ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอมีเพื่อนบ๊องอยู่ไม่กี่คน 

She's got some nutty friends. 

她有几个疯疯癫癫的朋友。

Tā yǒu jǐ gè fēng fēng diān diān de péng yǒu. 

*疯疯癫癫 

Fēng feng diān diān 

บ้าๆบอๆ; ไม่เต็มบาทบ๊องๆ

 


หลังจากที่เราเลิกกันเขาก็เป็นคนบ้าๆบอๆ 

After we broke up, he went kind of nuts. 

我们分手之后,他就疯疯癫癫的。

men fēn shǒu zhī hòu, tā jiù fēng fēng diān diān de. 

 


ไม่ต้องไปสนใจที่เขาพูดเลย เขาเป็นคนบ้าๆบอๆนะ 

Never mind what he said, he's crackers. 

别在意他说的,他疯疯癫癫的。

Bié zài yì tā shuō de, tā fēng fēng diān diān de.

 


เธอเป็นที่ออกจะบ้าเล็กน้อย She's a little crazy. 

她有点疯疯癫癫的。

Tā yǒu diǎn fēng fēng diān diān de. 

 


ช่างเป็นเวลาที่ยาวนาน 

That’s long time.

这个时间可不短。

Zhè gè shí jiān kě bù duǎn.

 


เพราะฉันเพิ่งเกษียณ 

Because I’ve just retired.

因为我刚退休。

Yīn wèi wǒ gāng tuì xiū.

 


ฉันอยากจะซื้อบ้านหลังเล็กๆแถวชนบท 

I want to buy a small house in the country.

我想在乡下买幢小房子。

Wǒ xiǎng zài xiāng xià mǎi zhuàng xiǎo fáng zi.

 


นั่นเป็นจำนวนเงินที่มากมายเลยนะ

That’s a lot of money.

那可真是一大笔钱呢。

Nà kě zhēn shì yí dà bǐ qián ne.

 


แต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้ 

But I can’t decide yet.

但我还不能决定。

Dàn wǒ hái bù néng jué dìng.

 


ผู้หญิงมักจะใหญ่สุด 

Women always have the last word.

女人总是会后说了算的。

rén zǒng shì huì hòu shuō le suàn de.

 


เมืองนั้นคุ้มค่าแก่การไปท่องเที่ยว 

That city is worth visiting.

那座城市值得一游。

Nà zuò chéng shì zhí dé yì yóu.

 


หนังเรื่องนี้คุ้มค่าแก่การดูไหม 

Is the film worth seeing?

这部电影值得一看吗?

Zhè bù diàn yǐng zhí dé yí kàn ma?

 

                         🍄🍄🍄🍄โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节