ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คำพูดของเขาไม่ได้เป็นแค่เพียงการโอ้อวดที่ตบตาเท่านั้น

His statement isn't merely an idle boast. 

他的话不仅仅是虚张声势的自夸。

Tā de huà bù jǐn jǐn shì xū zhāng shēng shì de zì kuā.

*虚张声势 

zhāng shēng shì 

สร้างสถานการณ์ขู่ขวัญตบตา ;

สร้างสถานการณ์ขู่ขวัญลวง

自夸 

Zì kuā  

คุยโวโอ้อวด ;

โอ้อวด

 

เราพบว่าเขาทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

We have discovered that he is quite careful in his work. 

我们发现他工作很仔细。

Wǒ men fā xiàn tā gōng zuò hěn zǐ xì.

 

ฉันหาเขาตลอดช่วงเช้า แต่ก็หาเขาไม่พบไม่ว่าจะเป็นที่ไหน

I've been looking for him all morning and can't find him anywhere.

我找了他一个上午,哪儿也找不到。

Wǒ zhǎo le tā yí gè shàng wǔ, nǎr yě zhǎo bú dào.

 

เขากำเริบเสิบสานมากที่บอกว่าฉันอ้วนเกินไป

He had the audacity to say I was too fat. 

他竟敢放肆地说我太肥胖。

Tā jìng gǎn fàng sì de shuō wǒ tài féi pàng.

*放肆 

Fàng sì  

กำเริบเสิบสาน

พยศ

 

คุณพยศเกินไปแล้ว

You're getting far too cheeky! 

你太放肆了!

Nǐ tài fàng le!

 

ตั้งแต่เริ่มต้นพวกเราก็พบกับอุปสรรคหลายอย่าง

Right from the start we hit several snags. 

我们从一开始就碰了好几个钉子。

men cóng yì kāi shǐ jiù pèng le hǎo jǐ gè ding zi. 

*碰钉子 

Pèng ding zi 

พบกับอุปสรรค ;

โดนปฏิเสธ

ได้รับความผิดหวัง

 

กล้าพยศอย่างนี้เชียวหรือ 

How dare you take such liberties! 

胆敢如此放肆!

Dǎn gǎn rú cǐ fàng sì!

 

มันคงจะดีถ้าตอนนั้นพยักหน้าเห็นด้วยทันที

A quick nod of approval would have done nicely.

要是当时立即点头同意就好了。

Yào shì dāng shí lì jí diǎn tóu tóng yì jiù hǎo le.

 

เสียงที่เธอพูดพร่าไปหมดจนฟังไม่ชัด 

Her voice was indistinct.

她说话的声音模糊不清。

Tā shuō huà de shēng yīn mó hú bù qīng.

 

สายตาของเขาเริ่มพร่ามัว

His vision began to blur.

他的视力开始模糊。

Tā de shì lì kāi shǐ mó hú.

 

พวกเขาทั้งสองได้ถูกพรากจากกันเป็นเวลาหลายปีแล้ว 

They were separated for many years.

他们俩被分开了好多年。

Tā men liǎ bèi fēn kāi le hǎo duō nián.

 


🍀🍀🍀🍀


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节