31 มกราคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ Thank you for your kindness.

谢谢你的好意。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì.

 

ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ  แต่ฉันเดินกลับบ้านได้ Thanks for your offer, but I can walk home. 

谢谢你的好意,不过我可以走回去。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì, bú guò wǒ kě yǐ zǒu huí qù.

 

ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ  ขอฉันคิดดูก่อนนะ Thank you for your kindness. I'll think about it. 

谢谢你的好意。我会考虑一下的。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì. Wǒ huì kǎo lǜ yí xià de. 

 

ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจ I want to thank everyone from the bottom of my heart.

我要衷心感谢每一个人。

Wǒ yào zhōng xīn gǎn xiè měi yí gè rén.

*衷心 Zhōng xīn จริงใจ; อย่างจริงใจ

 

ฉันไม่ทำเรื่องเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด I'll never do this sort of thing.

我决不干这种事。

Wǒ jué bù gān zhè zhǒng shì.

 

ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันจะทำมันเอง I'll take this one, if you want. 

要是你愿意的话,我来干这个。

Yào shì nǐ yuàn yì de huà, wǒ lái gàn zhè ge. 

 

ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันยินดีจะไปกับคุณ If you want. I'd be happy to go with you. 

要是你愿意,我很乐意跟你一起去。

Yào shì nǐ yuàn yì, wǒ hěn lè yì gēn nǐ yì qǐ qù.

 

ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ที่นี่ เราก็จะไม่บังคับคุณ We don't need you around here if you don't wanna be here. 

要是你不愿意在这,我们不勉强你。

Yàoshì nǐ bú yuàn yì zài zhè, wǒ men bù miǎn qiáng nǐ. 

 

เขาอยากจะพูดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เป็นที่ปรารถนา (ไม่เป็นที่นิยม) He's trying to say he was unpopular. 

他想说他是个不受欢迎的人。

Tā xiǎng shuō tā shì gè bú shòu huān yíng de rén.

 

เธอมักจะพูดถึงคุณเสมอ  She often remembers you in our talks. 

她常常念叨着你。

Tā cháng chang niàn dāo zhe nǐ. 

*念叨 Niàn dāo ปรารถ; มักจะพูดถึงเสมอ; พูดถึงอยู่ตลอดเวลา

 

ไม่มีเรื่องประเภททำนองนี้อย่างเด็ดขาด There's no such thing!

根本没有那么回事!

Gēn běn méi yǒu nà me huí shì!

 

เรื่องนี้พอจะปรึกษากันได้ That can be settled through discussion. 

这事好商量。

Zhè shì hǎo shāng liang.

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...