ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อาจจะถูกก็ได้นะ 

It may be been right.

也可能是对的。

 Yě kě néng shì duì de

 

แม่มักจะกังวลมากเกินไปและมันทำให้เธออ้อนล้าโรยแรง 

Mum always worries too much and it makes her tired.

妈妈总是度过忧虑,而这使他疲惫。 

Mā ma zǒng shì dù guò yōu lǜ, ér zhè shǐ tā pí  bèi.

 

เธอกังวลว่าเธออาจจะตกงานในไม่ช้า 

She’s worried that she might lose her job soon.

她担心也许很快她就会丢掉她现在的工作。

Tā dān xīn yě xǔ hěn kuài tā jiù huì diū diào tā xiàn zài de gōng zuò.

 

สุขภาพของเขาแย่ลง คุณไม่เป็นห่วงเลยใช่ไหม

Doesn’t it worry you that his health is becoming worse?

他的身体越来越差,你不担心吗?

Tā de shēn tǐ yuè lái yuè chà, nǐ bù dān xīn ma?

                                                                                                       

เธอมักจะกวนเขาเพื่อขอของขวัญ 

She is always worrying him for presents.

她总是缠着他要礼物。

Tā zǒng shì chán zhe tā yào lǐ wù.

*

 Chán

กวน; 

ดื้อ ;

รบกวน ;

รัดตัว

 

แผลเป็นหนอง 

The wound is purulent.

伤口化脓。

Shāng kǒu huà nóng.

化脓 

Huà nóng  

เป็นหนอง

กลายเป็นหนอง

 

เขารับรองว่าจะทำงานให้เสร็จโดยไม่คำนึงถึงอันตรายใด ๆ

He promised to finish the task regardless of any danger.

他保证不顾一切危险完成任务。

Tā bǎo zhèng bú gù yí qiè wéi xiǎn wán chéng rèn wù.

 

หมอได้บอกว่าคนไข้ปลอดภัยแล้ว 

The doctor said the patient was out of danger.

医生说病人已经脱离危险为了。

Yīshēng shuō bìngrén yǐjīng tuōlí wéixiǎn wéi le.

*脱离 

Tuō lí 

หลุดพ้น

รอดพ้น(จากสิ่งแวดล้อมหรือสภาพบางประการ) 

*脱离危险 

Tuō lí wéi xiǎn

พ้นจากอันตราย

 

ไม่ต้องกังวล ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ 

Don’t worry about me—I can look after myself.

别担心—我会照顾好自己的。

Bié dān xīn—wǒ huì zhào gù hǎo zì jǐ de.

 

แพทย์แนะนำให้เขาดูแลสุขภาพ 

The doctor advised him to look after his health.

医生建议他要注意自己的健康。

 Yī shēng jiàn yì tā yào zhù yì zì jǐ de jiàn kāng.

 

เขามักจะเปลี่ยนใจอยู่เสมอ 

He often changes his mind.

他经常改变主意。

Tā jīng cháng gǎi biàn zhǔ yì.

 

 

💖💘💘💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节