การโทรศัพท์ 电话沟通 - รับโทรศัพท์


รับโทรศัพท์

รูปภาพจาก pixabay.com


电话响了。
Diàn huà xiǎng le.
โทรศัพท์ดังน่ะ 


我来接电话。
Wǒ lái jiē diàn huà.
ฉันรับเอง  


你能接下电话吗?
Nǐ néng jiē xià diàn huà ma?
คุณช่วยรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม


我现在不能接电话。
Wǒ xiàn zài bù néng jiē diàn huà.
ฉันยังไม่ว่างรับโทรศัพท์ตอนนี้น่ะ


ABC公司,有什么可以帮你的吗?
ABC gōng sī, yǒu shén me kě yǐ bāng nǐ de ma?
บริษัทเอบีซี มีอะไรให้ช่วยคะ


请问,你找谁?
Qǐng wèn, nǐ zhǎo shéi?
คุณต้องการเรียนสายกับใครคะ


我就是。
Wǒ jiù shì.
ฉันกำลังพูดสายอยู่  


你好!我是珍。
Nǐ hǎo! Wǒ shì zhēn
สวัสดี เจินกำลังพูดค่ะ 


请问你是谁?
Qǐng wèn nǐ shì shéi?
คุณเป็นใครคะ 


你的名字怎么拼写?
Nǐ de míng zi zěn me pīn xiě?
ช่วยสะกดชื่อของคุณได้ไหม 


你想和哪位珍小姐通话?  
Nǐ xiǎng hé nǎ wèi zhēn xiǎo jiě tōng huà?
คุณเจินคนไหนที่คุณต้องการพูดสายด้วยคะ (ใช้ในกรณีที่มีผู้รับสายชื่อเหมือนกันหลายคน)


我们这里有两位珍小姐。
Wǒ men zhè li yǒu liǎng wèi zhēn xiǎo jiě.
ที่นีมีคนชื่อเจินอยู่สองคนค่ะ


请问一下,是关于什么的?
Qǐng wèn yí xià, shì guān yú shén me de?
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าจะเรียนสายเรื่องอะไรคะ


稍等一下
Shāo děng yí xià
กรุณาถือสายรอสักครู่

请稍等,我去叫珍小姐。
Qǐng shāo děng, wǒ qù jiào zhēn xiǎo jiě .
กรุณารอซักครู่ค่ะ ฉันจะไปตามคุณเจินให้


珍,你的电话。
Zhēn, nǐ de diàn huà.
เจิน โทรศัพท์ของคุณ 


是大卫先生给你打电话过来的。
Shì dà wèi xiān shēng gěi nǐ dǎ diàn huà guò lái de.
คุณเดวิดโทรมาหาคุณน่ะ 


刚好我正在等您的电话呢!
Gāng hǎo wǒ zhèng zài děng nín de diàn huà ne!
ฉันกำลังรอรับโทรศัพท์จากคุณอยู่พอดี


电话来得正好,我也正想给你打电话呢
Diàn huà lái dé zhèng hǎo, wǒ yě zhèng xiǎng gěi nǐ dǎ diàn huà ne
คุณโทรมาพอดีเลย ฉันก็กำลังว่าจะโทรหาคุณอยู่


你要给他回电话吗?
Nǐ yào gěi tā huí diàn huà ma?
คุณจะโทรกลับมาหาเขาใหม่ไหม这里没有人叫那个名字。
Zhè lǐ méi yǒu rén jiào nà gè míng zi.

ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ค่ะ


💦💦💦💦
我帮你转给负责人。
Wǒ bāng nǐ zhuǎn gěi fù zé rén.
ฉันจะต่อสายคุณให้คนที่ดูแลเรื่องนี้ค่ะ💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节