ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 

It can happen at any time.

随时可以发生。

Suí shí kě yǐ fā shēng.

 


เราพบว่าเขาทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

We have discovered that he is quite careful in his work. 

我们发现他工作很仔细。

Wǒ men fā xiàn tā gōng zuò hěn zǐ xì.

 


เรื่องราวรู้สึกจะมีอะไรแปลกๆอยู่บ้าง 

There's something strange about it.

事情有些奇怪。

Shì qíng yǒu xiē qí guài.

 


พวกเขาเป็นคู่ที่แปลก 

They were an odd couple.

他们是奇怪的一对。

Tā men shì qí guài de yí duì.

 


คุณทายเจตนาของฉันถูกแล้ว 

You guessed what I meant.

你猜中了我的用意。

Nǐ cāi zhòng le wǒ de yòng yì.

 


ไม่มีอะไรที่น่าแปลก 

It's not weird. 

没有什么可奇怪的。

Méi yǒu shén me kě qí guài de.

 


แปลกประหลาดเสียนี่กระไร

How odd!

多奇怪!

Duō qí guài!

 


คุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่ช่างแปลกประหลาด

 What a strange relationship do you have to him?

你跟他的关系多奇怪啊?

Nǐ gēn tā de guān xi duō qí guài a? 

 


ความคิดนี้ฉันเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เอง 

This idea was just thought of by me.

这个主意是我刚才想到的。

Zhè gè zhǔ yì shì wǒ gang cái xiǎng dào de.

 


เขาคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นพรหมลิขิต

He thought that whatever happened was predestined. 

他认为一切都是命中注定的。

Tā rèn wéi yí qiè dōu shì mìng zhōng zhù dìng de.

*命中注定 

Mìng zhōng  zhù dìng 

พรหมลิขิต;

ชะตาฟ้าลิขิต

 


คุณคือผู้หญิงที่ชะตาฟ้าลิขิตมาให้กับฉัน

That you were the woman that was meant for me.

你才是我命中注定的女人。

Nǐ cái shì wǒ mìng zhōng zhù dìng de nǚ rén. 

 


ควรจะเป็นพรหมลิขิตนะ และคุณรู้ไหมว่าทำไม

It is meant to be, and you know why?

应该是命中注定的,你们知道为什么吗?

Yīng gāi shì mìng zhōng zhù dìng de, nǐ men zhī dào wèi shén me ma?

 

 

🌷🌷🌷


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节