25 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องราคาเราสามารถหารือกันได้ 

The price is easy for us to discuss.

价格我们好商量。

Jià gé wǒ men hǎo shāng liáng.

 


ในเมื่อคิดดีแล้ว  

Now that you’ve thought it over.

既然考虑清楚了。

Jì rán kǎo lǜ qīng chǔ le.

 


นี่เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ 

I call it preparedness.

这叫做有备无患。

Zhè jiào zuò yǒu bèi wú huàn.

 


อย่าสัญญาในสิ่งที่คุณทำให้สำเร็จไม่ได้เด็ดขาด 

Never make a promise you can’t keep.

千万别做出你实现不了的承诺。

Qiān wàn bié zuò chū nǐ shí xiàn bù liǎo de chéng nuò.

 


ใครบอกว่าฉันทำให้สำเร็จไม่ได้กัน 

Who says I can't do it.

谁说我不可以实现了。

Shéi shuō wǒ bù kě yǐ shí xiàn le.

 


ความหมายของฉันก็คือ เราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนกันขนาดนี้ก็ได้ 

I mean we don’t have to be in such a hurry.

我的意思是说,我们没有必要这么着急。

Wǒ de yì si shì shuō, wǒ men méi yǒu bì yào zhè me zháo jí.

 


เวลาเป็นเงินเป็นทอง 

Time is money.

时间就是金钱。

Shí jiān jiù shì jīn qián.

 


เรื่องนี้คุณสามารถวางใจได้เลย  

Set your mind at ease.

这个你大可以放心。

Zhè ge nǐ dà kě yǐ fàng xīn.

 


ฉันไม่ได้สนใจอะไรคุณเลย 

I’m not interested in you.

我对你没什么兴趣。

Wǒ duì nǐ méi shén me xìng qù.

 


สิ่งที่ฉันต้องการก็คือความเป็นมืออาชีพของคุณ 

What I need is your profession.

我需要的是你的专业。

Wǒ xūyào de shì nǐ de zhuānyè.

 


แต่ยังไงฉันก็ยังต้องเตือนคุณไว้หน่อย  

But I still need to remind you.

不过我还是需要提醒你。

Bú guò wǒ hái shì xū yào tí xǐng nǐ.

 


ถึงคุณไปแล้วฉันก็จะด่าคุณ 

I scolded you when you left.

你走了我也骂你。

Nǐ zǒu le wǒ yě mà nǐ.

 


ตอนที่เซ็นสัญญา จำเอาไว้ว่าจะต้องอ่านให้ละเอียดนะ 

When signing the contract next time remember to check the items.

签约合同的时候,你一定要记得看清楚。

Qiān yuē hé tóng de shí hòu, nǐ yí dìng yào jì de kàn qīng chǔ.
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...