4 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้ He told the good news to his family.

他把好消息告诉了他家。

Tā bǎ hǎo xiāo xī gào le tā jiā.

 

เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่ There's no holding him. 

他这个人是约束不住的。

Tā zhè gè rén shì yuē shù bú zhù de.

*约束 Yuē shù บังคับ; ควบคุม; จำกัด (ให้อยู่ในขอบเขต)

 

เขาจะย้ายไปพรุ่งนี้ He’s going to move tomorrow.

他打算明天搬家。

Tā dǎ suàn míng tiān bān jiā.

 

ฉันจะคิดถึงเขา I’ll miss him.

我会想念他的。

Wǒ huì xiǎng niàn tā de.

 

เขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาโดยตลอด He has always been a good neighbor.

他一直是个好邻居。

Tā yì zhí shì gè hǎo lín jū.


 

เขาเป็นคนดีมาก He’s a very nice person.

他是一个非常好的人。

Tā shì yí gè fēi cháng hǎo de rén.

 

แต่เดิมเขาไม่อยากจะจากบ้านหลังนี้เลย He didn’t want to leave this house.

他本不想离开这幢房子。

Tā běn bù xiǎng lí kāi zhè zhuàng fáng zi.

 

เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ He’s just returned from abroad.

他刚从国外回来。

Tā gāng cóng guó wài huí lái.

 

เขาบังเอิญอยู่ที่นี่ It’s lucky he’s here.

他碰巧在这儿。

Tā pèng qiǎo zài zhèr.

 

ใครๆก็รู้กันหมดแล้ว เขายังคิดจะปิดบังอยู่อีก As we all know , he still wants to hide it.

大家都知道了,他还想隐瞒。

jiā dōu zhī dào le, tā hái xiǎng yǐn mán.

 

ดูเหมือนเด็กคนนี้จะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ Looks like this boy had something to hide. 

看起来这孩子想隐瞒什么。

Kàn qǐl ái zhè hái zi xiǎng yǐn mán shén me.

 

คุณจะไม่ได้รู้อะไรที่ฉันไม่ต้องการให้คุณรู้ You won't learn anything I don't want you to know. 

我想隐瞒的事你不会知道。

Wǒ xiǎng yǐn mán de shì nǐ bú huì zhī dào.

 

นี่คุณยังต้องการที่จะปิดบังความจริงกับฉันอยู่เหรอ So you were trying to hide the truth from me? 
这么说你还想向我隐瞒真相?

Zhè me shuō nǐ hái xiǎng xiàng wǒ yǐn mán zhēn xiàng? 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ