ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พูดตามตรงเลยนะ ฉันไม่แปลกใจกับความล้มเหลวของคุณเลย 

Quite frankly, I'm not surprised you failed.

老实说,我对你的失败不感到意外。

Lǎo shí shuō, wǒ duì nǐ de shī bài bù gǎn dào yì wài.

*意外

Yì wài

เกินความคาดหมาย; 

คาดคิดไม่ถึง

 

ฉันต้องพูดว่านี่เป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆ

This came as a surprise, I must say

我得说这真是个意外。

Wǒ děi shuō zhè zhēn shì gè yì wài.

 

หากไม่มีเหตุการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงหละก็ ฉันเชื่อว่าพวกเราสามารถประสบความสำเร็จได้

Barring accidents, I believe they will succeed. 

不出意外的话,我相信他们会成功的。

Bù chū yì wài de huà, wǒ xiāng xìn tāmen huì chéng gōng de.

*意外

Yì wài 

อุบัติเหตุ; 

เหตุที่คาดคิดไม่ถึง; 

เรื่องที่คาดคิดไม่ถึง

 

ฉันรู้จักเขา แต่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลย

I know him, but I've never met him.

我知道他,但从未见过面。

Wǒ zhī dào tā, dàn cóng wèi jiàn guò miàn.

 


เธอเอาแต่ใจตัวเองจนเคยตัว

She was used to having her own way. 

她任性惯了。

Tā rèn xìng guàn le.

*任性

 Rèn xìng 

เอาแต่ใจตัวเอง;

ตามอำเภอใจ; 

ตามใจ; 

เหลิง

*惯 

Guàn 

เคย ;

เคยชิน ;

ชิน ;

ติดเป็นนิสัย

 

 

เธอเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเอง 

She was a willful child. 

她是个任性的孩子。

Tā shì gè rèn xìng de hái zi.

 

ฉันก็เป็นคนเอาแต่ใจอย่างนี้แหละ แล้วแต่คุณเลย(จะเอาหรือไม่เอาก็ได้) 

I'm so willful. Do you like it or not.

我就是这样任性,你爱要不要。

Wǒ jiù shì zhè yàng rèn xìng, nǐ ài yào bú yào.

 


เขามีเวลาอย่างเพียงพอที่จะทำงานนี้ 

He has enough time to do the work.

他有足够时间做这件工作。

Tā yǒu zú gòu shí jiān zuò zhè jiàn gōng zuò.

 

เขาตัดพ้อต่อว่าที่ฉันประมาทเลินเล่อ 

He complained about my carelessness.

他埋怨我粗心大意。

Tā mán yuàn wǒ cū xīn dà yì.

 

ลูกของเธอได้พลัดหายไปในกลุ่มฝูงชน

Her child was lost in the crowd.

她的孩子在人群中走失了。

Tā de hái zi zài rén qún zhōng zǒu shī le.

 


มันไม่สมควรเลยนะที่คุณจะพูดตัดบทเขาอย่างกะทันหัน

It's not proper for you to catch him up very short. 

你突然打断他的话是不恰当的。

Nǐ tú rán dǎ duàn tā de huà shì bú qià dàng de.

 

 

🌻🌻🌻


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节