29 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน 📙📙 อ่านหนังสือ และนิตยสาร
ประโยคภาษาจีน อ่านหนังสือ และนิตยสาร

👇👇👇👇👇


คุณอ่านหนังสือพิมพ์อะไร
What newspaper do you read?
你看什么报纸?
Nǐ kàn shénme bàozhǐ?คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยแค่ไหน
Do you often read newspapers?
你经常看报纸吗?
Nǐ jīngcháng kàn bàozhǐ ma?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อะไร
What newspaper are you reading?
你正在看什么报纸?
Nǐ zhèngzài kàn shénme bàozhǐ?คุณอ่านหนังสือพิมพ์ของวันนี้หรือยัง
Have you read today’s newspaper?
你读过今天的报纸吗?
Nǐ dúguò jīntiān de bàozhǐ ma?คุณอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ่อยๆ
What magazines or newspapers do you read regularly? 
你经常阅读哪些杂志或报纸?
Nǐ jīngcháng yuèdú nǎxiē zázhì huò bàozhǐ?มีข่าวอะไรใหม่ๆไหม คุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือยัง
Is there any news recently? Have you read the newspaper?
最近有什么新闻吗?你看报纸了吗?
Zuìjìn yǒu shén me xīnwén ma? Nǐ kàn bàozhǐle ma?ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจทุกวัน
I read a general paper and a financial paper every day.
我每天都看一份普通报纸和一份金融报纸。
Wǒ měitiān dōu kàn yī fèn pǔtōng bàozhǐ hé yī fèn jīnróng bàozhǐ.บางครั้งฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์กีฬาด้วย
I also read a sports paper sometimes.
我有时也看体育报纸。
Wǒ yǒushí yě kàn tǐyù bàozhǐ.ฉันซื้อหนังสือพิมพ์ที่แผงทุกเช้า
I buy a newspaper at a stall every morning.
我每天早上在一个摊位买报纸。
Wǒ měitiān zǎoshang zài yīgè tānwèi mǎi bàozhǐ.ทุกเช้าตอนไปทำงานคุณพ่อจะซื้อหนังสือพิมพ์
Every morning my father to be the way to work to buy a newspaper.
每天早上,我爸爸在上班的路上都要买张报纸。
Měitiān zǎoshang, wǒ bàba zài shàngbān de lùshàng dōu yàomǎi zhāng bàozhǐ.ฉันอ่านแค่หน้ากีฬาและรายการโทรทัศน์เท่านั้น
I only read the sports page and the TV listing.
我只看了体育页和电视节目表。
Wǒ zhǐ kàn le tǐyù yè hé diànshì jiémù biǎo.คุณอ่านหนังสือเยอะไหม
Do you read a lot of books?
你读了很多书吗?
Nǐ dúle hěnduō shū ma?


ฉันมักจะไปร้านหนังสือช่วงสุดสัปดาห์
I often go to bookstores on weekends.
我经常在周末去书店。
Wǒ jīngcháng zài zhōumò qù shūdiàn.ฉันก็ไปห้องสมุดด้วยเหมือนกัน
I use libraries, too.
我也去图书馆。
Wǒ yě qù túshū guǎn.


คุณชอบอ่านหนังสืออะไร
What do you like to read?
你喜欢读什么书?
Nǐ xǐhuān dú shénme shū?


ฉันชอบอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์
I like historical novels.
我喜欢看历史小说。
Wǒ xǐhuān kàn lìshǐ xiǎoshuō.


ฉันอ่านได้ทุกประเภทเลย
I read at random.
随意翻读
Suíyì fān dú.


นักเขียนคนโปรดของคุณคือใคร
Who are your favorite authors?
你最喜欢的作家是谁?
Nǐ zuì xǐhuān de zuòjiā shì shéi?ฉันยุ่งมากจนหาเวลาอ่านหนังสือไม่ได้
I’m so busy that I can’t find the time to read.
我太忙了没时间看书。
Wǒ tài mángle méi shíjiān kànshū.ฉันอ่านแค่ตอนเดินทางบนรถเมล์เท่านั้น
I only read on the bus when I commute.
我上下班时才在公交车上看书。
Wǒ shàng xiàbān shí cái zài gōngjiāo chē shàng kànshū.ฉันมักอ่านหนังสืออ่านง่ายๆอย่างการ์ตูนนะ
I usually read something easy such as comic books.
我通常看一些简单的东西,比如漫画书。
Wǒ tōngcháng kàn yīxiē jiǎndān de dōngxī, bǐrú mànhuà shū.💖💖💖💖💖💖💖💖💖

欢迎补充 :ประโยคภาษาจีน  📙📙  อ่านหนังสือ และนิตยสารประโยคภาษาจีน 🎵🎵 ดูหนังฟังเพลง
🎵   ประโยคภาษาจีน ดูหนังฟังเพลง   🎵ฉันชอบดูหนัง
I like to watch movies.
我喜欢看电影。
Wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng.ฉันชอบดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
I like to watch English movies. 
我喜欢看英语电影。
Wǒ xǐ huān kàn yīng yǔ diàn yǐng.เมื่อก่อนฉันและแม่มักจะนอนดึกเพราะว่าดูหนัง
I used to stay up late with my mom and watch movies. 
我以前总是和妈妈一起熬夜看电影。
Wǒ yǐ qián zǒng shì hé mā ma yī qǐ áo yè kàn diàn yǐng.พวกเรามักจะไปดูหนังเดือนละครั้ง
We usually watch movies once a month. 
我们通常一个月看一场电影。
Wǒ men tōng cháng yī gè yuè kàn yī chǎng diàn yǐng.


ฉันดูหนังเดือนละ3-4 เรื่อง
I see three-four movies a month.
我一个月看三四部电影。
Wǒ yī gè yuè kàn sān sì bù diàn yǐng.คุณไปดูหนังบ่อยไหม
Do you go to see movies very often?
你经常去看电影吗?
Nǐ jīng cháng qù kàn diàn yǐng ma?


คุณชอบดูหนังแนวไหน
What kind of movies do you like?
你喜欢看什么类型的电影呢?
Nǐ xǐ huān kàn shén me lèi xíng de diàn yǐng ne?ฉันชอบหนังบู๊
I like action movies.
我喜欢看动作片。
Wǒ xǐ huān kàn dòng zuò piàn.ฉันชอบดูหนังแอ็คชั่นและหนังสยองขวัญ แต่ฉันไม่ชอบดูหนังรัก
I like action movies and thrillers, but I don't like romances. 
我喜欢看动作片和恐怖片,但我不喜欢看爱情片。
Wǒ xǐ huān kàn dòng zuò piàn hé kǒng bù piàn, dàn wǒ bù xǐ huān kàn ài qíng piàn.ฉันชอบภาพยนตร์แอ็คชั่นและคอเมดี้ เพราะพวกเขาทำให้มันน่าตื่นเต้นและหัวเราะออกมา
I like action movies and comedies because they are exciting and funny. 
我喜欢动作片和喜剧片。我认为他们令人激动又发笑。
Wǒ xǐ huān dòng zuò piàn hé xǐ jù piàn. Wǒ rèn wéi tā men lìng rén jī dòng yòu fā xiào.ปกติฉันไม่ได้ดูหนังประเภทนั้นมากนัก
I usually don't watch movies like that. 
我通常不怎么看那类的片子。
Wǒ tōng cháng bù zěn me kàn nà lèi de piàn zi.การ์ดใบนี้สามารถทำให้คุณดูภาพยนตร์ได้ฟรีในโรงภาพยนตร์นี้
This card can enable you to watch movies for free in this cinema. 
有了这张卡,你就可以在这家影院免费看电影。
Yǒu le zhè zhāng kǎ, nǐ jiù kě yǐ zài zhè jiā yǐng yuàn miǎn fèi kàn diàn yǐng.ฉันดูหนังฮอลลีวูดเป็นส่วนใหญ่
I mostly watch Hollywood movies.
我主要看好莱坞电影。
Wǒ zhǔ yào kàn hǎo lái wù diàn yǐng.หมู่นี้คุณได้ดูหนังดีๆบ้างไหม
Have you seen any good movies lately?
你最近看过好的电影吗?
Nǐ zuì jìn kàn guò  hǎo de diàn yǐng ma?ฉันไม่ได้ดูหนังมาสักพักแล้ว
I haven’t seen any movies for a while.
我有一段时间没看电影了。
Wǒ yǒu yī duàn shí jiān méi kàn diàn yǐng le.เรื่องล่าสุดที่คุณดูคือเรื่องอะไร
What was the last one you saw?
你最后一次看到的是什么电影?
Nǐ zuì hòu yī cì kàn dào de shì shén me diàn yǐng?ฉันเคยไปดูบ่ยอๆแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเลย
I used to go often. But I just don’t have time now.
我以前是常去的。但现在就是没时间了。
Wǒ yǐ qián shì cháng qù de. Dàn xiàn zài jiù shì méi shí jiān le.คุณไปดูหนังกับใครบ่อยๆ
Who do you usually watch movies with? 
你通常和谁一起看电影?
Nǐ tōng cháng hé shéi yī qǐ kàn diàn yǐng?ฉันชอบฟังเพลง
I like listening to music.
我喜欢听音乐。
Wǒ xǐ huān tīng yīn yuè.


คุณชอบฟังเพลงแนวไหน
What kind of music do you like?
你最喜欢听哪种音乐?
Nǐ zuì xǐ huān tīng nǎ zhǒng yīn yuè?คุณชอบดนตรีแนวไหน  ชอบแนวพื้นบ้านหรือตะวันตกหละ
What kind of music do you like? Folk music or western music?
你喜欢什么类型的音乐民乐还是西方音乐?
Nǐ xǐ huān shén me lèi xíng de yīn yuè mín yuè hái shì xī fāng yīn yuè?ฉันชอบฟังเพลงป๊อป
I like listening to pop music.
我喜欢听流行音乐。
Wǒ xǐ huān tīng liú xíng yīn yuè.ฉันฟังเพลงได้ทุกแนว
I listen to any kind of music.
什么类型的音乐我都可以听。
Shén me lèi xíng de yīn yuè wǒ dōu kě yǐ tīng.ช่วยฉันฟังหน่อย ว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงแนวไหน
What kind of music do these songs belong to?
帮我听下,这些歌曲都属于什么类型的音乐?
Bāng wǒ tīng xià, zhè xiē gē qǔ dōu shǔ yú shén me lèi xíng de yīn yuè?ฉันคลั่งเพลงแจ๊สมาก
I'm keen on jazz.
我喜欢爵士乐。
Wǒ xǐ huān jué shì yuè.ฉันชอบดนตรีแจ๊สที่ทันสมัย
I'm keen on modern Jazz. 
我喜欢现代爵士乐。
Wǒ xǐ huān xiàn dài jué shì yuè.คุณเล่นเครื่องดนตรีบ้างไหม
Do you play any musical instrument?
你会演奏什麽乐器吗?
Nǐ huì yǎn zòu shén mó yuè qì ma?ฉันเล่นเปียโน
I play the piano.
我弹钢琴。
Wǒ tán gāng qín.ฉันเคยเรียนไวโอลินตอนเด็กๆ
I took violin lessons when I was a child.
我小时候上过小提琴课。
Wǒ xiǎo shí hòu shàng guò xiǎo tí qín kè.

🎫🎫🎫🎫🎫

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน 🎵🎵 ดูหนังฟังเพลง


28 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน ดูโทรทัศน์🎬🎬ประโยคภาษาจีน ดูโทรทัศน์

👇👇👇👇


คุณดูโทรทัศน์บ่อยไหม
Do you watch TV a lot? / Do you spend much time watching TV?
你经常看电视吗?
Nǐ jīngcháng kàn diànshì ma?ฉันใช้เวลาส่วนมากในการดูทีวี
I spent a lot time watching TV.
我花很多的时间看电视。
Wǒ huā hěnduō de shíjiān kàn diànshì.ฉันใช้เวลาดูทีวีเป็นประจำทุกวัน
I spend a lot of time in watching TV. 
我每天花大量的时间看电视。
Wǒ měitiān huā dàliàng de shíjiān kàn diànshì.ฉันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูทีวีนะ
I didn't spend all my time watching TV. 
我并没有把所有时间都花在看电视上。
Wǒ bìng méiyǒu bǎ suǒyǒu shíjiān dōu huā zài kàn diànshì shàng.คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการดูทีวีเลยนะ
You don't need to expend that much time in watching TV. 
你不必花那么多时间在看电视上。
Nǐ bùbì huā nàme duō shíjiān zài kàn diànshì shàng.ฉันมักจะฆ่าเวลาด้วยการดูทีวี
I often kill time by watching TV. 
我经常看电视消遣。
Wǒ jīngcháng kàn diànshì xiāoqiǎn.คุณมีเวลาดูทีวีหรือเปล่า
Do you have much time watching TV? 
你有很多时间看电视吗?
Nǐ yǒu hěnduō shíjiān kàn diànshì ma?คุณมักจะดูทีวีตอนเย็นหรือเปล่า
Do you always watch TV in the evening? 
你晚上总看电视吗?
Nǐ wǎnshàng zǒng kàn diànshì ma?ถ้าคุณอยากดูทีวีขนาดนั้น ก็ดูเถอะ
If you are so inclined, you can watch TV. 
如果你这么想看电视,你就看吧。
Rúguǒ nǐ zhème xiǎng kàn diànshì, nǐ jiù kàn ba.โดยเฉลี่ยฉันดูโทรทัศน์วันละ 3-4ชั่วโมง
I watch TV for three or four hours a day on average.
我平均每天看三四个小时的电视。
Wǒ píngjūn měitiān kàn sānsì gè xiǎoshí de diànshì.ฉันมักจะดูทีวีพร้อมกับครอบครัวในตอนเย็น
I often watch TV together with my family in the evenings. 
晚上我经常和家人在一起看电视。
Wǎnshàng wǒ jīngcháng hé jiārén zài yīqǐ kàn diànshì.บางครั้งฉันก็ดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่
Sometimes I watch TV with my parents. 
有时我和父母一起看电视。
Yǒushí wǒ hé fùmǔ yīqǐ kàn diànshì.ถึงเวลาดูทีวีแล้วหละ
It's time for us to watch TV. 
到了我们看电视的时候了。
Dàole wǒmen kàn diànshì de shíhòule.สิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อกลับถึงบ้านก็คือเปิดโทรทัศน์
The first thing I do when I come home is turn the TV on.
我回家后做的第一件事就是打开电视。
Wǒ huí jiā hòu zuò de dì yī jiàn shì jiùshì dǎkāi diànshì.ฉันไม่ได้ดูจริงจังหรอก แค่ติดนิสัยนะ
I don’t really watch it, but it’s just one of my habits.
我不是真的看,但这只是我的习惯之一。
Wǒ bùshì zhēn de kàn, dàn zhè zhǐshì wǒ de xíguàn zhī yī.รายการโปรดของคุณคือรายการอะไร
What are your favorite programs?
你最喜欢的节目是什么?
Nǐ zuì xǐhuān de jiémù shì shénme?


ฉันชอบรายการเกมโชว์
I like game shows.
我喜欢游戏节目。
Wǒ xǐhuān yóuxì jiémù.


ฉันดูแค่รายการข่าว
I just watch news programs.
我只是看新闻。
Wǒ zhǐshì kàn xīnwén.ฉันไม่ค่อยดูโทรทัศน์มากนัก
I don’t watch TV a lot.
我不经常看电视
Wǒ bù jīngcháng kàn Diànshì


ฉันลืมดูทีวี การ์ตูนเริ่มเมื่อไหร่นะ
I forgot to watch TV. When does the cartoon show begin? 
我忘记看电视了。卡通片什么时候开始?
Wǒ wàngjì kàn diànshìle. Kǎtōng piàn shénme shíhòu kāishǐ?ฉันไม่เคยพลาดละครเรื่องนี้เลย
I never miss this TV serial.
我从不错过这部电视剧。
Wǒ cóng bù cuòguò zhè bù diànshìjù.


รายการนี้น่าสนใจและมีสาระจริงๆ
This program is really interesting and informative.
这个节目真的很有趣而且内容丰富。
Zhège jiémù zhēn de hěn yǒuqù érqiě nèiróng fēngfù.ฉันวางรีโมทคอนโทรลไว้ที่ไหนนะ
Where did I put remote control?
我把遥控器放哪儿了?
Wǒ bǎ yáokòng qì fàng nǎr le?


💗💗💗💗💗💗💗💗💗

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ดูโทรทัศน์🎬🎬ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...