ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันต้องปรับความเข้าใจกับเธอ

I must come to an understanding with her. 

我必须和她取得谅解。

Wǒ bì xū hé tā qǔ dé liàng jiě. 

 


ใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้ม 

There was a smile on his face.

他的脸上露出了笑容。

Tā de liǎn shàng lù chū le xiào róng.

 


เขาดูหนุ่มขึ้นหลังจากที่ได้ตัดผม 

He looks younger after his haircut.

理发后他显得年轻些。

fà hòu tā xiǎn dé nián qīng xiē.

 


เขาดูประหม่าเล็กน้อย 

He seems a bit nervous. 

他显得有点紧张。

Tā xiǎn dé yǒu diǎn jǐn zhāng.

 


สู้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจสู้จนกว่าจะสิ้นลมปราณ

Fight to the end of your life.

战斗到生命最后一刻。

Zhàn dòu dào shēng mìng zuì hòu yí kè.

 


เขารู้สึกเหมือนความสงสารมากกว่าจะเป็นความรัก

What he felt was more akin to pity than love. 

他感受到的更像怜悯,而不是爱。

Tā gǎn shòu dào de gèng xiàng lián mǐn, ér bú shì ài.

*怜悯 

Lián mǐn 

สงสาร

เกิดความเวทนา

เวทนา

เกิดความปราณี

 


เราจะไม่มีความปราณีใดๆต่อคนเลวๆอย่างเด็ดขาด 

We never show mercy to bad people. 

我们对坏人决不容情。

Wǒ men duì huài rén jué bù róng qíng.

*容情 

Róng qíng 

ให้อภัย;

ยอม(ส่วนมากใช้ในรูปปฏิเสธ)ต้องการความปรานี 

The need for tolerance. 

宽容的需要。

Kuān róng de xū yào.

*宽容 

Kuān róng 

ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี

ยกโทษให้;

ไม่เอาโทษ ;

ปรานี

 


ความผิดเล็กๆน้อยๆพอจะอภัยกันได้ 

Small mistakes can be forgiven.

小错误可以宽恕。

Xiǎo cuò wù kě yǐ kuān shù.

*宽恕 

Kuān shù  

ให้อภัย ;

ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี

 


เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน

It's a mystery to me. 

这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

 


เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้ 

This matter is still a mystery.

这件事到现在还是个谜。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

 


เรื่องนี้พอจะปรึกษากันได้

That can be settled through discussion. 

这事好商量。

Zhè shì hǎo shāng liang.

 

🍒🍒🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节