ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ในอนาคตอันใกล้นี้ 

In the near future.

在不远的将来。

Zài bù yuǎn de jiāng lái.

 

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

However, this will likely change in the near future. 

但这会在不远的将来改变。

Dàn zhè huì zài bù yuǎn de jiāng lái gǎi biàn.

 

หมอได้บอกว่าคนไข้ปลอดภัยแล้ว 

The doctor said that the patient was out of danger.

医生说病人已经脱离危险了。

Yī shēng shuō bìng rén yǐ jīng tuō lí wéi xiǎn le.

*脱离 

Tuō lí 

หลุดพ้น; 

รอดพ้น (จากสิ่งแวดล้อมหรือสภาพบางประการ)

*脱离危险

Tuō lí wéi xiǎn 

พ้นจากอันตราย

 

เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว จะมาเสียใจในภายหลังก็ไม่มีประโยชน์อะไร

There is no room for regret when matters have reached this stage. 

事已至此,后悔也没有用了。

Shì yǐ zhìcǐ, hòuhuǐ yě méiyǒu yòngle.

 

เมื่อจบครึ่งแรกพวกเขาได้เปรียบอยู่ 

At half-time the advantage lay with them. 

上半场结束时他们占优势。

Shàng bàn chǎng jié shù shí tā men zhàn yōu shì.

*占优势 

Zhàn yōu shì 

ความได้เปรียบ

 

เขาเต็มไปด้วยประสบการณ์ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นก็จะมีความได้เปรียบอยู่ 

He's got the edge on the others because he has more experience. 

他富有经验,因而较他人占优势。

Tā fù yǒu jīng yàn, yīn ér jiào tā rén zhàn yōu shì.

*富有 

Fù yǒu 

เต็มไปด้วย(ส่วนมากจะหมายถึงส่วนที่ดี)

 

เธอมีข้อได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ของเธอ

She has an advantage over her rival.

她对她的对手占优势。

Tā duì tā de duì shǒu zhàn yōu shì.

 

ฝ่ายตรงข้ามของเรามีรูปร่างที่สูงย่อมมีภาษีที่ดีกว่าพวกเรา

Our opponents have a height advantage on us.

我们的对手在身高上比我们占优势。

Wǒ men de duì shǒu zài shēn gāo shàng bǐ wǒ men zhàn yōu shì.

 

เขามีข้อได้เปรียบในการเจรจา

He's negotiating from a position of strength. 

他在谈判中占优势。

Tā zài tán pàn zhōng zhàn yōu shì.
                                  🌸🌸🌸🌸🌸🌸โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节