9 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันต้องปรับความเข้าใจกับเธอ I must come to an understanding with her. 

我必须和她取得谅解。

Wǒ bì xū hé tā qǔ dé liàng jiě. 

 


ใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้ม There was a smile on his face.

他的脸上露出了笑容。

Tā de liǎn shàng lù chū le xiào róng.

 


เขาดูหนุ่มขึ้นหลังจากที่ได้ตัดผม He looks younger after his haircut.

理发后他显得年轻些。

fà hòu tā xiǎn dé nián qīng xiē.

 


เขาดูประหม่าเล็กน้อย He seems a bit nervous. 

他显得有点紧张。

Tā xiǎn dé yǒu diǎn jǐn zhāng.

 


สู้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจสู้จนกว่าจะสิ้นลมปราณ Fight to the end of your life.

战斗到生命最后一刻。

Zhàn dòu dào shēng mìng zuì hòu yí kè.

 


เขารู้สึกเหมือนความสงสารมากกว่าจะเป็นความรัก What he felt was more akin to pity than love. 

他感受到的更像怜悯,而不是爱。

Tā gǎn shòu dào de gèng xiàng lián mǐn, ér bú shì ài.

*怜悯 Lián mǐn สงสาร; เกิดความเวทนาเวทนาเกิดความปราณี

 


เราจะไม่มีความปราณีใดๆต่อคนเลวๆอย่างเด็ดขาด We never show mercy to bad people. 

我们对坏人决不容情。

Wǒ men duì huài rén jué bù róng qíng.

*容情 Róng qíng ให้อภัย; ยอม(ส่วนมากใช้ในรูปปฏิเสธ)ต้องการความปรานี The need for tolerance. 

宽容的需要。

Kuān róng de xū yào.

*宽容 Kuān róng ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี; ยกโทษให้; ไม่เอาโทษ ;ปรานี

 


ความผิดเล็กๆน้อยๆพอจะอภัยกันได้ Small mistakes can be forgiven.

小错误可以宽恕。

Xiǎo cuò wù kě yǐ kuān shù.

*宽恕 Kuān shù  ให้อภัย ;ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี

 


เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน It's a mystery to me. 

这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

 


เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้ This matter is still a mystery.

这件事到现在还是个谜。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

 


เรื่องนี้พอจะปรึกษากันได้ That can be settled through discussion. 

这事好商量。

Zhè shì hǎo shāng liang.

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...