ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷被打得死去活来。/被打得半生半死。
Bèi dǎ dé sǐ qù huó lái./ Bèi dǎ de bàn shēng bàn sǐ.
ถูกตีเกือบปางตาย

死去活来 
Sǐ qù huó lái  
(ถูกตี) สะบักสะบอม จนเกือบตายไป ;
(โศกเศร้าเสียใจ)ปิ่มว่าจะขาดใจตาย;
 (โศกเศร้าเสียใจและร้องไห้)ปิ่มว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือด
哭得死去活来。
Kū dé sǐ qù huó lái.
ร้องไห้น้ำตาปางจะเป็นสายเลือด只不过是个神话。
Zhǐ bù guò shì gè shén huà.
ก็เป็นแค่ตำนานเท่านั้น这当然瞒不过他的眼睛。
Zhè dāng rán mán bù guò tā de yǎn jīng.
แน่นอนนี่ย่อมจะปิดให้รอดจากสายตาของเขาไปไม่ได้你年纪也不小,该懂些什么了。
Nǐ nián jì yě bù xiǎo, gāi dǒng xiē shén me le.
คุณก็อายุปูนนี้แล้ว ควรจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้าง他的决心从不动摇。
Tā de jué xīn cóng bù dòng yáo.
การตัดสินใจของเขาไม่เคยหวั่นไหว他准确地说明这件事。
Tā zhǔn què de shuō míng zhè jiàn shì.
เขาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างตรงเป๋ง选他当组长。
Xuǎn tā dāng zǔ zhǎng.
เลือกเขาเป็นหัวหน้าทีม因为天黑,我把他当做你。
Yīn wéi tiān hēi, wǒ bǎ tā dàng zuò nǐ.
เพราะมืดฉันก็เลยมองเขาเป็นคุณไป我把你作为知己朋友,才跟你这样随便地交谈。
Wǒ bǎ nǐ zuò wéi zhī jǐ péng yǒu, cái gēn nǐ zhè yàng suí biàn de jiāo tán.
ฉันถือว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทจึงได้คุยกับคุณเรื่อยเปื่อยเช่นนี้把他人当自家人看待。
Bǎ tā rén dāng zì jiā rén kàn dài.
ถือว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน你因为他对你撒了个谎就气得不顾一切了。
Nǐ yīn wèi tā duì nǐ sā le gè huǎng jiù qì de bù gù yī qiè le.
เพราะว่าเขาโกหกคุณคุณก็เลยโกรธจนไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น

不顾一切 
Bù gù yī qiè 
ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น
ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม她很固执,跟他讲也是白搭。
Tā hěn gù zhi, gēn tā jiǎng yě shì bái dā.
เขาเป็นคนรั้นจะพูดเหตุผลไปอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าอยู่ดี

白搭 
Bái dā 
ไม่มีประโยชน์  ;
ใช้การไม่ได้ ;
ไม่บังเกิดผล


他自夸他是权威。
Tā zì kuā tā shì quán wēi.
เขาคุยโวว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพล
自夸 
kuā  
คุยโวโอ้อวด ;
โอ้อวด

权威 
Quán wēi 
ผู้มีอิทธิพล
บุคคลผู้ทรงเดียรติภูมิ ;
บุคคลผู้มีบารมี
刚才看见的不是他,是我眼岔了。
Gāng cái kàn jiàn de bù shì tā, shì wǒ yǎn chà le.
ที่เห็นเมื่อกี้นะไม่ใช่เขา ตาฉันฝาดไป
眼岔 
Yǎn chà
ตาฝาด
เห็นผิดไป ;
จำคนผิดไป她工作能力很强。
Tā gōng zuò néng lì hěn qiáng.
เธอมีฝีมือในการทำงานสูงมาก那是我们的日子过得很紧巴巴的。
Nà shì wǒ men de rì zi guò dé hěn jǐn bā bā de.
ระหว่างนั้นชีวิตของเราฝืดเคืองมาก
紧巴巴
Jǐn bā bā
ตึงเปรี๊ยะ
อัตคัดขัดสน;
 ฝืดเคือง
他手头总是紧巴巴的。
Tā shǒu tóu zǒng shì jǐn bā bā de.
การเงินของเขามักจะอัตคัดขัดสนอยู่เสมอ他答应得很勉强。
Tā dā yìng dé hěn miǎn qiáng.
เขารักปากอย่างฝืนไม่ได้随身带一点零用钱。
Suí shēn dài yī diǎn líng yòng qián.
พกเงินติดกระเป๋านิดหน่อย

🐶🐶🐶🐶🐶

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节