ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 มองเขาอย่างเย็นชา 

Stared stonily at him.

冷冷地盯着他。

Lěng lěng de ding zhe tā.

 

เขาเย็นชากับเธอ 

He's so cold towards her. 

他对她冷冰冰的。

Tā duì tā lěng bīng bīng de.

 

ชายชราผู้นี้เป็นคนเย็นชาจริงๆฉันไม่เคยเห็นเขาหัวเราะเลย 

The old man is such a cold person. I've never seen him laugh.

这老头真是个冷冰冰的人,我从来没见他笑过。

Zhè lǎo tóu zhēn shì gè lěng bīng bīng de rén, wǒ cóng lái méi jiàn tā xiào guò.

 

หลายคนชอบอารมณ์ขันอันเย็นชาของเขา

A lot of people like his dry humor.

许多人喜欢他那种冷冰冰的幽默。

Xǔ duō rén xǐ huān tā nà zhǒng lěng bīng bīng de yōu mò.

 


เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชา

Her voice was stony. 

她说话的声音冷冰冰的。

Tā shuō huà de shēng yīn lěng bīng bīng de.

 


เขามักจะเงียบ เย็นชา และยากมากที่จะคุยกับคุณ 

He was taciturn and unsociable, and rarely spoke to you. 

他总是不声不响,冷冰冰的,难得跟你交谈。

Tā zǒng shì bù shēng bù xiǎng, lěng bīng bīng de, nán dé gēn nǐ jiāo tán.

 


ทำให้เขาใจเย็นลง 

Calm him down.

使他冷静下来。

Shǐ tā lěng jìng xià lái.

 


อย่าได้บุ่มบ่ามทำอะไรลงไป จนกว่าใจเย็นลง 

Don't do anything rash until the feelings subside. 

在冷静下来之前不要鲁莽行事。

Zài lěng jìng xià lái zhī qián bú yào lǔ mǎng xíng shì.

*鲁莽 

Lǔ mǎng 

บุ่มบ่าม; 

มุทะลุ

 

ฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอสงบลง 

I have a way to calm her down.

我有办法让她冷静下来的。

Wǒ yǒu bàn fǎ ràng tā lěng jìng xià lái de.

 


การอยู่กับคนที่ใส่ใจคุณจะทำให้คุณสงบลง 

Being with people who care about you will calm you down.

和关心你的人在一起会让你冷静下来。

Hé guān xīn nǐ de rén zài yì qǐ huì ràng nǐ lěng jìng xià lái.

 

เยาะเย้ยข้อเสนอของเขา 

Ridicule his suggestion.

对他的建议加以嘲笑。

Duì tā de jiàn yì jiā yǐ cháo xiào.
🍁🍁🍁🍁โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节