2 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันไม่เคยเจอเรื่องที่จัดการได้ยุ่งยากแบบนี้มานานมากแล้วนะ I haven’t had such a tough project In a long time.

我已经很久没遇到过这么棘手的项目了。

Wǒ yǐ jīng hěn jiǔ méi yù dào guò zhè me jí shǒu de xiàng mù le.

*棘手  shǒu น่าปวดเศียรเวียนเกล้า; แก้ยาก

 

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากนี้ It is essential that we tackle this thorny problem. 

我们很有必要处理这个棘手问题。

men hěn yǒu bì yào chǔ lǐ zhè ge jí shǒu wèn tí.

 


ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันช่างเป็นเรื่องที่ปวดเศียรเวียนเกล้าจริงๆ Nobody knows what's going on ─ it's a nightmare! 

谁也不知道是怎么回事——真是棘手至极!

Shéi yě bù zhī dào shì zěn me huí shì——zhēn shì shǒu zhì jí!

 

ปัญหานี้น่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากเลยทีเดียว The issue is likely to prove a prickly one. 

这个问题有可能很棘手。

Zhè ge wèn tí yǒu kě néng hěn jí shǒu.

 

ไปแล้ว แล้วนายจะมัวอ้ำๆอึ้งๆอยู่ทำไมเล่า  รีบตามไปสิ What are you doing? Go after her!

溜了你还愣着干什么?赶紧去追呀。

Liū le nǐ hái lèng zhe gàn shén me? Gǎn jǐn qù zhuī ya.

 

คุณต้องการอะไร ฉันให้คุณได้ทุกอย่าง I’ll give you whatever you want.

你要什么我都给你。

Nǐ yào shén me wǒ dōu gěi nǐ.

 

ตราบเท่าที่คุณต้องการ ตราบเท่าที่ฉันมี As long as you want. As long as I have.

只要你要。只要我有。

Zhǐ yào nǐ yào. Zhǐ yào wǒ yǒu.

 

สิ่งที่ฉันทำ ฉันมีหลักการเป็นของตัวเองก็เหมือนเมื่อตะกี้ถ้าเรื่องมันยังไม่ชัดเจน ฉันไม่มีทางวู่วามง่ายๆ I have my own principles. Before it’s clear, I’m not going to be irrational.

我做事情有我自己的原则,事情还没搞清楚之前,我不会轻举妄动。

Wǒ zuò shì qíng yǒu wǒ zì jǐ de yuán zé, shì qíng hái méi gǎo qīng chǔ zhī qián, wǒ bú huì qīng jǔ wàng dòng.

*轻举妄动 Qīng wàng dòng วู่วาม; บุ่มบ่าม ;ไม่ดูตาม้าตาเรือ

 

อย่าวู่วาม Don't make a rash act. 

不要轻举妄动。

Bú yào qīng jǔ wàng dòng.

 

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่สามารถวู่วามได้ This is no trivial matter, make no move without careful thought. 

这件事非同小可,不能轻举妄动。

Zhè jiàn shì fēi tóng xiǎo kě, bù néng qīng jǔ wàng dòng. 

*非同小可 Fēi tóng xiăo kĕ เหตุการณ์ที่สำคัญมากหรือสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากละเลยไม่ได้

 

เขาตัดสินใจเพียงชั่วขณะหนึ่งว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่บุ่มบ่ามลงไป  He decided for the moment he would do nothing rash. 

他决定目前决不轻举妄动。

Tā jué dìng mù qián jué bù qīng jǔ wàng dòng.💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ