10 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน เปลี่ยนเรื่องคุย 换个话题ประโยคภาษาจีน เปลี่ยนเรื่องคุย 换个话题

👇👇👇👇👇


คุยเรื่องอื่นกันเถอะ
Let’s change the subject.
我们换个话题吧。
Wǒmen huàngè huàtí ba.งั้น ทำไมพวกเราไม่เปลี่ยนเรื่องคุยกันหละ
So, why don't we change the subject? 
那好,我们为什么不换个话题呢?
Nà hǎo, wǒmen wèishénme bù huàngè huàtí ne?เราเปลี่ยนเรื่องที่จะคุยกันเถอะ ตอนนี้ฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้
Shall we change the subject? I don't wanna talk about it now.
我们换个话题好吗?我现在不说这个话题。
Wǒmen huàngè huàtí hǎo ma? Wǒ xiànzài bù shuō zhège huàtí.พวกเราเปลี่ยนเรื่องคุยจะดีกว่านะว่าไหม
Hadn't we better change the subject? 
我们是不是换个话题更好?
Wǒmen shì bùshì huàngè huàtí gèng hǎo?เปลี่ยนเรื่องดีกว่า
To change the subject,….
改话题。
Gǎi huàtí.เราชักออกนอกเรื่องกันแล้ว
We’ve digressed from the subject.
我们偏离了主题。
Wǒmen piānlíle zhǔtí.กลับเข้าเรื่องกันเถอะ
Let’s get back to the subject.
让我们重回主题上来。
Ràng wǒmen chóng huí zhǔtí shànglái.คุยเรื่องต่อไปเถอะ
Let’s go on to the next subject.
我们继续谈下一个话题吧。
Wǒmen jìxù tán xià yīgè huàtí ba.อย่าเปลี่ยนเรื่องสิ
Don’t change the subject.
不要改话题。
Bùyào gǎi huàtí.เราน่าจะคุยเรื่องนี้กันทีหลัง
We should talk about it later.
我们以后再谈吧。
Wǒmen yǐhòu zài tán ba.ไว้ค่อยคุยเรื่องนี้วันหลังเถอะ
Let’s talk about it some other time.
我们改天再谈吧。
Wǒmen gǎitiān zài tán ba.
เลิกพูดเรื่องนี้เถอะ
Let’s drop the subject!/Let’s not talk about it.
别再讨论这个话题了。
Bié zài tǎolùn zhège huàtíle.หยุดพูดเรื่องนี้เลย
Drop the subject!
不要再谈论这个话题了。
Bùyào zài tánlùn zhège huàtíle.ตอนนี้ฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้
I don’t want to talk about it now.
我现在不想谈这个。
Wǒ xiànzài bùxiǎng tán zhège.คงไม่เหมาะที่จะพูดตอนนี้
It’s not appropriate to talk about it now.
现在不适合谈论。
Xiànzài bù shìhé tánlùn.ห้ามพูดเรื่องนี้
That subject is off-limits.
那个题目是被禁止的。
Nàgè tímù shì bèi jìnzhǐ de.ทีนี้
Now,…….
现在,…..
Xiànzài,…….ว่าแต่
By the way,…….
顺便说一句,…...;顺便说一下,….;对了,…….
Shùnbiàn shuō yījù,….; Shùnbiàn shuō yīxià,… ; Duìle,…….💖💖💖💖💖💖💖

欢迎补充 : ประโยคภาษาจีน เปลี่ยนเรื่องคุย 换个话题


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...