26 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (137)ประโยคภาษาจีน (137)

🌷🌷🌷


我感到惭愧。
Wǒ gǎndào cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจตัวเอง
惭愧 Cánkuì อับอาย; ละอายใจ我没有完成任务,感到很惭愧。
Wǒ méiyǒu wánchéng rènwù, gǎndào hěn cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจมากที่ฉันไม่ได้ทำภารกิจให้สำเร็จ他因忘了妻子的生日而感到惭愧。
Tā yīn wàngle qīzi de shēngrì ér gǎndào cánkuì.
เขารู้สึกละอายใจที่ลืมวันเกิดของภรรยา你该替你自己感到惭愧。
Nǐ gāi tì nǐ zìjǐ gǎndào cánkuì.
คุณควรจะรู้สึกละอายใจแทนตัวเองนะ我很惭愧提到了这件事。
Wǒ hěn cánkuì tí dàole zhè jiàn shì.
ฉันรู้สึกละอายที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้他很惭愧他说了谎。
Tā hěn cánkuì tā shuōle huǎng.
เขารู้สึกละอายใจที่เขาโกหก他很惭愧做了这样的事。
Tā hěn cánkuì zuòle zhèyàng de shì.
เขารู้สึกละอายใจที่ได้ทำเรื่องนี้ลงไป羞愧难言。
Xiūkuì nán yán.
 รู้สึกอับอายขายหน้าจนพูดไม่ออก
羞愧 Xiūkuì รู้สึกอับอายขายหน้า; รู้สึกเสียหน้า你应该对自己的行为感到羞愧。
Nǐ yīnggāi duì zìjǐ de xíngwéi gǎndào xiūkuì.
คุณควรจะมีความรู้สึกละอายใจต่อการกระทำของตัวเองบ้าง他们觉得羞愧和内疚,就好像这是他们的错。
Tāmen juédé xiūkuì hé nèijiù, jiù hǎoxiàng zhè shì tāmen de cuò.
พวกเขารู้สึกละอายใจและเกิดสำนึกในบาปราวกับว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาเอง
内疚 Nèijiù เกิดสำนึกบาปในใจ ;เกิดสำนึกในบาป ;เกิดความรู้สึกบาปทางใจ她羞愧地红了脸。
Tā xiūkuì de hóngle liǎn.
เธอหน้าแดงด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้า你这样做,真羞死人了。
Nǐ zhèyàng zuò, zhēn xiū sǐrénle.
คุณทำอย่างนี้มันน่าละอายมาก不知羞耻。
Bùzhī xiūchǐ.
ไม่รู้จักละอายใจเลย ไม่มีความละอายใจเลย
羞耻 Xiūchǐ อัปยศอดสู; อดสูใจ ;ยางอาย ;ขายขี้หน้า我是个女同性恋,但我并不为此感到羞耻。
Wǒ shì gè nǚ tóngxìngliàn, dàn wǒ bìng bù wéi cǐ gǎndào xiūchǐ.
ฉันเป็นเลสเบี้ยน แต่ฉันไม่อายเลยสำหรับเรื่องนี้
女同性恋 Nǚ tóngxìngliàn เลสเบี้ยน lesbian他缺乏羞耻心。
Tā quēfá xiūchǐ xīn.
เขาขาดความละอายในจิตใจ我有一种羞耻的感觉。
Wǒ yǒuyī zhǒng xiūchǐ de gǎnjué.
ฉันมีความรู้สึกขายขี้หน้า
🍇🍇🍇🍇🍇

ประโยคภาษาจีน (136)ประโยคภาษาจีน (136)

🌸🌸🌸


我被我爸拦着问长问短的。
Wǒ bèi wǒ bà lánzhe wènchángwènduǎn de.
ฉันถูกพ่อขวางเพื่อที่จะถามโน่นถามนี่
Lán ขวางขัดขวางกั้น
问长问短 Wèn cháng wèn duǎn ถามโน่นถามนี่ซักโน่นซักนี่她对我的健康状况亲热地问长问短。
Tā duì wǒ de jiànkāng zhuàngkuàng qīnrè dì wènchángwènduǎn.
เธอถามโน่นถามนี่เกี่ยวกับสุขภาพของฉันด้วยความสนิทสนมและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
亲热 Qīnrè มีความสนิทสนมและอบอุ่นใจ我决受不了这女人的问长问短。
Wǒ jué shòu bùliǎo zhè nǚrén de wènchángwènduǎn.
ฉันทนไม่ไหวกับการซักโน่นซักนี่ของผู้หญิงคนนี้孩子们不断问长问短,使他感到厌烦。
Háizimen bùduàn wènchángwènduǎn, shǐ tā gǎndào yànfán.
เด็กๆพากันเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่ไม่หยุด จนเขาเกิดความเอือมระอา
厌烦 Yànfán เอือมระอา(ความยุ่งยาก); เบื่อหน่าย(ในความยุ่งยาก)
不要问长问短,爱管别人闲事。
Bùyào wènchángwènduǎn, ài guǎn biérén xiánshì.
อย่ามาเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่เลย ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านจริงๆ干吗老缠着我?
Gànma lǎo chánzhe wǒ?
ทำไมถึงรบกวนฉันอยู่เสมอนะ
 Chán กวน; ดื้อ ;รบกวน ;รัดตัว
老 Lǎo มักจ;เสมอ我整天都被工作缠着。
Wǒ zhěng tiān dū bèi gōngzuò chánzhe.
งานรัดตัวฉันทั้งวัน🌸🌸🌸🌸🌸

25 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (135)ประโยคภาษาจีน (135)

↾↾↿↿↾↾↿↿


你没有乱花钱的恶习。
Nǐ méi yǒu luàn huā qián de è xí.
เขาไม่มีนิสัยถลุงเงินเล่น
乱花钱 Luàn huā qián ถลุงเงินเล่น ;ใช้เงินตามอำเภอใจ ;ใช้จ่ายตามอำเภอใจ
恶习 È xí นิสัยที่เลว你不该随便乱花钱。
Nǐ bù gāi suí biàn luàn huā qián.
คุณไม่ควรใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ你要乱花钱,那是你自己的事。
Nǐ yào luàn huā qián, nà shì nǐ zì jǐ de shì.
ถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ นั่นก็เป็นเรื่องของคุณ注意不要乱花钱,用钱要有个预算。
Zhù yì bù yào luàn huā qián, yòng qián yào yǒu gè yù suàn.
ระวังอย่าใช้จ่ายเงินโดยพลการ จะใช้จ่ายเงินต้องมีงบ
预算 Yùsuàn  งบประมาณ; งบ


他到处乱花钱,就像很富有似的。
Tā dào chù luàn huā qián, jiù xiàng hěn fù yǒu shì de.
เขาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไปทั่ว ราวกับว่าเขาร่ำรวยมาก
富有 Fù yǒu  ร่ำรวย不要乱花钱,不要过分放纵自己;
Bù yào luàn huā qián, bù yào guò fèn fàng zòng zì jǐ;
อย่าใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ อย่าให้ท้ายตัวเองจนมากเกินไป
放纵 Fàng zòng ปล่อยให้เหลิง ;ตามใจ ;ให้ท้าย她从不乱花钱,月月有积蓄。
Tā cóng bù luàn huā qián, yuè yuè yǒu jī xù.
เธอไม่เคยใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจและจะมีเงินสะสมอยู่ทุกๆเดือน
积蓄 Jī xù เงินสะสม


我必须得控制自己,因为我经常出去乱花钱。
Wǒ bì xū děi  kòng zhì zì jǐ, yīn wèi wǒ jīng cháng chū qù luàn huā qián.
ฉันต้องควบคุมตัวเองเพราะฉันมักจะออกไปถลุงเงินเล่น


我不喜欢那种乱花钱的人。他们不知道奢侈是一件坏事。
Wǒ bù xǐ huān nà zhǒng luàn huā qián de rén. Tā men bù zhī dào shē chǐ shì yī jiàn huài shì.
ฉันไม่ชอบคนประเภทที่ใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ  พวกเขาไม่รู้ว่าความฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้าย
奢侈 Shē chǐ ฟุ่มเฟือยหรูหรา ;สุรุ่ยสุร่าย


他为人慷慨,可从不乱花钱。
Tā wéi rén kāng kǎi, kě cóng bù luàn huā qián.
เขาเป็นคนใจสปอร์ตแต่ก็ไม่เคยใช้เงินตามอำเภอใจ
慷慨 Kāng kǎi คนใจกว้าง(ใจสปอร์ต)  ;ใจป้ำอย่างไม่เสียดาย🌼🌼🌼🌼🌼

ประโยคภาษาจีน (134)ประโยคภาษาจีน (134)
🌴🌴🌴


你可真贪。
Nǐ kě zhēn tān.
คุณนี่โลภมากจริงๆ
贪 Tān โลภ; ละโมบโลภมาก; มุ่งหวังแต่ฝ่ายเดียว这人一贪起来,便是个无底洞。
Zhè rén yī tān qǐlái, biàn shìgè wúdǐdòng.
คนๆนี้พอเกิดความโลภ ก็เป็นหลุมลึกที่ไม่สามารถเติมเต็มได้
无底洞 Wú dǐ dòng ถ้ำที่ถมไม่เต็ม; หลุมที่ถมไม่เต็ม


到底是谁贪了这些钱?
Dàodǐ shì shéi tānle zhèxiē qián?
ใครกันแน่ที่เป็นคนที่โลภเงินเหล่านี้现在不是贪便宜的时候。
Xiànzài bùshì tān piányí de shíhòu.
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ
贪便宜 Tān piányí ละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ她既贪婪又自私。
Tā jì tānlán yòu zìsī.
เธอเป็นคนโลภและเห็นแก่ตัว
贪婪 Tānlán โลภ ;ละโมบ


🌺🌺🌺🌺🌺

ประโยคภาษาจีน (133)
ประโยคภาษาจีน (133)
↧↧↧↧↧↧↧

他说梦话。
Tā shuō mènghuà.
เขาละเมอ
说梦话 Shuō mènghuà ละเมอ(พูดในเวลาหลับ) ;ละเมอเพ้อเจ้อ昨晚我听见你说梦话。
Zuó wǎn wǒ tīngjiàn nǐ shuō mènghuà.
เมื่อคืนฉันได้ยินคุณละเมอ我说梦话了吗?我肯定是在做梦。
Wǒ shuō mènghuàle ma? Wǒ kěndìng shì zài zuòmèng.
ฉันละเมอไปใช่ไหม นี่ฉันจะต้องกำลังฝันอยู่แน่ๆ有时他会说梦话。
Yǒushí tā huì shuō mènghuà.
บางครั้งเขาก็ละเมอ你昨晚睡觉时说梦话。
Nǐ zuó wǎn shuìjiào shí shuō mènghuà.
เมื่อคืนนี้คุณนอนละเมอ你是在说梦话吧!
Nǐ shì zài shuō mènghuà ba!
นี่คุณกำลังละเมออยู่ละซิ别说梦话!
Bié shuō mènghuà!
อย่าเพ้อเจ้อ


我家的小孩得了梦行症。
Wǒjiā de xiǎohái déliǎo mèng xíng zhèng.
ลูกของฉันเป็นโรคละเมอ
梦行症 Mèng xíng zhèng โรคละเมอ🍀🍀🍀🍀🍀

24 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (132)ประโยคภาษาจีน (132)
🌼🌼🌼


柔和的声音。
Róuhé de shēngyīn.
เสียงที่อ่อนโยน ;เสียงที่นุ่มนวล
柔和 Róuhé ละมุน; ละมุนละไมนุ่มนวล  อ่อนโยน
他的声音深沉而柔和。
 Tā de shēngyīn shēnchén ér róuhé.
เสียงของเขาทุ้มลึกและนุ่มนวล
深沉 Shēnchén (เสียง)ทุ้มลึก
他看上去善良温柔。
Tā kàn shàngqù shànliáng wēnróu.
เขาดูใจดีและอ่อนโยน
善良 Shànliáng ใจดี
温柔 Wēnróu อ่อนโยน
你对我这么温柔。
Nǐ duì wǒ zhème wēnróu.
คุณอ่อนโยนต่อฉันมาก
她叹了口气,然后继续用温柔、平静的声音说下去。
Tā tànle kǒuqì, ránhòu jìxù yòng wēnróu, píngjìng de shēngyīn shuō xiàqù.
เธอถอนหายใจแล้วพูดต่อด้วยเสียงที่อ่อนโยนและสงบ
平静 Píngjìng (จิตใจ สิ่งแวดล้อมฯลฯ)สงบเงียบ ;สงบ
声音 Shēngyīn เสียง
她的声音很温柔,充满了怜爱。
Tā de shēngyīn hěn wēnróu, chōngmǎnle lián ài.
เสียงของเธออ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเอ็นดู
怜爱 Lián ài เอ็นดู
她是一个非常温柔的女人,你现在肯定知道了。
Tā shì yīgè fēicháng wēnróu de nǚrén, nǐ xiànzài kěndìng zhīdàole.
เธอเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนมาก ซึ่งตอนนี้คุณคงจะรู้แล้วซินะ
他生性温柔亲切。
Tā shēngxìng wēnróu qīnqiè.
เขานิสัยอ่อนโยนและอบอุ่นมาตั้งแต่เกิด
生性 Shēngxìng  นิสัยดั้งเดิม ;นิสัยที่ติดมาแต่กำเนิด
亲切 Qīnqiè สนิทใจ; รู้สึกมีความใกล้ชิด; ใกล้ชิดสนิทสนม; อบอุ่นและห่วงใย
他是个可爱的男孩,非常温柔体贴。
Tā shìgè kě ài de nánhái, fēicháng wēnróu tǐtiē.
เขาเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนโยนและช่างเอาอกเอาใจเป็นอย่างมาก
体贴 Tǐtiē  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ;เอาอกเอาใจ
他的声音低沉而温柔,几乎可以说是性感。
Tā de shēngyīn dīchén ér wēnróu, jīhū kěyǐ shuō shì xìnggǎn.
เสียงของเขาทุ้มต่ำและอ่อนโยน จนเกือบจะพูดได้ว่าเซ็กซี่เลยหละ
低沉 Dīchén (เสียง)ต่ำ; ทุ้มต่ำ


🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีน (131)ประโยคภาษาจีน (131)
👇👇👇真叫人扫兴!
Zhēn jiào rén sǎoxìng!
ช่างทำให้อารมณ์เสียจริงๆ

扫兴 Sǎoxìng อารมณ์เสีย ;ทำให้เสียอารมณ์ ;หมดอารมณ์别那么扫兴!
Bié nàme sǎoxìng!
อย่ามาทำให้หมดอารมณ์天啊,这个女人可真会让人扫兴。
Tiān a, zhège nǚrén kě zhēn huì ràng rén sǎoxìng.
โอ้แม่เจ้า ผู้หญิงคนนี้ช่างทำให้อารมณ์เสียได้จริงๆ我有件使你扫兴的事。
Wǒ yǒu jiàn shǐ nǐ sǎoxìng de shì.
ฉันมีเรื่องที่จะทำให้คุณอารมณ์เสีย他对我的想法泼冷水,使我很扫兴。
Tā duì wǒ de xiǎngfǎ pōlěngshuǐ, shǐ wǒ hěn sǎoxìng.
เขาบั่นทอนความคิดของฉัน ซึ่งมันทำให้ฉันอารมณ์เสีย
泼冷水  lěng shuǐ บั่นทอนกำลังใจ ;บั่นทอนความกระตือรือร้นของผู้อื่น(เหมือนเอาน้ำเย็นราด)别请她来,她是个令人扫兴的人。
Bié qǐng tā lái, tā shìgè lìng rén sǎoxìng de rén.
อย่าเชิญเธอมาเธอเลย เธอเป็นคนที่ทำให้คนหมดอารมณ์


💥💥💥💥💥


ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...