8 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (พูดคุยระหว่างทำงาน)ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน(พูดคุยระหว่างทำงาน)


วันนี้ฉันทำงานทั้งหมดเสร็จแล้ว
I have finished all my work today.
我今天一切的工作都完成了。
Wǒ jīntiān yīqiè de gōngzuò dōu wánchéngle.


วันนี้เราทำงานไปได้เยอะเลย
We got a lot of work done today.
今天我们完成了很多工作。
Jīntiān wǒmen wánchéngle hěnduō gōngzuò.วันนี้ฉันต้องการทำงานของตัวเองให้เสร็จ
Today I want to finish my work.
今天我要完成我的工作。
Jīntiān wǒ yào wánchéng wǒ de gōngzuò.วันนี้ฉันยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย
Today I haven't done anything yet.
今天我还没有做任何事情。
Jīntiān wǒ hái méiyǒu zuò rènhé shìqíng.งานของฉันยังไม่คืบหน้าเลย
I haven’t made any progress with my work.
我的工作没有任何进展。
Wǒ de gōngzuò méiyǒu rènhé jìnzhǎn.ฉันไม่มีสมาธิกับงานเลย
I just can’t concentrate on my work.
我就是不能专心工作。
Wǒ jiùshì bùnéng zhuānxīn gōngzuò.


คุณคิดแผนอะไรดีๆออกไหม
Have you come up with any good plans?
你有什么好的计划吗?
Nǐ yǒu shén me hǎo de jìhuà ma?


ทุกคนหวังพึ่งคุณแล้วนะ
Everyone is depending on you. 
每个人都靠你了。
Měi gèrén dōu kào nǐle.


ฉันหวังพึ่งคุณแล้วนะ
I’m counting on you./ I’m depending on you.
就要靠你了!
Jiù yào kào nǐle!เจ้านายดุฉันอีกแล้ว
The boss chew me out again.
老板又说我了。
Lǎobǎn yòu shuō wǒle.ฉันสงสัยว่าทำไมผู้จัดการถึงเข้มงวดกับฉันนัก
I wonder why the manager is so hard on me.
我真的想知道为什么经理对我这么严厉。
Wǒ zhēn de xiǎng zhīdào wèishéme jīnglǐ duì wǒ zhème yánlì.เธอไม่คิดว่าผู้จัดการลำเอียงเหรอ
Don't you think the manager is biased?
你不觉得经理偏心吗?
Nǐ bù juédé jīnglǐ piānxīn ma?


เจ้านายแสดงความลำเอียงกับเขา
The boss shows partiality to him. 
老板对他偏心。
Lǎobǎn duì tā piānxīn.อย่าบังคับให้ฉันทำทุกอย่างเลย
Don’t force everything on me.
别把一切都强加于我。
Bié bǎ yīqiè dōu qiángjiā yú wǒ.คุณทำงานภายใต้แรงกดดันได้ไหม?
Can you work under pressure?
你能在压力下工作吗?
Nǐ néng zài yālì xià gōngzuò ma?หมู่นี้ฉันเครียดขึ้นเรื่อยๆ
The stress keeps building up lately.
最近压力越来越大。
Zuìjìn yālì yuè lái yuè dà.มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน
It’s part of the job.
这是工作的一部分。
Zhè shì gōngzuò de yībùfèn.ฉันเบื่องานถ่ายเอกสารจริงๆเลย
I’m tired of making copies.
我厌倦了复印。
Wǒ yànjuànle fùyìn.หยุดพักผ่อนเป็นยังไงบ้าง
How was your vacation?
你假期过得怎么样?
Nǐ jiàqīguò dé zěnme yàng?วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรในปารีส
How was your vacation in Paris? 
你在巴黎的假期如何?
Nǐ zài bālí de jiàqī rúhé?วันหยุดฤดูร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
How was your summer vacation? 
你的暑假过得怎么样?
Nǐ de shǔjiàguò de zěnme yàng?ฉันจะส่งอีเมล์ให้คุณทีหลังนะ
I’ll send you an e-mail later.
稍后我会给你发一封电子邮件。
Shāo hòu wǒ huì gěi nǐ fā yī fēng diànzǐ yóujiàn.คุณมีเว็บไซต์ของบริษัทไหม
Do you have a company website?
你有公司网站吗?
Nǐ yǒu gōngsī wǎngzhàn ma?ฉันรวบรวมข้อมูลนี้มาจากอินเทอร์เน๊ต
I collected this information on the Internet.
我在网上收集了这些信息。
Wǒ zài wǎngshàng shōujíle zhèxiē xìnxi.คุณช่วยสอนฉันใช้โปรแกรมนี้ได้ไหม
Will you show me how to use this software?
你能教我怎么用这个软件吗?
Nǐ néng jiào wǒ zěnme yòng zhège ruǎnjiàn ma?


โปรแกรมนี้ซับซ้อนเล็กน้อย
This software is a little complicate.
这个软件有点复杂。
Zhège ruǎnjiàn yǒudiǎn fùzá.


พอคุณใช้จนชินแล้วก็จะไม่มีปัญหา
There should be no problem once you get used to it.
一旦你习惯了就没问题了。
Yīdàn nǐ xíguànle jiù méi wèntíle.


คุณมีรหัสผ่านไหม
Have you got your password?
你有密码吗?
Nǐ yǒu mìmǎ ma?ฉันต้องมีรหัสผ่านถึงจะใช้โปรแกรมนี้ได้เหรอ
Do I need a password to use this software?
用这个软件需要输入密码吗?
Yòng zhège ruǎnjiàn xūyào shūrù mìmǎ ma?ฉันลืมไปแล้วว่าใช้ยังไง
I forgot how to operate it.
我忘了怎么操作了。
Wǒ wàngle zěnme cāozuòle.มันซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันจะจำได้
This is too complicated for me to remember.
这太复杂了,我记不起来了。
Zhè tài fùzále, wǒ jì bù qǐláile.โปรแกรมนี้มีหลายฟังก์ชันที่ช่วยให้ทำงานสะดวก
This software has a lot of handy functions.
这个软件有很多方便的功能。
Zhège ruǎnjiàn yǒu hěnduō fāngbiàn de gōngnéng.คอมพิวเตอร์ค้าง
The computer freezes.
电脑死机了。
Diànnǎo sǐjīle.


ทุกครั้งที่ฉันพยายามเปิดโปรแกรมนี้คอมพิวเตอร์ก็จะค้าง
Every time I try to start this program, the computer freezes. 
每回我试着启动程式时,电脑就当机了。
Měi huí wǒ shìzhe qǐdòng chéngshì shí, diànnǎo jiù dāng jīle.เครื่องไม่ตอบสนองเลย
The computer didn't respond at all.
电脑开机一点反应都没有。
Diànnǎo kāijī yīdiǎn fǎnyìng dōu méiyǒu.คุณต้องรีสตาร์ตเครื่องใหม่
All you can do is to restart the system.
你所能做的就是重新启动系统。
Nǐ suǒ néng zuò de jiùshì chóngxīn qǐdòng xìtǒng.คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ติดไวรัส
This computer is infected by a computer virus.
这台电脑感染病毒了!
Zhè tái diànnǎo gǎnrǎn bìngdúle!คอมพิวเตอร์ของฉันมักติดไวรัสซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมาย
My computer often catches a virus and causes a lot of problems.
我的电脑经常感染病毒,带来了很多问题。
Wǒ de diànnǎo jīngcháng gǎnrǎn bìngdú, dài láile hěnduō wèntí.

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (พูดคุยระหว่างทำงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...