28 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พาลพาโลหาเรื่อง He is free to make trouble.

恣意寻事生非。

Zì yì xún shì shēng fēi.

 

โปรดพิจารณาข้อเสนอของฉันด้วย Please reconsider what I have suggested. 

请考虑我的建议。

Qǐng kǎo lǜ wǒ de jiàn yì.

 

โปรดพิจารณาข้อเสนอแนะของฉันอย่างรอบคอบ Please consider my proposal. 

请慎重考虑我的建议。

Qǐng shèn chóng kǎo lǜ wǒ de jiàn yì. 

*慎重 Shèn zhòng  ระมัดระวัง ; รอบคอบ

 

ข้อเสนอของเขาน่าพิจารณาทีเดียว His suggestion is worth considering. 

他的建议值得考虑。

Tā de jiàn yì zhí dé kǎo lǜ.

 

ปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่ The question under consideration.

正在考虑的问题。

Zhèng zài kǎo lǜ de wèn tí.

 

ให้ฉันพิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบคุณ Let me think about it and reply to you.

让我考虑一下再答复你。

Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià zài dá afù nǐ.

 

เขาเป็นคนใจกว้างและไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว He is open-minded and never cares about individual gains and losses. 

他心胸阔达,从来不计较个人得失。

Tā xīn xiōng kuò dá, cóng lái bú jì jiào gè rén dé shī. 

*计较  jiào คิดเล็กคิดน้อย; คิดจุกจิก

  

เขาทำแบบนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสียส่วนตัว He acted with no thoughts of personal gain. 

他这样做根本没有考虑个人得失。

Tā zhè yàng zuò gēn běn méi yǒu kǎo lǜ gè rén dé shī. 

 

เขามักจะคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว He is always worrying about his personal gains. 

他总是计较个人得失。

Tā zǒng shì jì jiào gè rén dé shī. 

 

ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับผลได้ผลเสียส่วนตัว One should not be bothered about one's personal gains or losses. 

不应当为个人得失而烦恼。

Bú yìng dāng wèi gè rén dé shī ér fán nǎo. 

 

เขาไม่เคยคำนึงถึงผลได้ผลเสียส่วนตัว He never has any thought of self.

他从不考虑个人得失。

Tā cóng bù kǎo lǜ gè rén dé shī. 

 

ห้องนี้ได้ตกแต่งอย่างพิถีพิถันมากทีเดียว The room is well decorated.

这房间布置得很讲究。

Zhè fáng jiān bù zhì de hěn jiǎng jiù.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...