ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อวานนี้เขามาเยี่ยมคุณโดยเฉพาะแต่คุณไม่อยู่ 

He came to see you specially yesterday. You weren't there.

他昨天特地来看你,你没在。

Tā zuótiān tèdì lái kàn nǐ, nǐ méi zài.

*特地 

Tè dì 

มีความหมายแสดงว่ามุ่งเรื่องนั้นเฉพาะ; 

โดยเฉพาะ; 

เป็นพิเศษ

 

พิสูจน์ให้เขาดูว่าฉันเชื่อเขา 

Prove to him that I believe him.

向他证明我相信他。

Xiàng tā zhèng míng wǒ xiāng xìn tā.

 

พิสูจน์ให้เห็นว่าคำพูดของเขาเป็นจริง 

Prove that what others say is true.

证明他人的话是真实的。

Zhèng míng tā rén de huà shì zhēn shí de.

 

เขาคิดว่าฉันตั้งใจทำให้เขาลำบากใจ 

He thought I was trying to embarrass him.

他以为我故意为难他。

Tā yǐ wéi wǒ gù yì wéi nán tā.

 

เขาคิดว่าเธอจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปอย่างไม่ต้องสงสัย 

He took it for granted she would always be so.

他认为她永远会如此是理所当然的。

Tā rèn wéi tā yǒng yuǎn huì rú cǐ shì lǐ suǒ dāng rán de.

*理所当然

 Lǐ suǒ dāng rán 

เหตุผลย่อมจะเป็นเช่นนั้น

ย่อมจะต้อง...อย่างแน่นอน;

อย่างไม่ต้องสงสัย

 

เพราะสายแล้ว ฉันจึงต้องรีบ 

Because it's late, I have to hurry.

因为迟了,我得赶紧。

Yīn wèi chí le, wǒ děi gǎn jǐn.

 

เพราะคุณยังไม่เข้าใจดีพอ ฉันจึงจะต้องอธิบายอีกทีหนึ่ง 

Because you don't understand, I'll explain it again.

因为你不明白,我再解释一遍。

Yīn wèi nǐ bù míng bái, wǒ zài jiě shì yí biàn.

 

ลองคิดดูสิ ถ้าทำเช่นนี้ต่อไปแล้วจะเกิดผลดีอย่างนั้นเหรอ 

Just think. Will it do you any good if you go on like this? 

试想你这样干下去会有好结果吗?

Shì xiǎng nǐ zhè yàng gàn xià qù huì yǒu hǎo jié guǒ ma? 

 

อย่าไปเชื่อคำพูดที่แสนไร้สาระของเขา เขาไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ

Don't believe his fairy tale. He's not trust-worthy.

不要相信他的鬼话。他这个人不值得信赖。

Bú yào xiāng xìn tā de guǐ huà. Tā zhè gè rén bù zhí dé xìn lài.

 

เขามักจะพึ่งฉันให้ช่วยเขาอยู่เสมอ  

He always leans on me for help.

他总是依赖我帮助。

Tā zǒng shì yí lài wǒ bang zhù. 

 

ลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศหญิงเพศชายเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่

Customers are treated without distinction of sex and age. 

顾客不分男女老幼,一视同仁地对待。

kè bù fēn nán nǚ lǎo yòu, yí shì tóng rén de duì dài. 💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节