21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器


鳄鱼琴  
È yú qín  
จะเข้

----------------------------------------------------

竹萧   
Zhú xiāo 
ขลุ่ย
----------------------------------------------------


竹排箫   
Zhú pái xiāo
โหวด

----------------------------------------------------

三弦胡  /  梭散塞  
Sān xián hú / Suō sàn sāi 
ซอสามสาย

----------------------------------------------------

大围锣 
Dà wéi luó  
ฆ้องวงใหญ่

----------------------------------------------------

小围锣 
Xiǎo wéi luó  
ฆ้องวงเล็ก
----------------------------------------------------


孟式围锣 
Mèng shì wéi luó 
ฆ้องมอญ

----------------------------------------------------

木琴 /竹排琴 
Mù qín / Zhú pái qín 
ระนาดเอก

----------------------------------------------------

箱型竹琴 
Xiāng xíng zhú qín 
ระนาดทุ้ม 

----------------------------------------------------

第一铁排琴 
Dì yī tiě pái qín  
ระนาดเอกเหล็ก 
----------------------------------------------------


第二铁排琴
Dì èr tiě pái qín
ระนาดทุ้มเหล็ก 
----------------------------------------------------


塔喷鼓 塔朋鼓 
Tǎ pēn gǔ / Tǎ péng gǔ 
กลองตะโพน
----------------------------------------------------


孟族塔喷鼓 孟族桶装卧鼓
Mèng zú tǎ pēn gǔ / Mèng zú tǒng zhuāng wò gǔ 
ตะโพนมอญ

----------------------------------------------------

通鼓 
Tōng gǔ 
โทน

----------------------------------------------------

手鼓 
Shǒu gǔ  
รำมะนา

----------------------------------------------------

围鼓 
Wéi gǔ 
เปิงมาง หรือเปิงมาง คอก

----------------------------------------------------

清 小钹 
Qīng / Xiǎo bó 
ฉิ่ง

----------------------------------------------------

镲 铜钹 
Chǎ / Tóng bó 
ฉาบ

----------------------------------------------------


二胡 都旺胡  
Èr hú  /  Dōu wàng hú 
ซอด้วง

----------------------------------------------------

乌胡  
Wū hú 
ซออู้
----------------------------------------------------


四弦胡 四弦琴 
Sì xián hú / Sì xián qín 
กระจับปี่
----------------------------------------------------

唢呐 
Suǒ nà  
ปี่มอญ
----------------------------------------------------


竹制拍板
Zhú zhì pāi bǎn 
กรับ
----------------------------------------------------


บทความที่แนะนำ
คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี 乐器

💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน  เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...