ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อก่อนฉันเป็นคนที่โตไม่มากพอเอง 

I wasn’t mature enough before.

以前是我不够成熟。

Yǐ qián shì wǒ bú gòu chéng shú.ของขวัญบอกลาความโสด 

A parting gift to singleness.

告别单身的礼物。

Gào bié dān shēn de lǐ wù.ฉันยังสนุกกับชีวิตโสดของฉันอยู่เลย 

I’m still enjoying my single life.

我还在享受我的单身生活呢。

Wǒ hái zài xiǎng shòu wǒ de dān shēn shēng huó ne.โลกกว้างอันกว้างใหญ่ใบนี้ โชคดีที่ได้พบกับคุณ 

The world is so big. Luckily I met you.

世界那么大。幸好遇到你。

Shì jiè nà me dà. Xìng hǎo yù dào nǐ.

 

 

พวกเราก็เผชิญหน้ากับมันอย่างสุดความสามารถสิ 

We all try our best to face it.

我们都尽力面对呗。

Wǒ men dōu jìn lì miàn duì bei.เพลย์บอย  ไม่อยากรับผิดชอบ 

Playboy. Feckless.

水性杨花。不想负责。

Shuǐ xìng yáng huā.  Bù xiǎng fù zé.


*水性杨花

Shuǐ xìng yang huā 

เพลย์บอย ;  คนส่ำส่อนดาดเดาได้ยากมาก ว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง 

The result is hard to say.

结果怎么样,并不好说。

Jié guǒ zěn me yàng, bìng bù hǎo shuō.สำหรับเขาแล้ว คุณเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะ 

For him you’re the biggest motivation for him to do all this.

你对他来说是他做这一切最大的动力。

Nǐ duì tā lái shuō shì tā zuò zhè yí qiè zuì dà de dòng lì.เรื่องเล็ก แล้วอะไรถึงจะเรียกว่าเรื่องใหญ่หละ 

Not a big deal? Then what is a big deal?

小事?那什么是大事?

Xiǎo shì? Nà shén me shì dà shì?🌸🌸🌸🌸🌸
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节