ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇能不能叫他帮我一个忙?
Néng bùnéng jiào tā bāng wǒ yīgè máng?
พอที่จะเรียกให้เขามาช่วยฉันหน่อยได้ไหม


叫他等一等。
Jiào tā děng yī děng.
เรียกให้เขารอหน่อย


我在后面叫你,但是你没有听到。
Wǒ zài hòumiàn jiào nǐ, dànshì nǐ méiyǒu tīng dào.
ฉันเรียกคุณจากทางด้านหลัง แต่คุณไม่ได้ยิน


他叫了又叫,但没有人来帮忙。
Tā jiàole yòu jiào, dàn méiyǒu rén lái bāngmáng.
เขาร้องเรียกแล้วร้องเรียกอีก แต่ไม่มีใครมาช่วยเขา


我叫他滚开。
Wǒ jiào tā gǔn kāi.
ฉันบอกให้เขาไสหัวไป


他在隔壁房间,请叫他过来。
Tā zài gébì fángjiān, qǐng jiào tā guòlái.
เขาอยู่ห้องถัดไป กรุณาเรียกเขามาพบหน่อย


我们最好现在点名。
Wǒmen zuì hǎo xiànzài diǎnmíng.
ดีที่สุดคือเรียกชื่อตอนนี้เลย

点名 
Diǎnmíng 
เรียกชื่อ(เพื่อตรวจสอบ จำนวนคน) ;
ขานชื่อ


我到的时候刚要点名。
Wǒ dào de shíhòu gāng yàodiǎn míng.
ตอนฉันไปถึงกำลังเรียกชื่อพอดี


老师开始按名单点名。
Lǎoshī kāishǐ àn míngdān diǎnmíng.
คุณครูเริ่มเรียกชื่อตามรายชื่อ

名单 
Míngdān 
รายชื่อ


赶快,他在点名了。
Gǎnkuài, tā zài diǎnmíngle.
เร็วๆ เขากำลังเรียกชื่อแล้ว


课前我要点名。
Kè qián wǒ yàodiǎn míng.
ฉันต้องเรียกชื่อก่อนเข้าเรียน


他点名要你去。
Tā diǎnmíng yào nǐ qù.
เขาได้ระบุต้องการให้คุณไป

点名 
Diǎnmíng 
ระบุชื่อ


不能用简单的方法去解决这个问题。
Bùnéng yòng jiǎndān de fāngfǎ qù jiějué zhège wèntí.
ไม่สามารถใช้วิธีที่ง่ายๆในการแก้ไขปัญหานี้


要是那么简单就好了!
Yàoshi nàme jiǎndān jiù hǎole!
ถ้ามันง่ายก็คงจะดี


我给你举个简单的例子。
Wǒ gěi nǐ jǔ gè jiǎndān de lìzi.
ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณดู


答案很简单。
àn hěn jiǎndān.
คำตอบง่ายมาก

他谈吐优雅,彬彬有礼。
Tā tántǔ yōuyǎ, bīn bīn yǒulǐ.
การพูดการจาและมารยาทของเขานั้นสุภาพเรียบร้อย
谈吐 
Tántǔ 
ลีลาการสนทนาพาที; 
ท่วงทำนอง ;
การสนทนา

优雅 
Yōuyǎ 
สง่า; 
หรูหรา

彬彬有礼 
Bīn bīn yǒulǐ 
มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย
สุภาพอ่อนโยนมีมารยาท


我有一件事要问你。 
Wǒ yǒuyī jiàn shì yào wèn nǐ.
ฉันมีอยู่เรื่องหนึ่งต้องการจะถามคุณ


最重要的事要最先做。
Zuì zhòngyào de shì yào zuì xiān zuò.
เรื่องสำคัญที่สุดจะต้องทำก่อนเป็นอันดับแรก


事到临头,要沉住气。
Shì dào líntóu, yào chénzhùqì.
เมื่อเรื่องได้มาถึงตัวแล้ว เราต้องข่มอารมณ์ไว้
沉住气 
Chénzhùqì 
ระงับอารมณ์ ;
สงบจิตสงบใจ
สงบอารมณ์ ;
ข่มอารมณ์ไว้


但是这也有可能事与愿违。
Dànshì zhè yěyǒu kěnéng shìyǔyuànwéi.
แต่นี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ได้นะ

事与愿违
 Shì yǔ yuàn wéi 
เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามความประสงค์
เรื่องราวมิได้เป็นไปตามความปรารถนา


我对这事实在感到麻烦。
Wǒ duì zhè shì shízài gǎndào máfan.
ฉันรู้สึกเบื่อกับเรื่องนี้จริงๆ


事不关己,高高挂起。
Shì bù guān jǐ, gāo gāo guà qǐ.
เรื่องไม่เกี่ยวกับตน ก็อย่าเข้าไปยุ่ง


这事跟我无关。
Zhè shì gēn wǒ wúguān.
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน


什么事也没发生?
Shénme shì yě méi fāshēng?
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือ


 💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节