14 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (สัญญา ข้อตกลง)เขาลงนามในข้อตกลงใหม่กับฉัน
He signed the new agreement with me.
他和我一起在新的协议上签名。
Tā hé wǒ yīqǐ zài xīn de xiéyì shàng qiānmíng.
คุณพอใจเนื้อหาในข้อตกลงของเราไหม
Are you satisfied with the content of our agreement?
你对我们协议的内容满意吗?
Nǐ duì wǒmen xiéyì de nèiróng mǎnyì ma?ดูเหมือนเราจะเห็นพ้องต้องกันทุกประเด็น
We seem to have agreed on everything.
我们几乎在所有问题上达成一致意见。
Wǒmen jīhū zài suǒyǒu wèntí shàng dáchéng yīzhì yìjiàn.
คุณสามารถทำสัญญากับเราเพื่อจัดส่งสินค้าของคุณ
You can contract with us to deliver your cargo.
你可以跟我们签订送货合同。
Nǐ kěyǐ gēn wǒmen qiāndìng sòng huò hétóng.เรามาพูดถึงรายละเอียดของสัญญากันดีกว่า
Let’s discuss the details of the contract.
让我们讨论一下合同的细节。
Ràng wǒmen tǎolùn yīxià hétóng de xìjié.


สัญญานี้มีผลบังคับใช้ 1 ปี
This contract is valid for one year.
本合同有效期一年。
Běn hétóng yǒuxiàoqī yī nián.


สัญญามีระยะเวลานานแค่ไหนคะ
What’s the term of the contract?
合同有效期是多少?
Hétóng yǒuxiàoqī shì duōshǎo?


เมื่อไหร่สัญญาถึงจะมีผลบังคับใช้
When will the contract become effective?
合同是从什么时候开始生效?
Hétóng shì cóng shénme shíhòu kāishǐ shēngxiào?เซ็นสัญญา
Sign a contract.
签合同。
Qiān hétóng.พวกเขาบรรลุข้อตกลงด้วยวาจา แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
They made an oral agreement, but they haven't signed a contract yet.
  
他们达成了一个口头协议,但是还没有签合同。
Tāmen dáchéngle yīgè kǒutóu xiéyì, dànshì hái méiyǒu qiān hétóng.ระหว่างเราสองคนไม่มีการทำสัญญา แต่เราทำมันโดยข้อตกลงของสุภาพบุรุษ
We had no contract; it was done by a gentleman's agreement 
我们没有签合同,就订了个君子协定。
Wǒmen méiyǒu qiān hétóng, jiù dìngle gè jūnzǐ xiédìng.ฉันรอให้พวกเขาเซ็นสัญญาอยู่นะ
I had contracts waiting for them.
我还等他们签合同呢。
Wǒ hái děng tāmen qiān hétóng ne.พวกเขาเซ็นสัญญากับคุณหรือยัง
Did they give you a contract?
他们跟你签合同了吗?
Tāmen gēn nǐ qiān hétóngle ma?ฉันว่าเราพร้อมเซ็นสัญญาแล้ว
I think we’re ready to sign the contract.
我想我们已经准备好了签合同。
Wǒ xiǎng wǒmen yǐjīng zhǔnbèi hǎole qiān hétóng.เราจะเซ็นสัญญาในวันพรุ่งนี้แล้ว และตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
We will sign the contract tomorrow, there is no time to make changes. 
我们明天就要签合同了,现在没有时间再做改动了。
Wǒmen míngtiān jiù yào qiān hétóngle, xiànzài méiyǒu shíjiān zài zuò gǎidòngle.เรายินดีมากที่ได้ทำสัญญากับคุณ
We’re very happy to make a contract with you.
我们很高兴和你签合同。
Wǒmen hěn gāoxìng hé nǐ qiān hétóng.เธอลังเลก่อนที่จะเซ็นสัญญา
She hesitated for a moment before signing the contract. 
签合同之前她犹豫了一下。
Qiān hétóng zhīqián tā yóuyùle yīxià.


คุณคิดยังไงกับเรื่องต่อสัญญา
What do you think about the renewal of the contract?
您如何看待续约?
Nín rúhé kàndài xù yuē?


ฉันอยากจะขอยุติสัญญากับคุณ
We’d like to terminate the contract with you.
我们想终止与你们的合同。
Wǒmen xiǎng zhōngzhǐ yǔ nǐmen de hétóng.


ฉันว่าข้อนี้ไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้นะ
I think this article isn’t what we’ve agreed on.
我认为这个合同不是我们所同意的。
Wǒ rènwéi zhège hétóng bùshì wǒmen suǒ tóngyì de.


เราจำเป็นต้องปรึกษาเรื่องนี้กับทนายของเรา
We need to discuss this matter with our lawyer.
我们需要和我们的律师讨论这件事情。
Wǒmen xūyào hé wǒmen de lǜshī tǎolùn zhè jiàn shìqíng.


ต้องขออภัยด้วย  สำหรับเรื่องนี้กรุณาสอบถามกับทนายของเรา
I'm sorry. Please ask our lawyer for this matter.
对不起,这件事请找我们律师。
Duìbùqǐ, zhè jiàn shì qǐng zhǎo wǒmen lǜshī.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน สื่อสารในที่ทำงาน(สัญญา ข้อตกลง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...