ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ 

He is the only one who knows about it.

他是唯一知道这事的人。

Tā shì wéi yī zhī dào zhè shì de rén.

 

พูดให้ชัดเจนเพื่อให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึง 

Speak clearly so that they can understand you.

说话清楚,以便他们听懂你的意思。

Shuō huà qīng chǔ, yǐ biàn tā men tīng dǒng nǐ de yì si.

 

ขอเพียงแค่คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณก็สามารถไปได้ 

As long as your work is finished, you can go.

只要你的工作已经完成,你就可以走。

Zhǐ yào nǐ de gōng zuò yǐ jīng wán chéng, nǐ jiù kě yǐ zǒu.

 

ถ้าคุณกินน้ำตาลมากเกินไป คุณจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะ 

You will put on weight if you eat too many sweets.

如果你吃糖太多,你会增加体重。

Rú guǒ nǐ chī táng tài duō, nǐ huì zēng jiā tǐ zhòng.

 

ไม่ว่าชีวิตจะลำบากอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่เคยที่จะรับความช่วยเหลือ 

No matter how difficult his life is, he never accepts subsidies.

无论他生活上怎么困难,他从不接受补助。

Wú lùn tā shēng huó shàng zěn me kùn nán, tā cóng bù jiē shòu bǔ zhù.

*补助 

Bǔ zhù 

หนุน; 

ช่วยเหลือ

 

เราได้ออกเดินทางแต่เช้ามืด ก็เพื่อที่จะให้ถึงก่อนค่ำนั่นเอง 

In order to arrive before the dark, we set out early. 

为了在天黑前到达,我们早早地动身。

Wèi le zài tiān hēi qián dào dá, wǒ men zǎo zǎo de dòng shēn.

 

คุณสวมเสื้อตัวนี้รู้สึกพอดีกับตัวเลย 

This coat fits you well.

你穿这件上衣很合身。

Nǐ chuān zhè jiàn shàng yī hěn hé shēn.

 

เธออยู่ในระหว่างพักฟื้น 

She is recuperating.

她在休养中。

Tā zài xiū yǎng zhōng.

 

ในขณะที่กำลังวิ่งจู่ๆฉันก็ล้มฟุบลงกับพื้น 

When I was running, I suddenly fell to the ground. 

跑步时,我突然倒在地上。

Pǎo bù shí, wǒ tú rán dào zài dì shàng. 

 

ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย 

Live a luxurious life.

过着奢侈的生活。

Guò zhe shē chǐ de shēng huó.

*奢侈 

Shē chǐ 

ฟุ่มเฟือย; 

หรูหรา ;

สุรุ่ยสุร่าย

 

คนฟุ่มเฟือยไม่สามารถเก็บเงินได้ 

Extravagant people never save money. 

奢侈的人攒不下钱。

Shē chǐ de rén zǎn bú xià qián.

*攒 

Zǎn 

สะสม; 

เก็บสะสม; 

กอง

 

รายได้ของเขาไม่อนุญาตให้เขาใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย 

His income allows of no extravagance in his way of living. 

他的收入不允许他生活奢侈。

Tā de shōu rù bù yǔn xǔ tā shēng huó shē chǐ.

 

🌼🌼🌼🌼🌼โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节