ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันมีเรื่องจะขอร้องแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก 

I have something to ask for, but it's hard to say.

我有事请求,但难以启齿。

Wǒ yǒu shì qǐng qiú, dàn nán yǐ qǐ chǐ.

*启齿 

Qǐ chǐ 

เอ่ยปาก

 


แน่นอนนี่ย่อมจะปิดให้รอดจากสายตาของเขาไปไม่ได้ 

Of course this can't hide from his eyes.

这当然瞒不过他的眼睛。

Zhè dāng rán mán bú guò tā de yǎn jīng.

 

เขาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างตรงเป๋ง 

He explained it accurately.

他准确地说明这件事。

Tā zhǔn què de shuō míng zhè jiàn shì.

 


ช่างเป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเสียนี่กระไร 

What a bright idea! 

多聪明的主意!

Duō cōng míng de zhǔ yì!

 


มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ 

Now it's in vain to say that.

现在说这些也是徒然。

Xiàn zài shuō zhè xiē yě shì tú rán.


*徒然 

Tú rán 

ไม่ได้ผล; 

เปล่าประโยชน์; 

เปล่าๆ; เปล่า; 

ไม่ได้อะไรตอบแทน


 

การคุยโวแต่ปากเช่นนี้ย่อมทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ 

Such empty talk is a waste of time.

这样空谈徒然浪费时间。

Zhè yàng kōng tán tú rán làng fèi shí jiān.

*空谈 

Kōng tán  

คุยโว

คุยฟุ้ง

 


การคุยโวไม่มีผลดี 

Empty talk is no good. 

空谈没有好处。

Kōng tán méi yǒu hǎo chù.

 


อย่ามัวแต่คุยโว ให้พวกเราเริ่มทำกันเลย 

Don't just talk. Let’s get started. 

不要空谈,让我们开始干吧。

Bú yào kōng tán, ràng wǒ men kāi shǐ gàn ba.

 


อย่าเอาความเพ้อฝันมาถือเป็นความจริง 

Don't regard fantasies as truth.

不要把幻想看成事实。

Bú yào bǎ huàn xiǎng kàn chéng shì shí.

*看成 

Kàn chéng 

ถือเป็น; 

มองเป็น; 

ดูเป็น

 


ยังไงฉันก็สู้เขาไม่ได้ 

I can't beat him.

我怎么也比不过他。

Wǒ zěn me yě bǐ bù guò tā.

 


ฉันจะไปเปรียบกับเขาได้ยังไง 

How can I compete with him?

我怎能跟他比?

Wǒ zěn néng gēn tā bǐ?

 

อย่าเอาเปรียบคนอื่น 

Don't take advantage of others.

不要占别人的便宜。

Bú yào zhàn bié rén de pián yí.🌺🌺🌺🌺🌺


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节