไรหรอก นอนสักงีบก็ดีขึ้นแล้ว 

It doesn’t matter. You’ll be better after a sleep.

没问题,睡一觉就好。

Méi wèn tí, shuì yí jiào jiù hǎo.

 


คุณมาที่บ้านฉันเพื่อปล้นฆ่าชิงทรัพย์เหรอ  

Did you come to my house to murder me?

你来我家是为了谋财害命的吗?

Nǐ lái wǒ jiā shì wèi le móu cái hài mìng de ma?🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


กำลังอ่านหนังสือเหรอ 

You are reading.

在看书呀。

Zài kàn shū ya.

 

เธอยืนกรานและคิดมาตลอดว่าคุณก็แค่หุนหันพลันแล่น 

She always insisted that you were just acting on impulse. 

她始终都坚持认为你当时只是一时地冲动。

Tā shǐ zhōng dōu jiān chí rèn wéi nǐ dāng shí zhǐ shì yì shí de chōng dòng.

 


เธอปฏิเสธที่จะให้ซักถามถึงมูลเหตุความรับผิดชอบใดๆของคุณ 

She refused to hold you responsible.

他拒绝追究你的任何责任。

Tā jù jué zhuī jiù nǐ de rèn hé zé rèn.

 


คุณควรจะเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจของตัวเอง 

You should face up to your own psychological problems.

你应该正视一下自己的心理问题。

Nǐ yīng gāi zhèng shì yí xià zì jǐ de xīn lǐ wèn tí.

 


คุณมามีอะไรหรือเปล่า 

Do you have any question?

你来有什么问题吗?

Nǐ lái yǒu shén me wèn tí ma?

 


ฉันก็แค่กลัวว่าคุณจะไล่ตามฉัน พันแข้งพันขาฉันทั้งวัน 

I’m just afraid that you might run after me  and mess around all day.

我只是怕你整天追着我胡搅蛮缠。

Wǒ zhǐ shì pà nǐ zhěng tiān zhuī zhe wǒ hú jiǎo mán chán.

 


ปากแข็ง 

Don't keep denying it. 

嘴硬。

Zuǐ yìng.

 


ยอมรับว่าตัวเองจิตใจดี มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ 

Is it that hard to admit you are kind?

承认你善良,就那么难吗?

Chéng rèn nǐ shàn liáng, jiù nà me nán ma?

 


ฉันทำสิ่งพวกนี้ไม่ใช่เพราะฉันจิตใจดี 

I do this not because I’m kind,

我做这些不是因为我善良。

Wǒ zuò zhè xiē bú shì yīn wèi wǒ shàn liáng.

 

ฉันก็แค่รู้สึกว่าคุณพูดถูก  ฉันควรจะเชื่อใจคุณ But think what you’re saying is right. I should trust you.

我只是觉得你说得对,我应该信任你。

Wǒ zhǐ shì jué dé nǐ shuō de duì ,wǒ yīng gāi xìn rèn nǐ.

 


ฉันลองที่จะจัดการเรื่องต่างๆ โดยยึดตามหลักการของคุณ 

I have tried to do it according to your principles.

我尝试着按照你的原则去做这件事情。

Wǒ cháng shì zhe àn zhào nǐ de yuán zé qù zuò zhè jiàn shì qíng.

 


สุดท้ายก็พบว่า ก็ไม่ได้เลว 

Not bad, it turns out.

结果发现,还不坏。

Jié guǒ fā xiàn, hái bù huài.

 


ฉันก็บอกแล้วไงว่าเชื่อฉันไม่ผิดหรอก 

I said it’s okay to trust me.

我就说相信我没错吧。

Wǒ jiù shuō xiāng xìn wǒ méi cuò ba.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันทำเป็นไม่เห็นเขาแล้วกัน I’ll pretend I didn’t see him.

我就当作没看见他。

Wǒ jiù dāng zuò méi kàn jiàn tā.

 

ลบภาพโป๊ออกแล้ว My sexy pictures have been deleted.

艳照已经删除。

Yàn zhào yǐ jīng shān chú.

 

อย่าให้เธอเดินไปทั่ว Don’t let her get away.

别让她到处乱跑。

Bié ràng tā dào chù luàn pǎo.

 

คุณรู้ไหมว่าตัวเองหนักแค่ไหน คุณควรลดน้ำหนักได้แล้ว Do you know how heavy you are? You have to lose weight.

你知道你有多沉吗?你该减肥了。

Nǐ zhī dào nǐ yǒu duō chén ma? Nǐ gāi jiǎn féi le.

 

ฉันก็แค่มาทำเรื่องดีๆช่วยให้ความฝันของสาวๆเป็นจริง I’m here to do good today to help the girls realize their dreams.

我今天就来做好事帮妹妹们圆梦的。

Wǒ jīn tiān jiù lái zuò hǎo shì bāng mèi mei men yuán mèng de.

 

ทำเรื่องที่มันมีประโยชน์หน่อย Please do more meaningful things.

多做点有意义的事情。

Duō zuò diǎn yǒu yì yì de shì qíng.

 

คุณจะนอนอยู่ตรงนี้จนฟ้ามืดเลยใช่ไหม You are going to lie here till dark, aren’t you ?

你是准备一直躺倒天黑,是吧?

Nǐ shì zhǔn bèi yì zhí tǎng dǎo tiān hēi, shì ba?

 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเถอะ Please set an example to your child.

给孩子做一个榜样吧。

Gěi hái zi zuò yí gè bang yàng ba.

 

ฉันจะบอกคุณให้นะ ถ้าคุณแตะต้องตัวฉันฉันจะตะโกนว่าคุณลวนลามฉัน I tell you if you touch me again, I’ll yell.

我告诉你你再碰我,我就喊非礼了。

Wǒ gào sù nǐ nǐ zài pèng wǒ, wǒ jiù hǎn fēi lǐ le.

 

ฉันจะขวางเขาไม่อยู่แล้ว I can hardly stop her.

我快拦不住了。

Wǒ kuài lán bú zhù le.

 

ฉันคิดว่าในใจคุณน่าจะรู้ดีกว่าใคร I think you know better than anyone else.

我想你的心里应该比谁都清楚。

Wǒ xiǎng nǐ de xīn lǐ yīng gāi bǐ shéi dōu qīng chǔ.

 

รู้ไหมว่าทำไมจนถึงตอนนี้ ฉันถึงยังไม่ฟ้องร้องคุณ Do you know why I haven’t sued you yet?

知道为什么我到现在还没有起诉你吗?

Zhī dào wèi shén me wǒ dào xiàn zài hái méi yǒu qǐ sù nǐ ma?

 

ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความผิดของตัวเองด้วย At the same time , admit your mistakes.

同时,承认自己的错误。

Tóng shí, chéng rèn zì jǐ de cuò wù.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
30 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นั่นเป็นเพราะคุณบังคับยัดเยียดให้เขา That you imposed on him.

那是你强加给他的。

Nà shì nǐ qiáng jiā gěi tā de.

 

หนังสือเล่มนี้ไม่สนุก These books are not interesting.

这些书不好看。

Zhè xiē shū bù hǎo kàn.

 

อย่าใช้ระดับไอคิวของคุณ มาใช้เป็นมาตรวัดเด็กที่ฉันเลี้ยงมาจนโตกับมือ Don’t use your IQ to measure the child of mine.

不要以你的智商水平来衡量我一手带大的孩子。

Bú yào yǐ nǐ de zhì shāng shuǐ píng lái héng liáng wǒ yì shǒu dài dà de hái zi.

 

คุณเปิดดูก่อนแล้วใช่ไหม Did you see it before?

你是不是提前看过?

Nǐ shì bú shì tí qián kàn guò?

 

ทำไมถึงมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะ How does it hide here?

怎么藏在这儿去了?

Zěn me cáng zài zhèr qù le?

 

งั้นเรามาลองหาหอยทากกันดีไหม Let’s look for the snail.

那我们来再找找蜗牛。

Nà wǒ  men lái zài zhǎo zhǎo wō niú.

 

ถ้าจะหาก็ต้องหาสิ่งที่ยากที่สุด We should look for the hardest things.

要找就要找最难的。

Yào zhǎo jiù yào zhǎo zuì nán de.

 

พวกคุณเล่นกันเถอะ You guys have fun.

你们玩吧。

Nǐ men wán ba.

 

ทำไมเขาถึงได้เก่งขนาดนี้นะ Why is he so intelligent?

他怎么这么厉害啊?

Tā zěn me zhè me lì hài a?

 

พอเห็นเขาก็รู้สึกโมโหขึ้นมาเลย I get angry when I see him.

看到他就来气。

Kàn dào tā jiù lái qì.

 

จะได้ไม่ไปยั่วโมโหเธออีก So as not to make her angry again.

省得又惹她生气了。

Shěng de yòu rě tā shēng qì le.

 

กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย It’s been a longtime.

都几点了。

Dōu jǐ diǎn le.

 

คุณผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบ What are you doing?

这位女士在干什么呢?

Zhè wèi nǚ shì zài gàn shén me ne?🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะไม่จบใช่ไหม You’re endless, aren’t you?

你没完了是吗?

Nǐ méi wán le shì ma?

 

ฉันทำภารกิจที่คุณได้มอบหมายให้ฉันสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว I’ve completed all the tasks you gave me perfectly.

我已经完美地完成了你给我的所有任务。

Wǒ yǐ jīng wán měi de wán chéng le nǐ gěi wǒ de suǒ yǒu rèn wù.

 

ฉันเกือบจะป่วยเป็นโรคเกลียดผู้หญิงแล้วเนี่ย I’m getting misogyny.

我都快患上厌女症了。

Wǒ dōu kuài huàn shàng yàn nǚ zhèng le.

 

คุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆเหรอ Do you think I’m really afraid of you?

你以为我真的怕你?

Nǐ yǐ wéi wǒ zhēn de pà nǐ?

 

แน่จริง คุณก็ไปบอกทุกคนเลยสิ You can talk about it to others.

有本事,你到处说去。

Yǒu běn shì, nǐ dào chù shuō qù.

 

พูดสิ ใครไม่พูดคนนั้นปอดแหก Say it, or you are coward.

说,谁不说谁是怂货。

Shuō, shéi bù shuō shéi shì sǒng  huò.

 

คุณเป็นสาวเป็นนาง ทำไมถึงไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองขนาดนี้

You’re a girl. Why don’t you care about your reputation?

你一个女孩子家家的。干嘛这么不在乎自己的名声。

Nǐ yí gè nǚ hái zi jiā jiā de. Gàn ma zhè me bú zài hū zì jǐ de míng shēng.

 

นี่คุณอ่านรู้เรื่องเหรอ Can you understand it?

这你能看懂吗?

Zhè nǐ néng kàn dǒng ma?

 

หนังสือพวกนี้ของฉันสนุกมากเลยนะ I’ve got some good books.

我这几本书可好看了。

Wǒ zhè jǐ běn shū kě hǎo kàn le.

 

มีเกมพัฒนาสติปัญญาด้วยนะ There is also a game to develop intelligence.

开发智力的小游戏呢。

Kāi fā zhì lì de xiǎo yóu xì ne.

 

จะพูดไม่พูด ไม่พูดใช่ไหม   Say it or not? Don’t say it do you?

说不说?不说是吧?

Shuō bù shuō? Bù shuō shì ba?

 

สื่อการอ่านพวกนี้เนื้อหาเด็กเกินไป  These readings are too young for him.

你这些读物都太低龄了。

Nǐ zhè xiē dú wù dōu tài dī líng le.

 

เด็กก็ควรจะอ่านสิ่งที่เด็กควรอ่าน Children should read books appropriate to their age.

孩子就应该看孩子该看的。

Hái zi jiù yīng gāi kàn hái zi gāi kàn de.💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันก็ไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียว I don’t want to stay any longer.

我一秒钟都不想多待。

Wǒ yì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài.

 

นี่หนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว ยังไม่ไปอีกเหรอ  It’s been a minute and you still haven’t left.

这都一分钟过去了,还不走。

Zhè dōu yì fēn zhōng guò qù le, hái bù zǒu.

 

เมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่เหรอ Didn’t you just say you didn’t want to stay here any longer?

不是刚刚有人说一秒钟都不想多待吗?

Bú shì gāng gāng yǒurén shuō yì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài ma?

 

คุณไม่ต้องมายุ่ง Leave me alone.

我不要你管。

Wǒ bú yào nǐ guǎn

 

คุณหุบปากไปเลยนะ You shut up!

你闭嘴。

Nǐ bì zuǐ.

 

คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะ It’s not up to you.

由不得你。

Yóu bù dé nǐ.

 

จ่ายค่าทำขวัญฉันมานะ  Compensation for my emotional loss.

赔偿我的精神损失。

Péi cháng wǒ de jīng shén sǔn shī.

 

ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่ายังไง I don’t know what you mean.

我不懂你什么意思。

Wǒ bù dǒng nǐ shén me yì si.

 

ทั้งหมดนี่ก็เพราะคุณเป็นคนทำไม่ใช่เหรอ It’s because of you that

还不都是因为你害的。

Hái bù dōu shì yīn wèi nǐ hài de.

 

ก็เพราะคุณนั่นแหละที่พูดมาก  Stop talking.

就你话多。

Jiù nǐ huà duō.

 

หมดปัญญากับคุณเลยจริงๆ I’m at my wit’s end.

拿你没办法。

Ná nǐ méi bàn fǎ.

 

ฉันบอกคุณแล้วนี่ว่าไม่ต้องมายุ่ง I told you to leave me alone.

我跟你说了,我不要你管。

Wǒ gēn nǐ shuō le, wǒ bú yào nǐ guǎn.💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องพวกเขา  

It’s my duty to protect them.

我有责任要保护他们。

Wǒ yǒu zé rèn yào bǎo hù tā men.

 


ความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึก หลักการก็ส่วนหลักการ 

Feelings and principles are separate.

感情是感情 ,原则是原则。

Gǎn qíng shì gǎn qíng, yuán zé shì yuán zé.

 


ใส่ร้ายก็ต้องขอโทษ ทำร้ายก็ต้องชดใช้ นี่คือหลักการตากฎของสัจธรรม 

If you frame someone up, you should apologize. And if you hurt someone, you should pay for it. This is a natural truth.

诬陷就得道歉,伤害就需要赔偿。这是天经地义的道理。

Wú xiàn jiù dǐi dào qiàn, shāng hài jiù xū yào péi cháng. Zhè shì tiān jīng dì yì de dào lǐ.

 


เพราะฉะนั้นขอให้คุณถอนฟ้องด้วย 

So please drop the case.

所以请你撤诉。

Suǒ yǐ qǐng nǐ chè sù.

 


ทำไมคุณนี่ถึงได้ด้านชา  

How can you be so inflexible.

你这个人怎么就这么死板。

Nǐ zhè gè rén zěn me jiù zhè me sǐ bǎn.

 


พูดไม่เข้าใจสักทีนะ 

Isn't that unreasonable?

这么讲不通道理呢?

Zhè me jiǎng bù tōng dào lǐ ne?

 


ฉันรู้สึกว่าคุณจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไปหน่อยนะ 

I think you’re being sentimental.

我觉得你有点感情用事了。

Wǒ jué dé nǐ yǒu diǎn gǎn qíng yòng shì le.

 


ฉันเริ่มดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว 

I have started to implement it.

我已经开始执行这件事情。

Wǒ yǐ jīng kāi shǐ zhí xíng zhè jiàn shì qíng.

 


ถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วละก็ เชิญกลับไปเถอะ  

If nothing happens, please come back.

如果没什么事情的话,请回吧。

Rú guǒ méi shén me shì qíng de huà, qǐng huí ba.

 


กลับดีๆนะ ไม่ไปส่ง  

Take care. Good-bye.

慢走。不送。

Màn zǒu. Bú sòng.

 


อย่าลืมจับไม้ค้ำไว้ดีๆล่ะ  

Hold on to your crutch.

记得拄好拐。

Jì dé zhǔ hǎo guǎi.

 


นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำ 

Is what you should do.

是你应该去做的。

Shì nǐ yīng gāi qù zuò de.

 


อย่าละทิ้งหน้าที่โดยพลการ 

Not to leave without permission.

不要擅离职守。

Bú yào shàn lí zhí shǒu.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ได้สระผม 

I didn’t wash my hair.

我没洗头。

Wǒ méi xǐ tóu.

 


ฉันสระผมทุกคืน 

I wash my hair every night. 
我每晚都洗头。

Wǒ měi wǎn dōu xǐ tóu.

 


ยังไงก็ได้ฉันทนหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้ว 

Whatever, I can tolerate it.

随便吧,我忍一忍就过去了。

Suí biàn ba, wǒ rěn yì rěn jiù guò qù le.

 


นึกไม่ถึงว่า ฝีมือเขาจะดีมาก  

I don’t expect him to do well.

没想到,他手法还挺好。

Méi xiǎng dào, tā shǒu fǎ hái tǐng hǎo.

 


อย่าเอาจริงนะ 

Don’t be serious.

别来真的。

Bié lái zhēn de.

 


เขาใส่ร้ายเรื่องไม่จริงของคุณ ทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วจะไม่ให้ฟ้องเขางั้นเหรอ  

His false accusations of disinformation against you have caused damage to your reputation. Shouldn’t he be sued?

他对你的不实指控造谣,造成了你的名誉上的损失,难道不应该起诉他吗?

Tā duì nǐ de bù shí zhǐ kòng zào yáo, zào chéng le nǐ de míng yù shàng de sǔn shī, nán dào bù yīng gāi qǐ sù tā ma?

 นั่นคือราคาที่เขาต้องจ่าย แต่ละคนต้องรับผิดชอบกับคำพูดและการกระทำของตัวเอง 

That’s the price he should pay. Everyone should be responsible for what she/he says or does.

那是他应该付出的代价,每个人都要为自己的言行负责。

Nà shì tā yīng gāi fù chū de dài jià, měi gè rén dōu yào wèi zì jǐ de yán xíng fù zé.

 


มีความกดดันมาก 

It’s very stressful.

压力非常大。

lì fēi cháng dà.

 


เธอมีกำแพงและอคติกับฉัน 

She was defensive and prejudiced against me.

她对我有防备有偏见。

Tā duì wǒ yǒu fáng bèi yǒu piān jiàn.

 


ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอคติ 

I like to think I'm not prejudiced. 

我觉得自己并没有偏见。

Wǒ jué dé zì jǐ bìng méi yǒu piān jiàn. 

 


ฉันเข้าใจได้ 

I can understand.

我都能够理解。

Wǒ dōu néng gòu lǐ jiě.

 


อีกอย่างเรื่องพวกนี้ ล้วนอยู่ในขอบเขตภาระของฉัน 

And these things are within my range.

而且这些事情都在我的承受范围之内。

Ér qiě zhè xiē shì qíng dōu zài wǒ de chéng shòu fàn wéi zhī nèi.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...