ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน

👇👇👇


我们仔细观察了他动作的每个细节。
Wǒmen zǐxì guānchále tā dòngzuò de měi gè xìjié.
เราสังเกตการเคลื่อนไหวของเขาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกๆรายละเอียด

仔细 
Zǐ xì 
ละเอียด ;
รอบคอบ

细节 
Xì jié  
ข้อปลีกย่อย ;
รายละเอียด你应该仔细地重新考虑一下这个问题。
Nǐ yīnggāi zǐxì de chóngxīn kǎolǜ yīxià zhège wèntí.
คุณควรจะพิจารณาทบทวนปัญหานี้อีกครั้งอย่างรอบคอบ让我们更仔细地看一看。
Ràng wǒmen gèng zǐxì de kàn yī kàn.
ให้พวกเราดูอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น仔细工作。
Zǐxì gōngzuò.
ทำงานอย่างระมัดระวัง

仔细
Zǐ xì 
ระมัดระวัง ;
ระวัง你要是敢耍花招,我叫你人头落地!
Nǐ yàoshi gǎn shuǎhuāzhāo, wǒ jiào nǐ réntóu luòdì!
ถ้าคุณกล้าเล่นตุกติกกับฉัน ฉันจะตัดหัวของคุณ

耍花招 
Shuǎ huā zhāo 
เล่นลูกไม้ ;
ใช้กลอุบาย(หัวหมอ)เล่นลวดลาย
เล่นตุกติก ;
ออกลาย

人头落地 
Rén tóu luò dì 
ตัดหัว
我不喜欢你乱耍花招。
Wǒ bù xǐhuān nǐ luàn shuǎhuāzhāo.
ฉันไม่ชอบที่คุณหัวหมอสะเปะสะปะ别耍花招了,我不会相信你的。
Bié shuǎhuāzhāole, wǒ bù huì xiāngxìn nǐ de.
หยุดหัวหมอได้แล้ว ฉันไม่เชื่อคุณหรอก他在耍花招骗你呢。
Tā zài shuǎhuāzhāo piàn nǐ ne.
เขากำลังเล่นลูกไม้เพื่อหลอกคุณนะ大家再加把劲儿,别泄气!
Dàjiā zài jiā bǎ jìn er, bié xièqì!
พวกเราโหมทำงานเข้า อย่าได้ท้อถอย


泄气 
Xiè qì 
สูญเสียกำลังใจและอารมณ์ฮึกเหิมในการทำงาน; 
ท้อถอย这一点对我来说,是很叫人泄气的。
Zhè yīdiǎn duì wǒ lái shuō, shì hěn jiào rén xièqì de.
ณ จุดนี้สำหรับฉันแล้วทำให้ฉันท้อใจมาก他们泄气了,回了家。
Tāmen xièqìle, huíle jiā.
พวกเขาหมดกำลังใจและกลับบ้านแล้ว在我缺勤期间他代替了我。
Zài wǒ quēqín qījiān tā dàitìle wǒ.
เขาเข้ามาแทนที่ฉันในระหว่างที่ฉันขาดงาน

缺勤 
Quē qín 
ขาดงาน就在这期间。
Jiù zài zhè qījiān.
ก็อยู่ในระยะนี้ ก็อยู่ในช่วงเวลานี้他们告诉了我们那糟糕透顶的消息。
Tāmen gàosùle wǒmen nà zāogāo tòudǐng de xiāoxī.
พวกเขาบอกเราถึงข่าวร้ายที่เลวระยำที่สุด

透顶  
Tòu dǐng 
ระยำ ;
บรรลัย; 
อย่างยิ่ง; 
เหลือเกิน(ใช้กับเรื่องที่เลว)那难道不是一个愚蠢透顶的想法吗?
Nà nándào bùshì yīgè yúchǔn tòudǐng de xiǎngfǎ ma?
นั่นไม่ใช่เป็นความคิดที่โง่บรรลัยหรอกเหรอ他感动得声音都发颤了。
Tā gǎndòng dé shēngyīn dōu fā chànle.
เขาตื้นตันใจจนเสียงพูดของเขาสั่นระรัว

颤 
Chàn 
สั่น; 
สั่นเทา;
สั่นระริก


她是个神秘的女人。
Tā shìgè shénmì de nǚrén.
เธอเป็นผู้หญิงลึกลับ
神秘 
Shénmì 
ลึกลับ在许多方面不如人家。
Zài xǔduō fāngmiàn bùrú rénjiā.
ด้อยกว่าผู้อื่นในหลายๆด้าน哭肿眼皮。
Kū zhǒng yǎnpí.
ร้องไห้จนตาบวม他哭着哭着就睡着了。
Tā kūzhe kūzhe jiù shuìzhele.
เขาร้องไห้อยู่ดีๆก็หลับไป伤心得几乎心碎。
Shāngxīn de jīhū xīn suì.
หัวใจจะขาดอยู่รอมๆ天渐渐要热起来了。
Tiān jiànjiàn yào rè qǐláile.
อากาศค่อยๆร้อนขึ้น对孩子们不要急躁。
Duì háizimen bùyào jízào.
ปฏิบัติต่อเด็กจะใจร้อนไม่ได้大家都急于知道发生了什么事情。
Dàjiā dōu jíyú zhīdào fāshēngle shénme shìqíng.
ทุกคนต่างก็ใจร้อนอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น我们应该全面地考虑问题。
Wǒmen yīnggāi quánmiàn de kǎolǜ wèntí.
พวกเราจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน你不是全能的。
Nǐ bùshì quánnéng de.
คุณไม่ได้เก่งทุกอย่างนะ
全能 
Quánnéng  
มีความรู้ความสามารถรอบตัว; 
เก่งทุกอย่าง ;
เชี่ยวชาญไปหมด采取和解的态度。
Cǎiqǔ héjiě de tàidù.
ใช้ท่าทีที่รอมชอม
和解 
Héjiě 
คืนดีกัน; 
ปรับความเข้าใจกัน ;
รอมชอม很多人在暗中祈求和解。
Hěnduō rén zài ànzhōng qíqiú héjiě.
หลายคนแอบสวดอ้อนวอนขอให้ดีกัน我眼看就要成为大人物了!
Wǒ yǎnkàn jiù yào chéngwéi dàrénwùle!
ฉันเกือบจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตแล้ว仪式马上就要开始了。
Yíshì mǎshàng jiù yào kāishǐle.
พิธีกำลังจะเริ่มขึ้น这气味很刺鼻。
Zhè qìwèi hěn cì bí.
กลิ่นนี้ฉุนมาก听了很不顺耳。
Tīngle hěn bù shùn ěr.
ฟังแล้วระคายหูมาก
💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节