ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 พวกเราจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

We will certainly succeed. 

我们一定能成功。

Wǒ men yí dìng néng chéng gōng.

 

ทุกคนต่างก็สนับสนุนพวกเรา พวกเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

With everyone supporting us we will certainly succeed. 

大家都支持我们,我们一定能成功。

jiā dōu zhī chí wǒ men, wǒ men yí dìng néng chéng gōng.

 


ทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้ 

Why are you so busy?
干什么这样忙忙乱乱?

Gàn shén me zhè yàng máng máng luàn luàn?

 

ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น 

I am a man of my word.

我是个说话算数的人。

Wǒ shì gè shuō huà suàn shù de rén.

 

เธอเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นมาตลอด

She was always true to her word. 

她一向是说话算数的。

Tā yí xiàng shì shuō huà suàn shù de.

 

ฉันต้องบอกคุณว่า ฉันพูดคำไหนคำนั้น

I must tell you that I mean what I say.

我得告诉你,我说话是算数的。

Wǒ děi gào sù nǐ, wǒ shuō huà shì suàn shù de.

 

เขาไม่ใช่คนประเภทพูดกลับคำ 

He is not the sort of man who would go back on his word. 

他不是那种说话不算数的人。

Tā bú shì nà zhǒng shuō huà bú suàn shù de rén.

 

ฉันนะหรือที่จะสนใจเรื่องนินทากาเลเหล่านั้น

I don't pay attention to such gossip.

我才不理那些闲话。

Wǒ cái bù lǐ nà xiē xián huà.

 

แต่ว่าคราวนี้ ฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อน

Only this time, I got everyone into trouble. 

但是这一次我连累大家。

Dàn shì zhè yí cì wǒ lián lèi dà jiā.

*连累 

Lián lèi 

ทำให้เดือดร้อน; 

ลำบาก

 

แต่ว่าฉันจะทำให้คุณเดือดร้อน และมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณ

I mean it would disrupt your entire life. 

但我会连累你,影响你的生活。

Dàn wǒ huì lián lèi nǐ, yǐng xiǎng nǐ de shēng huó.

 


เรื่องนี้ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

The incident got many people into trouble. 

这件事连累了许多人。

Zhè jiàn shì lián lèi le xǔ duō rén.

 

คุณถูกทำให้ลำบากมามากพอแล้ว

You are already implicated enough.

你已经被连累得够多的了。

Nǐ yǐ jīng bèi lián lèi dé gòu duō de le.


ฉันเกรงว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วหละ

I'm afraid I'm going to trouble you.

恐怕我要连累你了。

Kǒng pà wǒ yào lián lèi nǐ le.


🍁🍁🍁🍁


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节