13 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ชักชวน

ประโยคภาษาจีน ชักชวน

👇👇👇👇👇👇👇👇👇


ตอนนี้คุณว่างไหม
Are you free now?
你现在有空吗?
Nǐ xiànzài yǒu kòng ma?หลังเลิกงานแล้วคุณว่างไหม  
Are you free after work?
你下班后有空吗?
Nǐ xiàbān hòu yǒu kòng ma?สุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหม
Are you free this weekend?
你这个周末有空吗?
Nǐ zhège zhōumò yǒu kòng ma?พรุ่งนี้คุณมีแผนจะทำอะไรหรือยัง
Do you have plans for tomorrow?
你明天有什么计划吗?
Nǐ míngtiān yǒu shén me jìhuà ma?ฉันอยากถามคุณ ว่าวันพรุ่งนี้คุณมีจะทำอะไรหรือเปล่า
I want to ask you, do you have any plans for tomorrow? 
我想问问你,你打算明天做什么?
Wǒ xiǎng wèn wèn nǐ, nǐ dǎsuàn míngtiān zuò shénme?พรุ่งนี้คุณยุ่งไหม
Are you busy tomorrow?
你明天忙吗?
Nǐ míngtiān máng ma?คืนพรุ่งนี้คุณว่างไหม
Are you busy tomorrow night? 
明晚有空吗?
Míng wǎn yǒu kòng ma?สุดสัปดาห์นี้ไปเล่นเทนนิสกันเถอะ
Let’s play tennis this weekend.
我们这个周末去打网球吧。
Wǒmen zhège zhōumò qù dǎ wǎngqiú ba.ออกไปกินอาหารเที่ยงกัน
Let’s go out for lunch.
我们出去吃午饭吧。
Wǒmen chūqù chī wǔfàn ba.เราต้องการเชิญคุณมาทานอาหารกลางวัน
We want you to come to lunch 
我们想请你来吃午饭。
Wǒmen xiǎng qǐng nǐ lái chī wǔfàn.ฉันรู้จักร้านอาหารอร่อยร้านหนึ่ง อาทิตย์หน้าพวกเราไปกินข้าวเที่ยงที่นั่นกัน
I know a wonderful restaurant where we can have lunch next week. 
我知道一家很不错的餐厅,下周我们可以去那里吃午饭。
Wǒ zhīdào yījiā hěn bùcuò de cāntīng, xià zhōu wǒmen kěyǐ qù nàlǐ chī wǔfàn.ใกล้ถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้ว
It's almost time for lunch. 
快吃午饭了。
Kuài chī wǔfànle.ตอนนี้เราไปกินข้าวกลางวันได้ไหม ฉันหิวแล้ว
Can we have lunch now? I'm hungry.
咱们现在吃午饭了吗?我饿了。
Zánmen xiànzài chī wǔfànle ma? Wǒ èle.อยากดื่มกาแฟไหม
How about some coffee?
要喝咖啡吗?
Yào hē kāfēi ma?พวกเราดื่มกาแฟกันสักแก้วไหม
So how about we have some coffee? 
我们喝杯咖啡怎么样?
Wǒmen hē bēi kāfēi zěnme yàng?ไปกินอาหารเย็นด้วยกันไหม
How about having dinner together?
一起吃晚饭怎么样?
Yīqǐ chī wǎnfàn zěnme yàng?ถ้าคุณว่าง มาทานอาหารเย็นกับเราในคืนวันพุธนะ
Come and have supper with us on Wednesday, if you're free 
如果你有空的话,周三晚上来和我们一起吃晚饭吧。
Rúguǒ nǐ yǒu kòng dehuà, zhōusān wǎnshàng lái hé wǒmen yīqǐ chī wǎnfàn ba.


คุณจะอยู่เพื่อทานอาหารเย็นไหม
Will you stay for supper? 
你愿意留下吃晚饭吗?
Nǐ yuànyì liú xià chī wǎnfàn ma?คืนนี้ออกไปหาอะไรดื่มกันเถอะ
Let’s go out for a drink tonight?
我们今晚出去喝一杯?
Wǒmen jīn wǎn chūqù hè yībēi?คุณอยากไปกับเราไหม
Would you like to come with us?
你想跟我们一起去吗?
Nǐ xiǎng gēn wǒmen yīqǐ qù ma?มาสนุกด้วยกันไหม
Why don’t you join us?
你为什么不加入我们呢?
Nǐ wèishéme bù jiārù wǒmen ne?คุณจะมากินด้วยกันกับพวกเราใช่ไหม
You will join us at our table, won't you? 
你会过来和我们一起吃,对吗?
Nǐ huì guòlái hé wǒmen yīqǐ chī, duì ma?


คุณต้องการเข้าร่วมกับเราใช่ไหม
Will you join us? 
你要加入我们?
Nǐ yào jiārù wǒmen?ทำไมคุณถึงไม่มาหละ
Why don’t you come?
你为什么不过来?
Nǐ wèishéme bùguò lái?เราหาเวลามาเจอกันบ้างเถอะ
Let’s get together sometime.
我们找个时间聚一聚吧。
Wǒmen zhǎo gè shíjiān jù yī jù ba.เราจะรวมตัวกัน(เจอกัน)ในสัปดาห์หน้า ตกลงไหม
我们下周聚一聚,好吗?
We'll get together next week, OK?
Wǒmen xià zhōu jù yī jù, hǎo ma?คุณไปดูหนังกับฉันได้ไหม
Would you go to the movies with me?
你愿意和我一起去看电影吗?
Nǐ yuànyì hé wǒ yīqǐ qù kàn diànyǐng ma?


ออกเดตกับผมได้ไหม
May I ask you out?
我可以约你出去吗?
Wǒ kěyǐ yuē nǐ chūqù ma?

 💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ชักชวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...