28 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พาลพาโลหาเรื่อง He is free to make trouble.

恣意寻事生非。

Zì yì xún shì shēng fēi.

 

โปรดพิจารณาข้อเสนอของฉันด้วย Please reconsider what I have suggested. 

请考虑我的建议。

Qǐng kǎo lǜ wǒ de jiàn yì.

 

โปรดพิจารณาข้อเสนอแนะของฉันอย่างรอบคอบ Please consider my proposal. 

请慎重考虑我的建议。

Qǐng shèn chóng kǎo lǜ wǒ de jiàn yì. 

*慎重 Shèn zhòng  ระมัดระวัง ; รอบคอบ

 

ข้อเสนอของเขาน่าพิจารณาทีเดียว His suggestion is worth considering. 

他的建议值得考虑。

Tā de jiàn yì zhí dé kǎo lǜ.

 

ปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่ The question under consideration.

正在考虑的问题。

Zhèng zài kǎo lǜ de wèn tí.

 

ให้ฉันพิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบคุณ Let me think about it and reply to you.

让我考虑一下再答复你。

Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià zài dá afù nǐ.

 

เขาเป็นคนใจกว้างและไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว He is open-minded and never cares about individual gains and losses. 

他心胸阔达,从来不计较个人得失。

Tā xīn xiōng kuò dá, cóng lái bú jì jiào gè rén dé shī. 

*计较  jiào คิดเล็กคิดน้อย; คิดจุกจิก

  

เขาทำแบบนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสียส่วนตัว He acted with no thoughts of personal gain. 

他这样做根本没有考虑个人得失。

Tā zhè yàng zuò gēn běn méi yǒu kǎo lǜ gè rén dé shī. 

 

เขามักจะคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว He is always worrying about his personal gains. 

他总是计较个人得失。

Tā zǒng shì jì jiào gè rén dé shī. 

 

ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว One should not be bothered about one's personal gains or losses. 

不应当为个人得失而烦恼。

Bú yìng dāng wèi gè rén dé shī ér fán nǎo. 

 

เขาไม่เคยคำนึงถึงผลได้ผลเสียส่วนตัว He never has any thought of self.

他从不考虑个人得失。

Tā cóng bù kǎo lǜ gè rén dé shī. 

 

ห้องนี้ได้ตกแต่งอย่างพิถีพิถันมากทีเดียว The room is well decorated.

这房间布置得很讲究。

Zhè fáng jiān bù zhì de hěn jiǎng jiù.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอนอนพลิกตัวไปมาบนเตียงนอน จนทำให้ผ้าปูที่นอนพันกันยุ่งไปหมดShe had tangled up the sheets on the bed as she lay tossing and turning.

她在床上翻来覆去,把被单弄得乱成一团。

Tā zài chuáng shàng fān lái qù, bǎ bèi dān nòng de luàn chéng yì tuán. 

 

เสื้อผ้าพันกันยุ่งไปหมดและกองมันไว้อยู่ที่มุมห้อง The clothes lay huddled up in a pile in the corner. 

衣服乱成一团,堆放在角落里。

Yī fu luàn chéng yì tuán, duī fàng zài jiǎo luò lǐ. 

 

ห้องของเธอรกรุงรัง ดูไม่น่ามองเลย Her room was an unsightly mess.

她的房间乱成一团,很不雅观。

Tā de fáng jiān luàn chéng yì tuán, hěn bù yǎ guān. 

*很不雅观 Hěn bù yǎ guān ไม่สุภาพเรียบร้อย  ;ไม่งดงาม

 

 ชีวิตของเธอยุ่งเหยิง Her life is a mess.

她的生活乱成一团。

Tā de shēng huó luàn chéng yì tuán.

 

ทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้ Why are you so busy?

干什么这样忙忙乱乱?

Gàn shén me zhè yàng máng máng luàn luàn?

 

ทำไมพวกคุณถึงมักที่จะทำเป็นหูทวนลมในสิ่งที่ฉันพูดWhy do you always let my words go in one ear and out the other? 

你们为什么总是把我的话当做耳边风呢?

men wèi shén me zǒng shì bǎ wǒ de huà dāng zuò ěr biān fēng ne?

*当做耳边风 Dāng zuò ěr biān fēng หูทวนลม

 

ฉันนะหรือที่จะสนใจเรื่องนินทากาเลเหล่านั้น I don't pay attention to such gossip. 

我才不理那些闲话。

Wǒ cái bù lǐ nà xiē xián huà.

 

เธอกลัวแต่จะไปพาดพิงถึงเขา She was wary of getting involved with him. 

她唯恐和他有牵连。

Tā wéi kǒng hé tā yǒu qiān lián.

*唯恐 Wéi kǒng  กลัวแต่จะ….

 

แต่ว่าฉันจะทำให้คุณเดือดร้อน และส่งผลต่อชีวิตของคุณ I mean it would disrupt your entire life. 

但我会连累你,影响你的生活。

Dàn wǒ huì lián lèi nǐ, yǐng xiǎng nǐ de shēng huó. 

*连累 Lián lèi  ทำให้เดือดร้อน; ลำบาก

 

เรื่องนี้ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก The incident got many people into trouble.

这件事连累了许多人。

Zhè jiàn shì lián lèi le xǔ duō rén.

 

คุณถูกทำให้ลำบากมามากพอแล้ว You are already implicated enough. 

你已经被连累得够多的了。

Nǐ yǐ jīng bèi lián lèi de gòu duō de le.

 


ฉันเกรงว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วหละ I'm afraid I'm going to trouble you.

恐怕我要连累你了。

Kǒng pà wǒ yào lián lèi nǐ le.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอหยุดและหันกลับมาพร้อมด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขShe paused and turned, her face alight with happiness. 

她停住转过身,脸上洋溢着幸福。

Tā tíng zhù zhuǎn guò shēn, liǎn shàng yáng zhe xìng fú.

*洋溢 Yáng yì  (อารมณ์ บรรยากาศ)เปิดออกมาอย่างเต็มที่; คึกคัก ;เต็มเปี่ยม ;เปี่ยมล้น(ไปด้วย)

 

ใบหน้าของผู้คนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่เหลือล้น There was unrestrained joy on the faces of the people 

人们的脸上洋溢着无尽的欢乐。

Rén men de liǎn shàng yáng zhe wú jìn de huān lè. 

*无尽  jìn ไม่มีที่สิ้นสุด

 

ในห้องนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ออกมาจากใจ There was genuine joy in this room. 

房间里洋溢着发自内心的快乐。

Fáng jiān lǐ yáng yì zhe fā zì nèi xīn de kuài lè. 

 

ในใจของเธอเต็มไปด้วยความสุข Her heart was brimming over with happiness.

她心中洋溢着幸福。

Tā xīn zhōng yáng zhe xìng fú. 

 

หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข His heart danced with happiness. 

他内心洋溢着幸福感。

Tā nèi xīn yáng zhe xìng fú gǎn. เขาตอบอย่างไม่สนใจใยดี He replied with a casual air. 

他漫不经心地回答。

Tā màn jīng xīn de huí dá.

*漫不经心 Màn bù jīng xīn ไม่สนใจใยดี;  เรื่อยเปื่อย

 

ดูเหมือนเธอจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไม่สนใจใยดี She handled the matter with seeming indifference. 

她看似漫不经心地处理了这件事。

Tā kàn shì màn bù jīng xīn de chǔ lǐ le zhè jiàn shì. 

 

เธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี She has a sharp tongue but a tender heart. 

她这个人是刀子嘴,豆腐心。

Tā zhè ge rén shì dāo zi zuǐ, dòu fu xīn.

 

นิสัยของเธอค่อนข้างที่จะใจร้อน   แต่ว่าเธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี She can be a bit tetchy but her bark is worse than her bite. 

她脾气可能有点暴躁,但她是刀子嘴,豆腐心。

Tā pí qì kě néng yǒu diǎn bào zào, dàn tā shì dāo zi zuǐ, dòu fu xīn. 

*暴躁 Bào zào ใจร้อน; ดุร้าย; อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย; อารมณ์หุนหันพลันแล่น


ชื่อเสียงของฉันได้รับการทำให้ด่างพร้อยแล้ว My name had been dragged through the mire.

我的名声受到了玷污。

Wǒ de míng shēng shòu dào le diàn wū. 

*玷污 Diàn wū ทำให้มีจุดด่างพร้อย; ทำให้ด่างพร้อย ;ทำให้แปดเปื้อน💘💘💘💘💘💘💘💘💘
23 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่พูดสักคำเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่น He said nothing but sat there staring blankly..

他话也不说,坐在那发呆。

Tā huà yě bù shuō, zuò zài nà fā dāi.

 

ฉันไม่เคยเห็นคุณนั่งเหม่อลอยอยู่คนเดียวมานานขนาดนี้ I have never seen you sit still so long. 

我从没见你一个人发呆这么长时间。

Wǒ cóng méi jiàn nǐ yí gè rén fà dāi zhè me cháng shí jiān.

 

ทำไมคุณถึงนั่งเหม่อลอยอยู่ข้างหน้าต่างหละ Why do you sit by the window and dream away? 

你为什么坐在窗边发呆呀?

Nǐ wèi shén me zuò zài chuāng biān fā dāi ya? 

 

เทอมหน้าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่ When does the next term start?

下学期什么时候开学?

Xià xué qī shén me shí hòu kāi xué?

 

แน่นอนที่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้ออกไป He surely isn't allowed to be public about it. 

当然不允许他把这件事公开出去。

Dāng rán bù yǔn xǔ tā bǎ zhè jiàn shì gōng kāi chū qù.

 

เธออาศัยช่วงที่ไม่มีคนเห็นโกยอ้าวออกไป She slid out while no one was looking. 

她趁着没人看见溜了出去。

Tā chèn zhe méi rén kàn jiàn liū le chū qù.

*Liū โกยอ้าว; แอบหนีไป ;ดอดหนีไป

 

ฉันรอโอกาสและโกยอ้าวออกไปตอนที่ไม่มีคนสนใจ I waited my chance and slipped out when no one was looking. 

我等待时机,趁没人注意时溜了出去。

Wǒ děng dài shí jī, chèn méi rén zhù yì shí liū le chū qù.

 

เธอแอบออกจากห้องเงียบ ๆ She glided out of the room.

她悄悄地溜出了房间。

Tā qiāo qiāo de liū chū le fáng jiān. 

 

55 ครั้งนี้คุณหนีไม่ได้แล้ว Aha, you can't slip away this time. 

哈哈,这回你溜不掉了。

hā, zhè huí nǐ liū bú diào le.

 

เขาแอบหนีออกจากบ้านหลังจากที่ขโมยเงินแล้ว He stole the money and sneak out of the house. 

他偷了钱后从房子里溜了出去。

Tā tōu le qián hòu cóng fáng zi lǐ liū le chū qù.

 

คำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น A speech brimming with warm feeling.

热情洋溢的讲话。

Rè qíng yang yì de jiǎng huà.

*洋溢 Yáng yì  (อารมณ์ บรรยากาศ)เปิดออกมาอย่างเต็มที่; คึกคัก ;เต็มเปี่ยม ;เปี่ยมล้น(ไปด้วย)

 

เขาเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางเพศHe exudes sex appeal.

他浑身洋溢着性魅力。

Tā hún shēn yáng zhe xìng mèi lì.

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเราพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ แต่เธอดื้อรั้นมาก We tried to persuade her but she was adamant. 

我们试图说服她,但是她很固执。

Wǒ men shì tú shuō fú tā, dàn shì tā hěn gù zhi.

 

ฉันพยายามที่จะให้เขาและเธอคืนดีกัน แต่ก็ไม่เกิดผล I tried to make his peace with her, but in vain. 

我试图使他与她和好,但还是白搭。

Wǒ shì tú shǐ tā yǔ tā hé hǎo, dàn hái shì bái dā.

*白搭 Bái dā ไม่มีประโยชน์  ;ใช้การไม่ได้ ;ไม่บังเกิดผล

 

ชีวิตของเขาว่างเปล่าและไร้ความหมาย Her life felt empty and meaningless. 

他的生活空虚且毫无意义。

Tā de shēng huó kōng xū qiě háo wú yì yì. 

 

การตายของเธอทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย Her death left a vacuum in his life. 

她的去世使他的生活变得空虚。

Tā de qù shì shǐ tā de shēng huó biàn de kòng xū.

 

เขารู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างมันช่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย He feels his life empty without his family. 

他感觉没有家人陪伴的生活是空虚的。

Tā gǎn jué méi yǒu jiā rén péi bàn de shēng huó shì kōng xū de.

 

ชีวิตของพวกเขาช่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างมาก Their lives are empty. 

他们生活非常空虚。

men shēng huó fēi cháng kōng xū.


สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  The situation has changed. 

情况变了。

Qíng kuàng biàn le. 

 

ตอนนี้โอกาสมาแล้วและสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้ว Now all that can change.

现在,机会来了,情况变了。

Xiàn zài, jī huì lái le, qíng kuàng biàn le. 

 

เมืองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ฉันจำไม่ได้ This town has become so unrecognizable to me.

这个小镇已经变得让我认不出来了。

Zhè gè xiǎo zhèn yǐ jīng biàn de ràng wǒ rèn bù chū lái le.

 

รายชื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก The list hasn't changed much.

名单没有多大的更动。

Míng dān méi yǒu duō dà de gēng dòng.

 

ถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียว แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงา He is alone, but he doesn't feel lonely.

他虽然是一个人,但并不感到寂寞。

Tā suī rán shì yí gè rén, dàn bìng bù gǎn dào jì mò.

 

คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีแค่ภายนอกไม่ได้ You can't judge a person by his appearance.

你不能以外表来判断一个人。

Nǐ bù néng yǐ wài biǎo lái pàn duàn yí gè rén.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ในที่สุดเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายและพูดคุยกันได้อย่างอิสระ At last we could relax and talk without constraint. 

我们终于可以放松下来,无拘无束地谈话了。

men zhōng yú kě yǐ fàng sōng xià lái, wú shù de tán huà le.

*无拘无束  shù อิสระ; ไม่มีอะไรมาบังคับ (จิตใจ)


ชีวิตจะไม่เป็นอิสระอีกต่อไป Life was never going to be so free and easy again. 

生活绝不会再那样无拘无束了。

Shēng huó jué bú huì zài nà yàng wú shù le. 

 

คุณอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามีอิสรเสรีไหม Will you ever feel at home here? 

在这里你会有无拘无束的感觉吗?

Zài zhè lǐ nǐ huì yǒu wú shù de gǎn jué ma? 

 

เขาอยู่ที่บ้านของฉันอย่างไม่มีใครมาบังคับ He feels at home in my home. 

他在我家无拘无束。

Tā zài wǒ jiā wú shù. 

 

ในไม่ช้าคุณก็จะเป็นอิสระ ไม่ถูกบังคับ You will be footloose and fancy free soon enough. 

你很快就会自由自在,无拘无束了。

Nǐ hěn kuài jiù huì zì yóu zì zài, wú shù le. 

 

คุณนี่เป็นคนที่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้จริงๆ You can't take a joke at all.

你真是一点都开不起玩笑。

Nǐ zhēn shì yì diǎn dōu kāi bù qǐ wán xiào.

*开不起玩笑 Kāi bù qǐ wán xiào ล้อเล่นไม่ได้ ;ซีเรียส; จริงจัง

 

ปัญหาของเธอคือเธอเป็นคนที่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ The trouble with her is she can't take a joke. 

她的问题在于开不起玩笑。

Tā de wèn tí zài yú kāi bù qǐ wán xiào.

 

หรือว่าคุณล้อเล่นไม่ได้เลย Can't you take a joke?

难道你开不起玩笑吗?

Nán dào nǐ kāi bù qǐ wán xiào ma? 

 

ยังไงฉันก็สู้เขาไม่ได้ I can't beat him.

我怎么也比不过他。

Wǒ zěn me yě bǐ bú guò tā.

 

ฉันจะไปเปรียบกับเขาได้ยังไง How can I compete with him?

我怎能跟他比?

Wǒ zěn néng gēn tā bǐ? 

 

ได้เปรียบในด้านนี้อย่างแน่นอน This aspect is absolutely dominant.

这方面是绝对的占优势。

Zhè fāng miàn shì jué duì de zhàn yōu shì.

 

เพราะว่าเขาโกหกคุณคุณก็เลยโกรธจนไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น You're mad because he lied to you. 

你因为他对你撒了个谎就气得不顾一切了。

Nǐ yīn wèi tā duì nǐ sā le gè huǎng jiù qì de bú gù yí qiè le.

*不顾一切 Bú gù yí qiè ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น; ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ Now it's in vain to say that.

现在说这些也是徒然。

Xiàn zài shuō zhè xiē yě shì tú rán.

*徒然 Tú rán ไม่ได้ผล ;เปล่าประโยชน์; เปล่าๆ; เปล่า ;ไม่ได้อะไรตอบแทน

 

การคุยโวแต่ปากเช่นนี้ย่อมทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ Such empty talk is a waste of time.

这样空谈徒然浪费时间。

Zhè yàng kōng tán tú rán làng fèi shí jiān.

*空谈 Kōng tán  คุยโว คุยฟุ้ง


การคุยโวไม่ใช่เรื่องดี Empty talk is no good.

空谈没有好处。

Kōng tán méi yǒu hǎo chù. 

 

เป็นไปไม่ได้ที่การคุยโวจะสามารถเกิดผลลัพธ์ใดๆได้ Nothing can possibly come out of all this empty talk. 

这样空谈一通是不可能有什么结果的。

Zhè yàng kōng tán yī tòng shì bù kě néng yǒu shén me jié guǒ de. 

 

อย่ามัวแต่คุยโวเลย ให้พวกเราเริ่มทำกันเถอะ Don't just talk. Let’s get started. 

不要空谈,让我们开始干吧。

Bú yào kōng tán, ràng wǒ men kāi shǐ gàn ba.

 

อย่าเอาความเพ้อฝันมาถือเป็นความจริง Don't regard fantasies as truth. 

不要把幻想看成事实。

Bú yào bǎ huàn xiǎng kàn chéng shì shí.

*看成 Kàn chéng ถือเป็น; มองเป็น; ดูเป็น

 

พวกเขาถือว่าเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา They treat her as one of the family.

他们把她看成自己家里人。

Tā men bǎ tā kàn chéng zì jǐ jiā lǐ rén. 

 

พวกเขาถือว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของพวกเขาอีกต่อไป They no longer had him as a friend.

他们再也不把他看成朋友了。

men zài yě bù bǎ tā kàn chéng péng yǒu le.

 

เธอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนพิการ She did not perceive herself as disabled.

她没有把自己看成残疾人。

Tā méi yǒu bǎ zì jǐ kàn chéng cán jí rén.

 

ฉันยินยอมที่จะมองว่าตัวเองเป็นคนที่รักอิสระ I like to think of myself as a free spirit.

我愿意把自己看成是个无拘无束的人。

Wǒ yuàn yì bǎ zì jǐ kàn chéng shì gè wú jū wú shù de rén. 

*无拘无束  shù อิสระ ;ไม่มีอะไรมาบังคับ(จิตใจ)

 

อย่ามาทำไก๋ คุณรู้ดีกว่าใครๆอีก Don't pretend, you know better than anyone. 

你比谁都明白,别装蒜了!

Nǐ bǐ shéi dōu míng bái, bié zhuāng suàn le!

 

ฉันแสร้งทำเป็นยิ้มและเริ่มล้อเล่นกับเขาอีกครั้ง I pretended to smile and tried to kid with him. 

我强装笑脸,又同他开起玩笑来。

Wǒ qiáng zhuāng xiào liǎn, yòu tóng tā kāi qǐ wán xiào lái.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเขาทำได้ด้วยการใช้เส้นสาย They did it by the back door. 

他们靠走后门干的。

men kào zǒu hòu mén gàn de.

*走后门 Zǒu hòu mén  ใช้เส้นสาย(เข้าประตูหลัง)

 

เขาไม่ยอมเป็นลูกมือให้ใคร She doesn't like being second banana to anyone. 

他不愿意给任何人打下手。

Tā bú yuàn yì gěi rèn hé rén dǎ xià shǒu.

*打下手 Dǎ xià shǒu เป็นผู้ช่วย ;เป็นลูกมือ(ใช้แสดงถึงเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น)

 

ใช่แล้ว ใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะ Yeah, who said it wasn't.

对啊,谁说不是呢。

Duì a, shéi shuō bú shì ne.

 

เขาตั้งใจจะทำให้ฉันลำบาก He meant to be against me.

他有意和我过不去。

Tā yǒu yì hé wǒ guò bú qù.

*有意 Yǒu yì ตั้งใจ; มีเจตนา; จงใจ

*过不去 Guò bú qù  ทำให้ลำบากใจ


ทำไมคุณถึงทำให้ตัวเองลำบาก Why do you make things so difficult for yourself? 

你为什么这样跟自己过不去?

Nǐ wèi shén me zhè yàng gēn zì jǐ guò bú qù?

 

คนอื่นที่เขาวิจารณ์คุณ เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คุณลำบากเลยนะ The criticism was not meant to be hard on you. 

人家批评你,并不是存心跟你过不去。

Rén jiā pī píng nǐ, bìng bú shì cún xīn gēn nǐ guò bú qù. 

 


วางใจเถอะ เขาไม่ได้จะทำให้คุณลำบากใจ Rest assured that he won't make things difficult for you. 

请放心,他不会跟你过不去的。

Qǐng fàng xīn, tā bú huì gēn nǐ guò bú qù de. 

 

เขาจงใจที่จะทำให้ฉันลำบากใจ He is deliberately making it hot for me. 

他这是存心跟我过不去。

Tā zhè shì cún xīn gēn wǒ guò bú qù. 

 

เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะสร้างความลำบากใจให้กับพวกเรา หาเรื่องใส่ตัว He is deliberately trying to pick on us. 

他这明显是跟我们过不去,没事找事嘛!

Tā zhè míng xiǎn shì gēn wǒ men guò bú qù, méi shì zhǎo shì ma! 

*没事找事 Méi shì zhǎo shì หาเรื่องใส่ตัว

 

อย่าหาเรื่องใส่ตัว Don't ask for trouble. 

别没事找事了。

Bié méi shì zhǎo shì le. 

 

อย่ามากวนประสาทฉันเลย  ฉันไม่ใช่คนหาเรื่องใส่ตัว Stop getting on my nerves! I'm not doing something for nothing! 

别烦我了,我可不是没事找事。

Bié fán wǒ le, wǒ kě bú shì méi shì zhǎo shì. 

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...