การโทรศัพท์ 电话沟通 - ไม่ว่างรับสาย


ไม่ว่างรับสาย
她现在不在家。
Tā xiàn zài bú zài jiā.
ตอนนี้เธอไม่อยู่บ้าน 


她什么时候回来?
Tā shén me shí hòu huí lái?
เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ 


她应该很快回来。
Tā yīng gāi hěn kuài huí lái.
อีกเดี๋ยวเธอก็คงจะกลับ 


她出去吃午饭。
Tā chū qù chī wǔ fàn
เธอออกไปกินข้าวกลางวันค่ะ 


她应该一小时后回来。
Tā yīng gāi yī xiǎo shí hòu huí lái.
เธอน่าจะกลับมาในอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะ 


让她给你回电话吗?
 Ràng tā gěi nǐ huí diàn huà ma?
จะให้เธอโทรกลับหาคุณไหมคะ 


等她一回来, 我就让她马上回你电话。
Děng tā yī huí lái, wǒ jiù ràng tā mǎ shàng huí nǐ diàn huà.
ฉันจะบอกให้เธอโทรกลับหาคุณทันทีที่กลับมา


对不起,他现在在接另一通电话。
Duì qǐ, tā xiàn zài zài jiē lìng yī tōng diàn huà.
ขอโทษด้วยค่ะ ตอนนี้เขาติดอีกสายอยู่ค่ะ 


抱歉,她正在打电话。
Bào qiàn, tā zhèng zài dǎ diàn huà.
ขออภัยค่ะ ตอนนี้สายยังไม่ว่างค่ะ


你能稍等一会吗?
Nǐ néng shāo děng yī huǐ ma?
คุณจะรอสายไหมคะ  对不起,她现在脱不开身。
Duì bù qǐ, tā xiàn zài tuō bù kāi shēn.
ขอโทษนะคะ ตอนนี้เธอไม่สะดวกรับสายค่ะ
她现在不在座位。
Tā xiàn zài bú zài zuò wèi.
ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะ 她有来上班,不过现在不在座位上。
Tā yǒu lái shàng bān, bú guò xiàn zài bú zài zuò wèi shàng.
เธอมาทำงานค่ะ แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะ 她刚才外出了。
Tā gang cái wài chūle.
เธอเพิ่งออกไปข้างนอกค่ะ 正在开会。
Tā zhèng zài kāi huì.
ตอนนี้เธอประชุมอยู่ค่ะ 
她现在有客人。
Tā xiàn zài yǒu kè rén.
ตอนนี้เธอมีแขก很抱歉,她现在无法接电话。
Hěn bào qiàn, tā xiàn zài wú fǎ jiē diàn huà
ต้องขออภัยด้วยค่ะ เธอไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในขณะนี้她在新加坡出差。
Tā zài xīn jiā pō chū chāi.
ตอนนี้เธอเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะ  她正在在国外出差。
Tā zhèng zài zài guó wài chū chāi.
เธออยู่ในช่วงไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ她还没到办公室。
Tā hái méi dào bàn gōng shì.
เธอยังไม่ถึงที่ทำงานเลยค่ะ 她今天请假。
Tā jīn tiān qǐng jià.
วันนี้เธอลาค่ะ 她已经回去了。
Tā yǐ jīng huí qù le.
เธอกลับไปแล้วค่ะ她回家了。
Tā huí jiā le.
เธอกลับบ้านไปแล้วค่ะ 她本周休假。
Tā běn zhōu xiū jià.
สัปดาห์นี้เธออยู่ในช่วงลาพักร้อนค่ะ 她休假到下周二。
Tā xiū jià dào xià zhōu èr.
เธอลาพักร้อนจนถึงวันอังคารหน้าค่ะ她正在休产假。
Tā zhèng zài xiū chǎn jià.
เธออยู่ในช่วงลาคลอดค่ะ很抱歉,我正好要出门,可不可以稍后再打给你。
Hěn bào qiàn, wǒ zhèng hǎo yào chū mén, kě bù kě yǐ shāo hòu zài dǎ gěi nǐ.
ต้องขออภัยด้วยค่ะ พอดีว่าฉันจะออกไปข้างนอก  ฉันจะโทรหาคุณในภายหลังได้ไหมคะ
💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节