21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องบิน 常用机场汉语


飞机场 
Fēi jī chǎng  
สนามบิน   
Airport 
 
飞机  

Fēi jī    
เครื่องบิน
Airplane, Plane  

航站楼/候机大楼 
Háng zhàn lóu /Hòu jī dà lóu 
อาคารผู้โดยสาร
Terminal 

出站(出港、离开)
Chū zhàn (Chū gǎng, Lí kāi)
ขาออก
Departure 

进站(进港、到达)
Jìn zhàn (Jìn gǎng, Dàodá)
ขาเข้า
Arrival
  
国内
Guó nèi    
การเดินทางภายในประเทศ  
Domestic 

国际
Guó jì  
การเดินทางระหว่างประเทศ  
international 

飞机票

Fēi jī piào 
ตั๋วเครื่องบิน
Air Ticket / Ticket 

登机手续办理
Dēng jī shǒu xù bàn lǐ 
ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง
check-in 

身份证
Shēn fèn zhèng
บัตรประชาชน  
ID card

护照

Hù zhào 
หนังสือเดินทาง 
Passport  

行李

Xíng lǐ    
กระเป๋าเดินทาง 
Baggage/Luggage

托运的行李
Tuō yùn de xíng lǐ
โหลดสัมภาระ 
Checked Luggage

随身行李
Suí shēn xíng lǐ 
สัมภาระขึ้นเครื่อง 
Carry-on luggage

过重行李 
Guò zhòng xíng lǐ 
กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน 
Overweight

登机牌
Dēng jī pái 
บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง 
Boarding Pass 

行李牌
Xíng lǐ pái 
แท็กกระเป๋าเดินทาง  
Baggage Tag

座位 
Zuò wèi 
ที่นั่ง 
Seat

靠窗座位
Kào chuāng zuò wèi
ที่นั่งติดหน้าต่าง 
Window Seat

中间座位
Zhōng jiān zuò wèi
ที่นั่งตรงกลาง 
Middle Seat

靠通道座位
Kào tōng dào zuò wèi
ที่นั่งริมทางเดิน 
Aisle Seat

紧急出口座位
Jǐn jí chū kǒu zuò wèi
ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน
Emergency exit seat


姓名
Xìng míng 
ชื่อ-นามสกุล 
Name  

航班号
Háng bān hào 
หมายเลขไฟลท์ 
Flight no.

舱位等级
Cāng wèi děng jí
ชั้นที่นั่ง
Class

日期 
Rìqī 
วันที่ 
Date

登机口 
Dēng jī kǒu   
ประตูขึ้นเครื่อง
Gate

出发地 
Chū fā dì    
จาก  
from

目的地  
Mù dì dì  
ถึง  
to

登机时间  
Dēng jī shí jiān  
 เวลาขึ้นเครื่อง
Barding Time

安全检查站 
Ān quán jiǎn chá zhàn  
จุดตรวจค้น 
Check  Point 

/入境卡
Chū / rù jìng kǎ 
ใบกรอกคนเข้าเมือง
Immigration Form

出境卡
Chū jìng kǎ  
บัตรขาออก 
Departure card

入境卡
Rù jìng kǎ
บัตรขาเข้า 
Arrival card

出境检查
Chū jìng jiǎn chá 
ตรวจคนเข้าเมือง(ขาออก) 
Immigration

候机室 
Hòu jī shì  
ห้องรอขึ้นเครื่อง  
Waiting room


最后登机广播 
Zuì hòu dēng jī guǎng bō 
ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย 
Final Call

登机桥 
Dēng jī qiáo 
งวงช้างหรือสะพานเทียบเครื่องบิน 
Aero Bridge

机场摆渡车
Jī chǎng bǎi dù chē  
รถบัสรับส่ง(ขึ้นเครื่องบิน) 
Transfer  Bus

起飞 
Qǐ fēi 
บินขึ้น (เครื่องบิน
Take off

降落 
Jiàng luò
การลงจอด 
landing

延误 
Yán wù 
ล่าช้า 
Delay

下飞机 
Xià fēi jī 
ลงจากเครื่องบิน 
Get off a plane

签证 
Qiān zhèng 
วีซ่า
Visa

中转 
Zhōng zhuǎn
เปลี่ยนเครื่อง
Transfer

中转旅客
Zhōng zhuǎn lǚ kè
ผู้โดยสารผ่าน/ ผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
Transit Passenger

入境检查 
Rù jìng jiǎn chá
ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ขาเข้า)
Immigration

取行李 
Qǔ xíng lǐ 
รับกระเป๋าเดินทาง
Luggage pick up
海关 
Hǎi guān 
ศุลกากร 
customs


✈✈✈✈✈✈
欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน  เครื่องบิน  常用机场汉语

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...