ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เธอเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นมาตลอด

She was always true to her word. 

她一向是说话算数的。

Tā yí xiàng shì shuō huà suàn shù de. 

 

ตำรวจคนนั้นกำลังกวักมือเรียกคุณอยู่

That policeman’s waving to you.

那个警察在向你招手呢。

 Nà gè jǐng chá zài xiàng nǐ zhāo shǒu ne.

 

เขาต้องการให้คุณหยุด 

He want you to stop.

他要你停下来。

Tā yào nǐ tíng xià lái.

 

คุณคิดว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเหรอ 

Where do you think you are?

你认为你现在在哪儿?

Nǐ rèn wéi nǐ xiàn zài zài nǎr?

 

ฉันคงใจลอยอยู่แน่ๆ

I must have been dreaming.

我一定思想开小差了。

Wǒ yí dìng sī xiǎng kāi xiǎo chāi le.

*开小差 

Kāi xiǎo chāi 

ใจลอย

จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

 

ฉันกำลังบอกให้เขาขับช้าๆอยู่เลย

I was telling him to drive slowly.

我刚才正告诉他开慢点。

Wǒ gāng cái zhèng gào sù tā kāi màn diǎn.

 

ฉันเพิ่งจะบอกให้คุณขับช้าๆอยู่เลย

I told you to drive slowly.

我刚才叫你开慢点的。

Wǒ gāng cái jiào nǐ kāi màn diǎn de.

 

ครั้งนี้ฉันจะไม่ปรับเงินคุณ

I won’t charge you this time.

这次我就不罚你款了。

Zhè cì wǒ jiù bù fá nǐ kuǎn le.

 

คุณนะมักจะบอกให้ฉันขับรถช้าๆ 

You always tell me to drive slowly.

你总是叫我开慢点。

Nǐ zǒng shì jiào wǒ kāi màn diǎn.

 

อืม ดีที่สุดคือคุณเชื่อฟังคำคำแนะนำของฉัน 

Well, next time you’d better take my advice

好啦!下次你最好还是听从我的劝告吧!

Hǎo la! Xià cì nǐ zuì hào hái shì tīng cóng wǒ de quàn gào ba!

*听从

Tīng cóng  

เชื่อฟัง; 

คอยฟังคำสั่ง

*劝告 

Quàn gào 

แนะนำ;

คำแนะนำ(ให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือรับฟังข้อคิดเห็น)

 

ฉันมองไม่เห็น ตอนนั้นฉันต้องกำลังคิดเพ้อเจ้ออยู่แน่ๆเลย

I didn’t see it. I must have been dreaming.

我没看见,我当时一定是在胡思乱想吧。

Wǒ méi kàn jiàn, wǒ dāng shí yí dìng shì zài hú  sī luàn xiǎng ba.

 

ตอนนั้นเขาคงไม่ได้อ่านหนังสือแน่ ๆ แต่เขากำลังนอนหลับ 

He can’t have been reading. He must have been sleeping.

他那时肯定不是在看书,他是在睡觉。

Tā nà shí kěn dìng bú shì zài kàn shū, tā shì zài shuì jiào.


💘💘💙💙💚💚💛💛โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节