ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะต้องเปลี่ยนรถที่ป้ายถัดไป 

You’ve got to change your bus at the next stop.

你得在下一站换车。

Nǐ děi zài xià yí zhàn huàn chē.

 

ขณะนี้พวกเรามีงานมากมายที่จะต้องทำ 

We have a lot to do right now.

我们当前有许多事要做。

men dāng qián yǒu xǔ duō shì yào zuò.

 

เมื่อใกล้จะถึงสี่แยกจะต้องชะลอความเร็วของรถลง 

Slow down as you approach the intersection.

快开到十字路口时车子要减速。

Kuài kāi dào shí lù kǒu shí chē zi yào jiǎn sù.

 

ฉันได้บอกคุณไปแล้วว่า พวกเรารับผิดชอบไม่ไหว

I've already told you , we can't afford it.

我已经告诉过你,我们负担不起。

Wǒ yǐ jīng gào guò nǐ, wǒ men fù dān bù qǐ.

 


พวกเราแบกรับค่าใช้จ่ายนั้นไม่ไหว 

We can't absorb those costs. 

我们负担不起那些费用。

men fù dān bù qǐ nà xiē fèi yòng. 

 

คุณก็รู้ว่าฉันรับผิดชอบไม่ไหว คุณรู้

You know I cannot afford that! You know that! 

你知道我负担不起!你知道的!

Nǐ zhī dào wǒ fù dān bù qǐ! Nǐ zhī dào de! 


เขามีปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของเราอย่างไรบ้าง

What does he respond to our suggestion? 

他对我们的提议有什么反应?

Tā duì wǒ men de tí yì yǒu shén me fǎn yìng?

 

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ 

Be polite to customers.

对待顾客要有礼貌。

Duì dài gù kè yào yǒu lǐ mào.

 

ปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผล

Refuse to make unreasonable requests.

拒绝做无理要求。

Jù jué zuò wú lǐ yāo qiú.

 

ปมของปัญหามันอยู่ตรงนี้  

This is the crux of it.

这就是症结所在。

Zhè jiù shì zhēng jié suǒ zài.

*症结 

Zhēng jié

ปม(ของเรื่องราวที่แย่ลงหรือไม่สามารถแก้ไขได้)นี่คือปมของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัจจุบัน

This is the crux of the present dilemma. 

这就是当前困境的症结所在。

Zhè jiù shì dāng qián kùn jìng de zhēng jié suǒ zài. 

 

 

🍉🍉🍉


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节