ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเคารพนับถือเขามาก 

I have a lot of respect for him.

我很敬重他。

Wǒ hěn jìng zhòng tā.

*敬重 

Jìng zhòng 

เคารพนับถือ

 


ฉันได้ยินมีคนเคาะประตู

I hear someone knock at the door. 

我听见有人敲门。

Wǒ tīng jiàn yǒu rén qiāo mén.

 


ฉันได้ยินเสียงคนเคาะประตูเสียงดัง

I heard someone knocking at the door loudly. 

我听见有人在大声地敲门。

Wǒ tīng jiàn yǒu rén zài dà shēng de qiāo mén.


 

คำกระซิบที่แทบจะไม่ได้ยิน 

A barely audible whisper.

几乎听不见的低语。

Jīhū tīng bú jiàn de dī yǔ.

 


สถานการณ์ปัจจุบันควบคุมได้ยาก

Current situation is difficult to control. 

目前的情况难以控制。

qián de qíng kuàng nán yǐ kòng zhì.

 


คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ยาก

You have a rare opportunity to start again. 

你有个难得的机会重新开始。

Nǐ yǒu gè nán dé de jī huì chóng xīn kāi shǐ.

 


แต่นี่เป็นโอกาสที่หายาก 

This is a once-in-a-lifetime opportunity. 

但这是一个难得的机会啊。

Dàn zhè shì yí gè nán dé de jī huì a.

 


นี่เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต

This is a scarce chance in life. 

这是一生难得的机会。

Zhè shì yì shēng nán dé de jī huì.

 


เขามาทันเวลาพอดีในยามที่เราต้องการคนช่วยเหลือ

He came at a time when we needed help.

他在我们需要人帮助的时候来到了。

Tā zài wǒ men xū yào rén bang zhù de shí hòu lái dào le.

 


ยามที่เป็นสุขที่สุดในชีวิต 

The happiest moment of my life.

一生中最幸福的时刻。

Yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè.

 


เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

This matter is carefully considered.

这件事考虑得精细。

Zhè jiàn shì kǎo lǜ de jīng xì.

 


จะต้องใช้จ่ายเงินไปมากมายทีเดียว 

It costs a lot of money.

这要花费大量的钱。

Zhè yào huā fèi dà liàng de qián.

 

 

🌳🌳🌳🌳🌳


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节