ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูเหมือนว่าโรคหอบของคุณจะหายดีแล้ว 

It seems that your asthma has been cured.

看来你的哮喘病已经好了。

Kàn lái nǐ de xiāo chuǎn bìng yǐ jīng hǎo le.เขาก็แค่ยังทำใจไม่ได้ก็เท่านั้นเอง 

He just doesn’t figure it out for now.

他就是一时半会儿没有反应过来。

Tā jiù shì yì shí bàn huìr méi yǒu fǎn yìng guò lái.เอารถด่วนทอดที่หนึ่ง 

Fired bamboo worm, please.

来个炸竹虫。

Lái gè zhà zhú chóng.ผัดดักแด้ 

Stir-fried silkworm chrysalis.

炒蚕蛹。

Chǎo cán yǒng.ตั๊กแตนทอด 

Roasted grasshoppers.

烤蚂蚱。

Kǎo mà zhà.ไปไม่ลาไม่ใช่นิสัยที่ดีนะ 

Leaving without saying goodbye is not a good habit.

不告而别可不是好习惯。

Bú gào ér bié kě bú shì hǎo xí guàn.ตอนแรกคุณไปอย่างไร้เยื่อใยขนาดนั้น แล้วกลับมาทำไม 

You left so decisively then. Why are you back now?

你当初走得这么决绝。回来干嘛?

Nǐ dāng chū zǒu dé zhè me jué jué. Huí lái gàn ma?คุณมาหาเรื่องหรือไง 

You must be out of your mind.

你是来找碴儿的?

Nǐ shì lái zhǎo chár de?

*找碴儿

Zhǎo char 

หาความจริง; หาจุดบกพร่อง ;พื้นฝอยหาตะเข็บฉันคือคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่า 

Am I an idler?

我是闲杂人等吗?

Wǒ shì xián zá rén děng ma?

*闲杂

Xián zá 

(บุคคล)ที่ไม่มีตำแหน่งประจำซาดิสก์เกินไปแล้ว So abusing!

太虐了!

Tài nüè le!


🌿🌿🌿🌿
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节