ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นั่นหมายความว่าคุณจะต้องยอมให้เขา

That means you are going to have to put up with him. 

这意味着你必须容忍他。

Zhè yì wèi zhe nǐ bì xū róng rěn tā.

*容忍 

Róng rěn 

ยอม; 

อดกลั้น; 

อดรนทนได้

 

พวกเราไม่สามารถทนต่อความผิดพลาดของเขาได้ 

We can't tolerate his mistakes.

我们不能容忍他的错误。

men bù néng róng rěn tā de cuò wù.

 

พวกเราต้องอดทนต่อข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของกันและกัน

We have to tolerate each other's little foibles. 

我们得互相容忍对方的小缺点。

Wǒmen děi hù xiāng róng rěn duì fāng de xiǎo quē diǎn. 

 

พวกเขาเรียนรู้ที่จะอดทนต่อข้อบกพร่องของกันและกัน

They learned to live with each other's imperfections. 

他们学会了容忍对方的缺点。

men xué huì le róng rěn duì fāng de quē diǎn.

 

ฉันเดาว่าคุณสองคนยังอยู่ด้วยกัน  

I guess that means you two are still together. 

我猜你们还没有分开啦。

Wǒ cāi nǐ men hái méi yǒu fèn kāi la.

 

นั่นแปลว่าคุณจะไปกับเขา 

That means you go with him. 

那意思是你跟着他走。

Nà yì si shì nǐ gēn zhe tā zǒu.

 

นั่นหมายความว่าคุณไม่คิดว่านี่คือความสำเร็จ

That means you did not consider it a success. 

这意味着你不认为这是一个成功。

Zhè yìwèizhe nǐ bù rènwéi zhè shì yīgè chénggōng.

 

ฉันเสาะหาความช่วยเหลือ แต่ก็พบว่าตัวเองล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าทุกที่

I appealed for help but felt I was always banging my head against a wall. 

我寻求帮助,却发现自己处处碰壁。

Wǒ xún qiú bang zhù, què fā xiàn zì jǐ chù chù pèng bì.

*寻求 

Xún qiú 

แสวงหา; 

เสาะหา

*碰壁 

Pèng bì 

หงายหลัง

คว่ำหรือล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

ชนเอากำแพงเอา

ถูกปฏิเสธ

 

ความคิดที่ยอดเยี่ยมอีกข้อหนึ่งของฉันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีก

Another of my great ideas bites the dust! 

我的一个好主意又碰壁了!

Wǒ de yí gè hǎo zhǔ yì yòu pèng bì le!

 

เมื่อจัดการกับปัญหาแบบนี้ คุณก็อาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่า

You may be drove from pillar to post while dealing with such problem. 

处理这种问题时,你可能会到处碰壁。

Chǔ lǐ zhè zhǒng wèn tí shí, nǐ kě néng huì dào chù pèng bì.

 

เธอรู้สึกว่าแผนการของเธอล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกที

She found her plans frustrated at every turn. 

她觉得她的计划到处碰壁。

Tā jué dé tā de jì huà dào  chù pèng bì.

 

หากคุณพบเจอกับการถูกปฏิเสธ อย่าหันหลังให้และยอมแพ้นะ

If you run into a wall, don't turn around and give up. 

如果你遭遇碰壁,不要转身放弃。

guǒ nǐ zāo yù pèng bì, bú yào zhuǎn shēn fàng qì.💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节