13 ตุลาคม 2561

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ 包装( Package )


เวลาซื้อของ มีใครเคยพลิกดูข้างหลังของสินค้าที่เราซื้อว่ามีข้อมูลอะไรบ้างไหมคะ  สำหรับบทความนี้เราจะมีดูว่า ในบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากสินค้าที่ติดลงไปในบรรจุภัณฑ์ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง

รูปภาพจาก pixabay.com

บรรจุภัณฑ์ Package
包装
Bāo zhuāng
💦💦💦💦💦ชื่อสินค้า Product name
产品名称
Chǎn pǐn míng chēng
💦💦💦💦💦
เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของสินค้า Trademark or logo of the product
商标徽标
Shāng biāo huò huī biāo

💦💦💦💦💦
วันที่ผลิต Production date
生产日期
Shēng chǎn rì
💦💦💦💦💦

วันที่ควรบริโภคก่อน Best Before
最佳食用日期
Zuì jiā shí yòng rì qī
 💦💦💦💦💦
วันหมดอายุ Expiration date
保质期  
Bǎo zhì qī
💦💦💦💦💦

การเก็บรักษา Storage conditions
贮存条件
Zhù cún tiáo jiàn

 💦💦💦💦💦
คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ Product manual

 产品使用说明书

Chǎn pǐn shǐ yòng shuō míng shū
 💦💦💦💦💦
บาร์โค้ด Barcode
商品条形码
Shāng pǐn tiáo xíng mǎ

💦💦💦💦💦

  

ส่วนประกอบที่สำคัญ Ingredients
配料
Pèi liào

💦💦💦💦💦

  

ข้อมูลโภชนาการ Nutrition Facts
营养标签
Yíng yǎng biāo qiān
 💦💦💦💦💦
น้ำหนักสุทธิ Net weightNW
净含量
Jìng hán liàng
 💦💦💦💦💦
ผู้ผลิต Manufacturer
制造商
Zhì zào shāng
 💦💦💦💦💦
ที่อยู่ Address
地址
Dì zhǐ

💦💦💦💦💦สถานที่ผลิต Origin
产地
Chǎn dì
 💦💦💦💦💦
หมายเลขใบอนุญาตการผลิต Production license number
生产许可证号
Shēng chǎn xǔ kě zhèng hào
 💦💦💦💦💦
มาตรฐานการดำเนินการผลิตภัณฑ์Product standard
产品执行标准
Chǎn pǐn zhí xíng biāo zhǔn
 💦💦💦💦💦
สายด่วนฮอตไลน์ National service hotline
全国统一客服热线
Quán guó tǒng yī kè fù rè xiàn

💦💦💦💦💦

欢迎补充:ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ( Package ) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...