ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไปได้เลยทันที ฉันไม่สนใจหรอก 

You can go right away. I don't care.

你可以马上走,我才不在乎呢。

Nǐ kě yǐ mǎ shàng zǒu, wǒ cái bú zài hū ne.

 

ไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไง  แต่จะขอดูสิ่งที่เขาทำ

Never mind what he says, let's see what he does. 

不在乎他怎么说,要看他怎么做。

Bú zài hū tā zěn me shuō, yào kàn tā zěn me zuò.

 

ไม่ว่าจะไปไกลสักแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์ 

No matter how far I go, I don't care.

无论走多远,我都不在乎。

Wú lùn zǒu duō yuǎn, wǒ dōu bú zài hū.

 

เขาสอบตก แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาหาได้แคร์แต่ประการใดไม่

He failed in the exam, but he didn't seem to care.

他考不及格,但他似乎并不在乎。

Tā kǎo bù jí gé, dàn tā sì hū bìng bú zài hū.

 

ฉันไม่แคร์เลยแม้แต่น้อยว่าสังคมจะคิดยังไง

I do not give a fig what society thinks.

我一点儿也不在乎社会怎么想。

Wǒ yì diǎnr yě bú zài hū shè huì zěn me xiǎng.

 

พวกเขาปากก็บอกว่าไม่สนใจ แต่ความจริงแล้วสนใจ

They say they don't care, but they do.

他们嘴上说不在乎,其实是在乎的。

Tā men zuǐ shàng shuō bú zài hū, qí shí shì zài hū de.

 

ฉันไม่สนหรอกว่าคนจะคิดยังไง 

I don't care what people think.

我才不在乎人们怎么想呢。

Wǒ cái bú zài hū rén men zěn me xiǎng ne.

 

เขายิ้มออกมาแสดงถึงความพึงพอใจกับผลลัพธ์

She grinned her satisfaction at the result. 

他露齿一笑表示对结果满意。

Tā lù chǐ yí xiào biǎo shì duì jié guǒ mǎn yì.

 

ฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้

I am very pleased about the result.

我对结果很满意。

Wǒ duì jié guǒ hěn mǎn yì.

 

โดยรวมแล้ว ฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้

On the whole, I am quite satisfied with the result. 

总的说来,我对这个结果很满意。

Zǒng de shuō lái, wǒ duì zhè ge jié guǒ hěn mǎn yì. 

 

นอกเหนือจากเรื่องไม่กี่เรื่อง ฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้

A few things apart, I am very pleased with the result. 

除了几件事以外,我对这个结果很满意。

Chú le jǐ jiàn shì yǐ wài, wǒ duì zhè gè jié guǒ hěn mǎn yì.

 

ดูจากสถานการณ์ภายนอกแล้ว พวกเขาพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา 

By all appearances, they're pleased with the results. 

从外表情况来看,他们对结果很满意。

Cóng wài biǎo qíng kuàng lái kàn, tā men duì jié guǒ hěn mǎn yì.

 

เขาแสดงความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา

He expressed satisfaction with the results.

他表达了对结果的满意。

Tā biǎo le duì jié guǒ de mǎn yì.

 

ฉันรับประกันเลยว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์

I guarantee that you will be satisfied with the result. 

我保证你会对结果感到满意。

Wǒ bǎo zhèng nǐ huì duì jié guǒ gǎn dào mǎn yì.

 

ฟังเสียงหัวเราะของคุณและลิ้มรสน้ำตาที่ขมขื่น

I hear the laughter, I taste the tears. 

听着你的笑声,尝着苦涩的眼泪。

Tīng zhe nǐ de xiào shēng, cháng zhe kǔ sè de yǎn lèi.

*苦涩 

Kǔ sè 

เจ็บปวด(ทางใจ); 

เจ็บปวดรวดร้าว; 

ขมขื่น

 

เราใช้เวลาในวัยเด็กที่ขมขื่นและมีความสุขด้วยกัน

We spent together bitter and astringent but happy childhood. 

我们一起度过苦涩而快乐的童年。

Wǒ men yì qǐ dù guò kǔ sè ér kuài lè de tóng nián.

 

เธอยังคงรักษาศักดิ์ศรีของเธอ 

She still has her dignity. 

她仍然保持着自己的尊严。

Tā réng rán bǎo chí zhe zì jǐ de zūn yán.

*尊严 

Zūn yán 

ทรงเกียรติ์; 

ศักดิ์ศรี

 

🌷🌷🌷🌷🌷โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节