ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขารู้สึกพะวักพะวงมาก 

He felt anxious.

他感 到焦虑不安。

Tā gǎn dào jiāo lǜ bù ān.  

*焦虑不安 

Jiāo lǜ bù ān 

พะวักพะวง ;

กังวลใจและไม่สบายใจอย่างมาก

 

พวกเขาหาทางทำให้เธอไว้วางใจ แต่เธอก็ยังกังวลใจอยู่

They tried to reassure her, but she still felt anxious. 

他们设法让她放心,可她还是焦虑不安。

Tā men shè fǎ ràng tā fàng xīn, kě tā hái shì jiāo lǜ bù ān. 

 

เขาเป็นกังวลตั้งแต่เช้าตรู่

He's been in a stew since early this morning. 

他从今天一大早就焦虑不安。

Tā cóng jīn tiān yī dà zǎo jiù jiāo lǜ bù ān.

 

น้องสาวของฉันมักจะทำให้ฉันคาดเดาไม่ได้อยู่เสมอจนทำให้ฉันกังวลใจ 

My sister puzzles me and causes me anxiety. 

我妹妹总让我捉摸不透,弄得我焦虑不安。

Wǒ mèi mei zǒng ràng wǒ zhuō mō bú tòu, nòng dé wǒ jiāo lǜ bù ān. 

*捉摸 

Zhuō  

เดาใจ ;ทาย; จับจุด ;คาดคะเน(ส่วนมากใช้ในรูปปฏิเสธ)

 

เขาดูกังวลและปฏิเสธที่จะตอบคำถาม

He looked uneasy and refused to answer questions. 

他看上去焦虑不安,拒绝回答问题。

Tā kàn shàng qù jiāo lǜ bù ān, jù jué huí dá wèn tí. 

 

น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวล

Her voice was full of anxiety.

她的声音满是焦虑不安。

Tā de shēng yīn mǎn shì jiāo lǜ bù ān.

 

เธอวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง 

She is racked with anxiety. 

她极为焦虑不安。

Tā jí wéi jiāo lǜ bù ān. 

 

เพื่อนของฉันเป็นคนขี้ที่ขี้กังวลมาก

A friend of mine is a very anxious person.

我的一个朋友是个非常容易焦虑不安的人。

Wǒ de yí gè péng yǒu shì gè fēi cháng róng yì jiāo lǜ bù ān de rén. 

 

ในขณะนั้นเธอรู้สึกถึงความวิตกกังวลเป็นครั้งแรก

At that moment she felt the first twitch of anxiety. 

那一刻她第一次感到一阵焦虑。

Nà yí kè tā dì yī cì gǎn dào yī zhèn jiāo lǜ.

*焦虑 

Jiāo lǜ 

กังวล ;

เป็นกังวล

ร้อนใจ ; 

พะวักพะวง


เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวล / 
เขากระซิบอย่างกังวล

He spoke in a low, strained voice. 

他焦虑地低声说话。

Tā jiāo lǜ de dī shēng shuō huà.

 

การนอนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดความวิตกกังวล 

Anxiety can be caused by lack of sleep. 

睡眠不足可能导致焦虑。

Shuì mián bù  zú kě néng dǎo zhì jiāo lǜ. 

 

เรื่องนั้นไม่คุ้มกับการที่ต้องวิตกกังวลเลย 

It's not worth losing sleep over. 

那件事不值得焦虑。

Nà jiàn shì bù zhí dé jiāo lǜ.

 

💕💕💝💝💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节